Версия за печат

00602-2013-0011

BG-Мирково: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мирково, 2086 Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” №35, За: инж. Цвета Георгиева Попова, Република България 2086, Мирково, Тел.: 07182 2286, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско, Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Мирково, Област Софийска
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско, Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково”. 1. Обособена позиция 1 Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско, включващ: - Непредвидени разходи в размер на 5% 2. Обособена позиция 2 Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково, включващ: - ІІ етап част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково; - ІІІ етап част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково; - непредвидени разходи в размер на 5%, Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на територията на Община Мирково, на обекти, съгласно наименованията на съответните обособени позиции и съгласно изготвените и одобрени работни проекти и спецификации.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233123, 45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на второстепенни пътища
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

За Обособена позиция 1: Предвижда се рехабилитация на път "Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско". Съществуващата настилка е предвидено да бъде пренастлана с 4 см плътен асфалтобетон тип А0 с минимална степен на уплътняване 97%, като стемежа е тези 4 см да бъдат върху съществуващата настилка , т.е. да се повиши носимоспособността на настилката. От друга страна стемежът е да се осигурят минимални напречни наклони от 2.50%, като и тези наклони да бъдат съобразени с хоризонталните криви, т.е. в зоната на кривите да бъдат едностранни ориентирани спрямо хоризонталната крива. От така изброените условия е предложена нивелета, която отговаря на горецитираните условия. За габарит, отговарящ на нормите за проектиране на пътища е приет Г8 или две ленти за движение по 2х2.75 метра, водещи ивици от по 0.25 метра и два банкета от по 1.00 метър. По цялата дължина на пътя е осигурен този габарит. Включва следните дейности: І. Подготвителни мероприятия 1. Почистване на канавките 2. Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Инженера 3. Изкоп на неподходящ повърхностен пласт от банкети на средна дълбочина от 10 см. 4. Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка 5. Транспорт на асфалтобетонови отпадъци включително натоварване , транспортиране до 10 км., разтоварване и оформянето му съгласно ТС 6. Транспорт на бетонови отпадъци включително натоварване , транспортиране до 10 км., разтоварване и оформянето му съгласно ТС 7. Транспорт на неподходящ повърхностен пласт включително натоварване , транспортиране до 10 км., разтоварване и оформянето му съгласно ТС 8. Почистване и миене на фрезованата настилка 9. Направа на свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно изискванията на ТС ІІ.Асфалтови работи 1. Доставка и полагане нa асфалтобетонoва смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина 2. Доставка и полагане нa асфалтобетонoва смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за кръпки с различна дебелина и ширина съгласно проекта и указанията на Инженера 3. Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см ІІI. Бордюри, водещи ивици и плочи 1. Разваляне на съществуващи бетонови водещи ивици 2. Доставка и полагане на бетонови водещи ивици 50/25/15, включително всички свързани с това разходи 3. Доставка и полагане на бетон В15 под водещите ивици 4. Насипване, уплътняване и подравняване на основата под водещите ивици За Обособена позиция 2: Предвижда се рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково. Обхватът на обособената позиция е реконструкция на част от водопроводната мрежа, възстановяване на асфалтовата настилка и бордюрите на улиците, по които ще се извършват строителни работи. Ще се изпълнят дейности - асфалтиране, механизирана работа, сградни водопроводни отклонения, монтажни работи за: ГЛ. КЛ. - I В.З., ГЛ. КЛ. - II В.З., Второстепенни клонове 2,3,4,5,7,8,9,10,11,14,15,18,19,21,24,24_2,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44-ПЪРВИ ЕТАП; Довеждащ тр. Н.З., ГЛ. КЛ. - I Н.З._1, ГЛ. КЛ. - I Н.З._2, ГЛ. КЛ. - II Н.З._1, ГЛ. КЛ. - II Н.З._2, ГЛ. КЛ. - II Н.З._3-ВТОРИ ЕТАП. Количествата по съответната обособена позиция са подробно описани в КС, съгласно изготвените и одобрени проекти и спецификации.

