02744-2011-0001

BG-Смолян:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Диагностично - консултативен център Смолян" ЕООД, бул. България №2, За: Недялка Стаевска, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: dkcsmolyan@gmail.com

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: dkcsmolyan.com.

Адрес на профила на купувача: dkcsmolyan.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открит конкурс по реда на НВМОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 9 от 12.10.2011 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02744-2011-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатория


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 24.02.2012 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД ЕИК 103506445, Ул. Иван Богоров № 12, Република България 9010, Варна, Тел.: 052 602360

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на медицински консумативи и реактиви за микробиологична лаборатория

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
6124.02 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

30.04.2013 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 56% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3416.76 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

10.05.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Венцислав Райков Проданов
Длъжност: Управител