Версия за печат

00613-2013-0001

BG-село Крушари, област Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-04-2483 от 29.04.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3 - А, За: Димитрина Желева Петрова - Директор дирекция "Регионално развитие и хуманитарни дейности", България 9410, село Крушари, област Добрич, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2133

Място/места за контакт: Димитрина Желева Петрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg.

Адрес на профила на купувача: www.krushari.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката е избор на изпълнител за строително-монтажни работи за обекти : • Обособена позиция 1: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали • Обособена позиция 2: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Телериг • Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Крушари

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-08-199 от 18.04.2013 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 613-2013-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

537643

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

18.04.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Вместо:

1. Участникът трябва да е реализирал общо за последните 3 (три години) /2010г., 2011г. и 2012г./ или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот от строителство в размер не по-малко от: •за обособена позиция 1: 850 000 (осемстотин и петдесет хиляди) лева без включен ДДС; •за обособена позиция 2: 800 000 (осемстотин хиляди) лева без включен ДДС; •за обособена позиция 3: 900 000 (деветстотин хиляди) лева без включен ДДС.

Да се чете:

1. Участникът трябва да е реализирал общо за последните 3 (три години) /2010г., 2011г. и 2012г./ или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот в размер не по-малко от: •за обособена позиция 1: 900 000 (деветстотин хиляди) лева без включен ДДС; •за обособена позиция 2: 850 000 (осемстотин и петдесет хиляди) лева без включен ДДС; •за обособена позиция 3: 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди) лева без включен ДДС. Когато се подава оферта за повече от една обособена позиция, съответните минимални нива се прилагат сумарно. Участникът трябва да е реализирал общо за последните 3 (три години) /2010г., 2011г. и 2012г./ или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот от строителство в размер не по-малко от: •за обособена позиция 1: 850 000 (осемстотин и петдесет хиляди) лева без включен ДДС; •за обособена позиция 2: 800 000 (осемстотин хиляди) лева без включен ДДС; •за обособена позиция 3: 900 000 (деветстотин хиляди) лева без включен ДДС. Когато се подава оферта за повече от една обособена позиция, съответните минимални нива се прилагат сумарно.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.04.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Добри Стефанов
Длъжност: Кмет на община Крушари