Прогнозна стойност без ДДС
4211732 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

18


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие по съответната обособена позиция, а определеният изпълнител гаранция за изпълнение при подписване на договора за съответната обособена позиция и и гаранция за авансово плащане в една от следните форми: 1. Депозит на парична сума по сметка на Възложителя IBAN: BG11UNCR75273359158836 ВIC код: UNCRBGSF Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп или 2. Банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на «Банкова гаранция» или по образец на банката издател. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие, а определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Участниците следва да представят гаранция за участие, съответно: по Обособена позиция1 - в размер на: 6 000,00 /шест хил. лева/; по Обособена позиция 2 - в размер на: 30 000,00 /тридесет хил. лева/. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител - за съответната обособена позиция. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него на: отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Когато участникът представя гаранция за участие, валидността на последнта следва да покрива минимум валидността на офертата му за участие Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, която е в размер на 3 % от договорната стойност в лева, без ДДС за съответната обособена позиция. При качествено, точно и съобразено с клаузите на договора за възлагане, изпълнение, гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя в пълен размер в срок от 90 дни след издаване на Разрешение за ползване на обекта, без да дължи лихви за периода, през който сумите законно са престояли у него. Гаранцията за авансoво плащане се представяне преди получаване на авансово плащане, която е за пълния размер на авансовото плащане - до 20% от договорната стойност в лева с ДДС, със срок на валидност до датата на издаване на Разрешение за ползване на съответния обект. Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Гаранцията за авансово плащане се освобождава от Възложителя пропорционално от всяко едно от следващите плащания до окончателното разплащане, в срок от 10 дни, без Възложителя да дължи лихви за периода, през който сумите законно са престояли у него. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранциите.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР. Финансирането на обектите до тяхното завършване е съгласно размера на допустимите разходи по проекта за съответния обект. Плащанията се извършват по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените строително–ремонтни и строително-монтажни работи, в срокове, уговорени в договора за изпълнение, срещу представени: 1.Протокол/Акт за действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващия строителен надзор на обекта; 2. Сметка за изплащане на СМР, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /сметка обр.22/; 3. Оригинална фактура. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на съответната обособена позиция са определени в договора за възлагане на обособената позиция, където е посочена следната схема на плащанията: 2.1. Авансoво плащане в размер на 20% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни от одобряване на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка - за съответната обособена позиция и подписване на анекс към договора за финансиране от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, влизане на договора с изпълнителя в сила, постъпване на финансови средства. Авансовото плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на: - фактура за авансово плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя; - оригинална, безусловна и неотменима гаранция от страна на Изпълнителя за пълния размер на авансовото плащане, със срок на валидност до датата на издаване на Разрешение за ползване. Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно от следващите плащания до окончателното разплащане. 2.2. Междинно/междинни плащания в размер до 40% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на Протокол/Акт за установяване на извършени натурални видове СМР и сметка обр.22. Междинно плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на: - фактура за междинно плащане по действителни количества СМР, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя; Общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания не трябва да надвишава 50 % от стойността на Договора. 2.3. Окончателното плащане е в размер на разликата между стойността на действително извършените и приети от Възложителя СМР и получените суми от аванс и междинни плащания. От него се приспадат: 1. Непризнати суми от ДФ "Земеделие", след оторизация на плащанията; 2.Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Заплащането се извършва след приключване на всички дейности, подписване на Акт образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., издаване на Разрешение за ползване, окончателна проверка на изпълнените дейности от ДФ "Земеделие" и получаване на безлихвен заем от държавния бюджет за финансиране на разходите за окончателно плащане по проекта. Окончателното плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства в срок до 30 (тридесет) календарни дни, и представяне на: - фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, и съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията. Сборът от стойностите на авансовото, междинните и окончателното плащания не може да надхвърля общата стойност на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват нотариално заверено споразумение /или еквивалентен документ/. Споразумението се представя в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението /съответния документ/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: • че всички членове на обединението/консорциума ще са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; • че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; • че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; • че след изпълнение и приемане на обекта гаранционните срокове ще бъдат задължение на водещия член на обединението/консорциума. