00017-2013-0004

BG-Берковица: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Паолина Харалампиева, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89128, E-mail: Haralampieva.p@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Място/места за контакт: Община Берковица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.berkovitsa.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по строителството при „Рехабилитация на път ІV -81047 Отклонение с. Комарево – с. Костенци от км 0+000 до км 6+000” , „ Рехабилитация път ІV-81042 Отклонение с. Мездрея от км 0+000 до км 2+000” и „ Рехабилитация път ІV-81205 Отклонение с. Ягодово – с. Слатина от км 0+000 до км 1+900”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Територията на Община Берковица
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

строителен надзор и контрол по строителството при „Рехабилитация на път ІV -81047 Отклонение с. Комарево – с. Костенци от км 0+000 до км 6+000” , „ Рехабилитация път ІV-81042 Отклонение с. Мездрея от км 0+000 до км 2+000” и „ Рехабилитация път ІV-81205 Отклонение с. Ягодово – с. Слатина от км 0+000 до км 1+900”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

упражняване на строителен надзор и контрол по строителството при „Рехабилитация на път ІV -81047 Отклонение с. Комарево – с. Костенци от км 0+000 до км 6+000” , „ Рехабилитация път ІV-81042 Отклонение с. Мездрея от км 0+000 до км 2+000” и „ Рехабилитация път ІV-81205 Отклонение с. Ягодово – с. Слатина от км 0+000 до км 1+900”

Прогнозна стойност без ДДС
3000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2013 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

16. Гаранцията за участие е от 1(един) процент, в размер на 30,00 /тридесет/ лева. Гаранцията за участие може да се внесе в брой на касата на община Берковица,площад " Йордан Радичков " 4 , или по банков път по сметка IBAN: BG13UNCR70003301006351, BIC: UNCRBGSF, при "УниКредит Булбанк" АД, клон Берковица или да бъде предоставена под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 90 дни от датата на представяне на офертата. Формата на гаранцията се избира от всеки участник. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи: участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите или участникът е класиран на първо или второ място, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока по чл.41 от ЗОП. Гаранцията за участие се задържа в случай, че участникът обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора; Гаранцията за участие на отстранените и на класираните участници след второ място се освобождават в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител, а за класираните на първо и второ място участници - след сключване на договор. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законово са престояли при него. 17. Гаранцията за изпълнение на договора е 3% (три процента) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се внесе в брой на касата на община Берковица,площад " Йордан Радичков" 4,или по банков път по сметка IBAN: BG13UNCR70003301006351, BIC: UNCRBGSF, при "УниКредит Булбанк" АД, клон Берковица или да бъде предоставена под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 90 /деветдесет/дни след подписване на договора. Формата на гаранцията се избира от всеки участник. При внасянето на гаранцията под каквато и да е форма, се посочва договора, за който се отнася. Гаранцията за изпълнение се внася при подписване на договора и се възстановява в срок до 90 дни след подписване на Акт Образец 15. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който законно гаранцията е престояла при него. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника, съответно изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на възложителя. Участникът, съответно изпълнителят, трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от определения в Документацията за участие; В изключителни случаи, преди изтичане на срока на валидност, възложителят може да поиска от участниците в обществената поръчка да удължат срока на гаранциите.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Валутата на предлаганата цена е ЛЕВА (BGN). Плащанията ще се извършват по заявка на изпълнителя и след одобрение от Възложителя, при условията на проекта за договор - Приложение № 12, както следва: 1. Авансово плащане – съответния процент офериран от участника, в срок до 10 дни от подписване на договора. 2. Окончателно разплащане – след приемане на обекта с Акт обр. 15 и представяне на окончателния доклад, в срок до ………..календарни, съгласно офертата на участника. 3. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените по – горе срокове след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура. Цялата кореспонденция, свързана с плащанията, включително първичните счетоводни документи и удостоверенията за междинни и окончателни плащания, трябва да се изпращат на Възложителя на езика на обществената поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат, който отговаря на изискванията, посочени в Закона за обществени поръчки и на предварително обявените от Възложителя условия в документацията за участие. 2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка и Възложителят ще отстрани от участие всеки участник: а) който не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; б) при който лицата по чл. 47, ал. 4 са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; в) който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; г) който е чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2. д) който не представи необходимите, съгласно ЗОП и изискванията на Възложителя, документи и други доказателства, по отношение покриване императивните изисквания на ЗОП, минималните критерии за икономическо и финансово състояние, както и по отношение минималните изисквания за технически възможности и квалификация; е) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; ж) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор; з) който не представи подробна писмена обосновка, съдържаща обективни обстоятелства, в случаите по чл. 70 от ЗОП. 3. При подаването на офертата обстоятелствата по т. 2 се доказват с представянето на декларации по образец от документацията за участие, като при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 2, букви „а”, „б”, „в” и „г”, както и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ към датата на подписване на договора /свободен образец/. 11. За участие в процедурата участника подготвя и представя оферта, която трябва да съответсва напълно на изискванията и указанията от настоящата документация. 12. Документация за участие. Документацията за участие се закупува и получава в хартиен вариант, в сградата на Общинска администрация, гр. Берковица, пл. «Йордан Радичков» № 4, «Център за услуги и информация на гражданите». Цената на документацията е ……. лева, която се внася в касата на Община Берковица при закупуване на документацията. Пълен достъп до цялата документация за участие в процедурата е осигурен и на официалният сайт на Община Берковица, Раздел «Обществени поръчки» - http://www.berkovitsa.bg/, считано от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка. Срок за получаване на документацията – съгласно сроковете в обявлението за обществената поръчка. Срок за подаването на предложенията – съгласно сроковете в обявлението за обществена поръчка, в сградата на Възложителя, „ЦУИГ”. Дата за отваряне на офертите – съгласно сроковете в обявлението за обществената поръчка, в сградата на Възложителя, гр. Берковица, пл. «Йордан Радичков» № 4, І етаж – Заседателна Зала. 13. В обявлението е определено, че обектът на поръчката не съдържа обособени позиции и участниците задължително представят оферта, която е за пълния обект на обществената поръчка. В този случай всяка оферта, която не се отнася за пълния обем на обществената поръчка ще бъде отстранявана. 14. Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата. 15. Офертата следва да бъде представена на адреса и в сроковете, посочени в обявлението за обществената поръчка. Продължава в поле Допълнителна Информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Информация за общ и специализиран оборот от изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката за последните три години (2010, 2011 и 2012г) – Образец № 9; /В справката могат да се включат и оборотите от изпълнени договори през 2013г, които договори да са изпълнени до обявената дата за депозиране на офертите/. Сумите се посочват в български лева, без ДДС. Към справката се прилагат документи удостоверяващи размера на специализирания оборот – референции за изпълнени договори с посочени стойности на договорите, място и дата на изпълнение, както и други документи удостоверяващи наличието на специализиран оборот. При представяне на копия от изброените документи, участника ги заверява с подпис и печат на съответното длъжностно лице. Към Справката се прилагат заверени от участника копия от следните съставни части на годишните финансови отчети за посочените в справката години: счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното законодателство на участника; Участниците, които са установени в чужда държава, представят счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи при горните условия, само ако публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Минимални изисквания: 4.1.Общ търговски оборот от цялостната дейност за последните три години – 2010, 2011 и 2012 или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – минимум 8 000,00 лева. 4.2.Специализиран оборот от изпълнени договори за строителен надзор за последните три години – 2010, 2011 и 2012г., или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – минимум 3 000,00 лева
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Оригинали или заверени от участника копия от референции или други документи удостоверяващи изпълнени договори за строителен надзор; Списък на договорите за строителен надзор, изпълнени през последните 3 години– 2012, 2011, 2010 – Приложение № 10. Оригинал или заверено от участника копие от лиценз за упражняване на строителен надзор.
Минимални изисквания: 5.1. Участникът трябва да е изпълнил най- малко 3 броя договори за строителен надзор през последните 3 години ( 2010, 2011 и 2012г.). Участникът в процедурата трябва да притежава необходимата правоспособност за осъществяването на всички дейности от предмета на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в настоящите указания и българското законодателство. *** Независимо от броя на изпълнените договори, същият следва да отговаря на изискването за минимален специализиран оборот. 5.2. Участникът следва да притежава редовен лиценз за извършване на строителен надзор. *** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности се прилагат за обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. *** При посочване на участие с използване на подизпълнители, изискването за технически възможности се отнася за подизпълнителя, съобразно вида, дела и процента на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена; тежест: 80
Показател: Размер на авансовото плащане; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.06.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 7.7 BGN
Условия и начин на плащане