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато представляващия обединението не е посочен в споразумението за създаване на обединение, то всички членове на обединението следва да представят нотариално заверени пълномощни за упълномощаване на лицето, определено за представител. Документи: доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка - за съответната обособена позиция и доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка - за съответната обособена позиция се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. В процедурата за възлагане на обществената поръчка - за съответната обособена позиция, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на процедурата и което декларира изпълнение на посочените изисквания към обединението/консорциума. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение /документ/ за създаването на обединение или в приложеното споразумение /документ/ липсват клаузи, или не е подписано от лицата в обединението, или не е посочен представляващия, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, или лицето което участва в обединението е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка - за съответната обособена позиция.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителя: Община Мирково, има право едностранно и без предизвестие да прекрати договора за възлагане на обществената поръчка поради/при невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай че Финансиращия орган: Държавен фонд "Земеделие" прекрати действието на Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства : а) налице са обстоятелствата предвидени в чл. 93, ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. б) налице са обстоятелствата предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. в) наложено наказание на основание чл. 96, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от горепосочените обстоятелства.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на общ.поръчка могат да участват като участници бълг. или чужд.физ. или юр.лица, вкл.техни обединения, които отговарят на условията, посочени в ЗОП и наст.документация. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2а предл.първо, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Лицата, които реално извършват СРМ/СРР дейности трябва да са регистрирани в ЦПРС за съответната категория. Представя се копие от удостоверение за вписване или еквивалентен или декларация за такова вписване. Офертата - за съответната обособена позиция се състои от: ПЛИК №1 "Документи за подбор": За ОП1 и ОП2:1) Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и номерата на страницата/ите, на която/ито се намират; 2) Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър /Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, но с представянето му не отпада задължението за представяне на документа за регистрация/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3) Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника, посочени от Възложителя в настоящата документация съгласно т.ІI. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците; 4) Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности и/или квалификация, посочени от Възложителя в настоящата документация съгласно т.IІІ. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация; 5) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“- „д“, т.2 и т.3, чл.47, ал.2, т. 1, т.2а (предл.първо), т. 3, т. 4 и т. 5 и чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 ЗОП - Приложения № 2 и № 3; 6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Приложение № 4; 7) Декларация за ползване на подизпълнител/и, с посочване на вида и обема на работите, които ще изпълнява, както и дела на участието му - Приложение № 5; 8) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител - Приложение № 6 (когато е приложимо); 9) Документ за гаранция за участие в процедурата съгласно обявлението за обществена поръчка и условията на настоящата документация - оригинал; 10) Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от всеки член на обединението поотделно. 11) Начален документ на оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка (без посочване на определящи показатели относими към Плик № 2 и Плик № 3) – Приложение № 1; 12) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника; 13) Споразумение /документ/ за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - съгласно изискванията на указанията (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – нотариално заверен препис. 14) Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Прил. № 14; 15) Декларация за запознаване с условията на откритата процедура - Прилож. № 15; ПЛИК №2 "Предложение за изпълнение на поръчката": с посочени срок за изпълнение и гаранционен срок и техническа оферта - обр.; ПЛИК №3 "Предлагана цена": Ценова оферта и КСС - обр..
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За Обособена позиция 1 и 2: 1. Справка - декларация за оборота от строително-ремонтни и строително-монтажни работи от последните 3 /три/ приключени финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) /по образец/, и заверени копия от счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите за посочените години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. При участие на физически лица, възложителят приема за подходящ документ, удостоверяващ дохода, включително данъчна декларация, справка от работодател или други. /Съгласно чл.50, ал. 2 от Закона за обществени поръчки, когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който приеме за подходящ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен./ Забележка: Участниците не представят посочените годишни финансови отчети, ако са представили ЕИК и данните им са достъпни /публикувани в пълен обем/ в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 2. Извлечение от банкова сметка до пет дена преди подаване на офертата и/или договор за банков кредит или овърдрафт, с извлечение до пет дена преди подаване на офертата за наличния лимит или друг подходящ документ за доказване на посоченото изискване. 3. Копие от застраховката за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна такава.