22. Документация за участие в процедурата се получава от стая 208 на Общинска администрация – гр. Берковица, пл. «Йордан Радичков» № 4 след представяне на платежен документ. Цената на документацията за участие е 7.70 лева с ДДС, платими на касата на ОбА-Берковица или по банков път по сметка на Община Берковица: ОББ IBAN BG35UBBS80028413870905 BIC UBBSBGSF вид плащане 447000.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
01.07.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02.07.2013 г.  Час: 13:00
Място

Общинска Администрация Берковица - Заседателна Зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

16. Всички предложения трябва да бъдат подадени в един оригинал и едно копие, оформени както следва: Офертата се представя в общ, запечатан и непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва своето наименование и предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Общият плик съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", който съдържа: а) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника – свободен текст; б) Заявление за участие – Приложение №1; в) Административни сведения – Приложение №3; г) Декларация за задължаване за спазване условията на процедурата – Приложение №4; д) Декларация за приемане условията на проекта за договор и за запознаване с всички обстоятелства, условия и документацията за участие в обществената поръчка – Приложение №5; е) Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице. *Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице прилага документ за регистрация или удостоверение за актуално правно състояние, издадени не по-рано от 90 дни преди подаването на офертата от компетентния орган в държавата, в която участникът е установен - в официален превод на български език; *Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. ж) Документ за внесена Гаранция за участие - Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума (оригинал на платежното нареждане) или банкова гаранция – Приложение № 8; з) Документ (квитанция) за закупена документация, който е издаден на името на участника от Възложителя – заверено от участника копие; и) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – Приложения с №№ 6.1, 6.2. и 6.3.; й) Декларация, за ползване на подизпълнител – Приложение № 7; к) Информация за общия оборот и оборота от строителен надзор за 2012, 2011 и 2010 година. Минимални изисквания: общ оборот – 8000,00 лева и оборот от строителен надзор – 3 000,00 лева - Приложение № 9, л)Списък на договорите за строителен надзор, изпълнени през последните 3 години– 2012, 2011, 2010 – Приложение № 10, придружен от препоръки за добро изпълнение. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителния надзор, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; м) Копие от лиценз за упражняване на строителен надзор – заверено копие; н) Банкова гаранция за изпълнение – непопълнено - Приложение № 13. о) Споразумение за създаване на обединение (когато е приложимо) п) декларация за липса на обстоятелствата по чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ към датата на подписване на договора /свободен образец/ 2. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", който съдържа: Техническо предложение – Приложение №2. Разработена в свободен текст Работна програма за изпълнението на Договора, която да включва описания на отделните дейности, които изпълнителят ще предприеме по отношение на мобилизация, методи, последователност и срокове на изпълнението на работата, съгласно техническата спецификация. В предложението за изпълнение на поръчката се заявява задължително и срока за изготвяне на окончателен доклад. График за броя и периодичност на посещенията на строителната площадка(свободен образец) - съобразен с работна програма и предлаганият подход за организация за изпълнение на поръчката. 3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа: Ценова оферта – Приложение №11

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.05.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