Минимални изисквания: Необходимо е участникът да: За Обособена позиция 1: 1. Докаже мин. общ оборот в размер равен или над 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) лева и мин. оборот от СМР на обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката равен или над 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) лева, за предходните три приключени фин. год. (2010, 2011, 2012), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. * Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбират строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на пътна и/или улична мрежа. 2. Разполага със собствени средства, или да има достъп до кредитни линии или друга приемлива форма на разполагаеми средства в размер на най-малко 200 000 (двеста хиляди) лв. 3. Имат сключена застраховка за професионална отговорност, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ – с общ лимит на отговорност покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредбата за усл. и реда за задължително застраховане в проектирането и стр-вото /ДВ бр.17/02.03.2004/ за изпълнение на строежи ІІ-ра категория, съгласно чл.137 от ЗУТ и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентна такава. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката. За Обособена позиция 2: 1. Необходимо е участникът да докаже минимален общ оборот в размер равен или над 9 000 000 (девет милиона) лв. и минимален оборот от строителство на обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката равен или над 5 000 000 (пет милиона) лева, за предходните три приключени финансови години (2010, 2011, 2012), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си * Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбират изграждане и/или реконструкция/подмяна на водопроводна мрежа 2. Разполага със собствени средства, или да има достъп до кредитни линии или друга приемлива форма на разполагаеми средства в размер на най-малко 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) лв. 3. Имат сключена застраховка за професионална отговорност, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ – с общ лимит на отговорност покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредбата за усл. и реда за задължително застраховане в проектирането и стр-вото /ДВ бр.17/02.03.2004/ за изпълнение на строежи ІІ-ра категория, съгласно чл.137 от ЗУТ и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентна такава. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За ОП1 и ОП2: 1. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, подобен на настоящата поръчка за последните 5 /пет/ години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите – по обр., придружена от: - препоръки за добро изпълнение за посочените сходни обекти /препоръките трябва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, възложителя с телефон и адрес за контакт и да са надлежно оформени с издател и изходящ номер/, - констативни актове за приемане годността на строежа /образец 15/ и/или приемо-предавателни протоколи /образец 19/ и/или Разрешение за ползване и/или Удостоверения за въвеждане в експлоатация на посочените сходни обекти за посочените сходни обекти Забележка: В списъка трябва да бъдат посочени само завършени и предадени на възложителите, а не обекти в процес на изпълнение. 2. Поименен списък - декл-я за собствен или нает персонал, необх. за изпълнение на поръчката – по длъжности /по обр./. 3. Списък – декл-я на инженерно-техн. екип за изпълнение на поръчката (по образец) с приложени необх. доказателства: - декл-я от лицата вкл. в инженерно-техн. екип за изпълнение на поръчката за съгласие /по обр./; - за доказване на професионалната квалификация и опит: попълнени и подписани автобиографии (по обр.), копие от диплом /За чуждестранни лица - техническа правоспособност се признава, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ/ и документи удостоверяващи проф. опит/стаж. 4. Копие от удостоверението за регистрация в Централен професионален регистър на строителя /ЦПРС/ и/или ако е чуждестранен участник да има екв.право /Вписването в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено/ и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС или еквивалент. 5. Копие от валиден сертификат ISO9001-2008* за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен сертификат, изд. от орган, установен в други държави членки, или други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството. 6. Копие от валиден сертификат ISO14001-2005* за система за управление на околната среда в строителството или еквивалентен сертификат, изд. от орган, установен в други държави членки, или други доказателства за екв. мерки за опазване на околната среда. 7. Копие от валиден сертификат OHSAS 18001-2007* за стандарт на системи за управление на безопасните и здравословни условията на труд в строителството или еквивалентен сертификат, изд. от орган, установен в други държави членки, или други доказателства за екв. мерки за осигуряване на условия на труд. *Сертификатите по т.3, 5, 6 и 7 следва да са изд. от независими лица, акредитирани по съответната серия стандарти за в съответствие с чл.53, ал.3 от ЗОП. 8. Списък – декл-я на техн. оборудване за изпълнение на поръчката (по обр.) с копия от рег. талони за собственост на оборудването или договори за наем, придружени от копия от регистрационни талони на името на наемодателя /за техника, която не изисква регистрация в КАТ – се прилага документ за собственост/лизинг или наем/. За ОП1: 9. Копие от документ за собственост на акредитирана лаборатория, договор за наем или договор за услуга, придружен от копие от валиден сертификат за акредитация на лабораторията. 10. Копие от документ за собственост на асфалтова база или договор с такава база. *За т.8, 9 и 10: Съгл. чл.51а от ЗОП участникът може да използва ресурсите на други ФЛ или ЮЛ при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. За ОП2: 9. Декл-я за влаганите строителни продукти по време на строителството.
Минимални изисквания: Необходимо е участникът да: 1. Е изпълнил: За ОП 1:1 сходен обект за СМР /строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на пътна и/или улична мрежа/ - с изпълнен обем не по-малко от 450 л.м., през последните 5 г., считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. За ОП 2: -сходни обекта за СМР /изграждане и/или реконструкция/подмяна на ВиК мрежа/ - с общ изпълнен обем не по-малко от 10 000 л.м., през последните 5 г., считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите;-1 сходен обект с изпълнен обем не по-малко от 6 000 л.м., през последните 5 г., считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. 2. Има собствен или нает персонал за изпълнение на поръчката не по-малко от: За ОП1 - 10 работници в строителството; За ОП2 - 20 работници в строителството. 3. Осигури екип, назначени на трудов или граждански договор лица: За ОП1:Ръководител на обекта със: завършено висше образование, степен „магистър” с квалификация „ПГС”, „Пътно строителство” или еквивалентна; мин. 5г. проф. стаж/опит. Технически ръководител „Пътни работи”, който: е техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ с квалификация „Строителен инженер/техник”; има мин. 3г. проф. стаж/опит. За ОП2Ръководител на обекта, със: завършено висше образование, степен „магистър” с квалификация „ХС”, „ХМС“ „ВиК инженер” или еквивалентна; мин.5г. проф. стаж/опит. Техн. ръководител „ВиК” – 2 бр., които: са техн. правоспособни лица, съгл. чл.163а от ЗУТ с квалиф. „Строителен/ВиК инженер”/“ПГС“/”Строителен/ВиК, мин.5г. проф.стаж/опит За ОП1 и ОП2:Експерт – „Контрол на качеството”, който: е техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно; има мин.3г. проф. стаж/опит. Експерт – „Координатор по безопасност и здраве”, който: е техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ, притежаващо Удостоверение/Сертификат за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност /„Специалност БЗР”/”Длъжностно лице БЗР”/ при извършване на СМР, съгласно Закона за безопасни условия на труд или еквивалентно; има мин. 3г. проф. стаж. Забележка: За ОП 1 може да се съвместява от някои от останалите членове на екипа. 4. Е регистриран в ЦПРС, съгл. Закона за камарата на строителите /ЗКС/ и да може да извършват строежи и/или отделни видове СМР от съответната категория, съгл. изискванията на чл.3, ал.2 от ЗКС За ОП1 – 2-ра група, ІІ-ра категория или по-висока; За ОП2 – 4-та група, ІІ-ра категория или по-висока. 5. Е въвел с-ма за управление на качеството, 6. Е въвел с-ма за управление на околната среда, 7. Е въвел с-ма за управление условията на труд в строителството с обхвати на дейност, покриващи дейностите, предмет на поръчката. 8. Имат собствено или наето техн. оборудване за изпълнение на поръчката, както следва: За ОП1: Багер-1бр; Валяк-барабанен с ширина на барабана, не по-малка от 1м и работно тегло не по-малко от 2500кг–1бр; Пътни фрези-1бр; Фугорез-1бр; Асфалтополагач-1бр; Челен товарач–1бр; Самосвали с подходящ тонаж /мин. 10т/–2бр; За ОП2: Верижен багер с обем на кофата 1,2м3-3бр; Комб.багер с обем на кофата 0,6м3-6бр; Самосвали–8бр; Завар.машини за изп. на водопр. от ПЕВП-2бр; Асфалтопол.машина-2бр; Валяк-2бр; За ОП1: 9. Разполага със собствена или наета АЛИКК, за която има валиден сертификат за акредитация с обхват на дейност – контрол на асф.смес, контрол на положения асф. пласт, вкл. на качествата на вложените материали; 10. Имат собствена асф. база за производство или да имат договор с такава база за срока на изпълнение на поръчката, със сертификат за производствен контрол и необх. капацитет за производство на асф. смеси за изпълнение на поръчката. За ОП2: 9. Да влага в стр-вото строителните продукти, които отговарят на установените за РБългария техн. спецификации.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение на поръчката -Сп; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок - Гп; тежест: 10
Показател: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, където; тежест: 30
Показател: Ценово предложение за изпълнение на поръчката; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 517547 от 10.01.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.05.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 90 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на община Мирково, на адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35 всеки работен ден между 8:00-12.00 и 12.00 - 17:00 часа, след заплащане на определената цена в брой - в касата на община Мирково или по банков път - превод по банкова сметка на Възложителя IBAN: BG18UNCR75278459464300; ВIC код: UNCRBGSF; Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп; Код за вид плащане: 447000. При поискване за изпращане на документацията от заинтересовано лице, Въжложителят изпраща документацията за участие за сметка на лицето, отправило искането. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес и пощенски адрес за кореспонденция. Когато плащането е извършено по банков път, съответният участник трябва да уведоми Възложителя за това по факса или на електронния адрес на община Мирково, публикувани в обявлението и да изпрати копие от платежното нареждане. Участниците получават на магнитен носител проектите /техническата документация/, като може да се запознаят и на място с проектната документация за СМР. Достъп до документацията може да бъде намерен и на електронната страница на възложителя.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.05.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.05.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на община Мирково - с адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35, сградата на община Мирково, етаж II

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект: “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско, Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

VI.3) Допълнителна информация

Относимо към Раздел ІV, т.ІV.2.1.: Показател 1 (Сп): Срок за изпълнение на поръчката Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. Срокът на изпълнение не трябва да е За Обособена позиция 1 - по-къс от: 6 /шест/ месеца и по-дълъг от 12 /дванадесет/ месеца; За Обособена позиция 2 - по-къс от: 12 /дванадесет/ месеца и по-дълъг от 18 /осемнадесет/ месеца. Забележка: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с посочените срокове за изпълнение на съответната обособена позиция, посочени в изискванията на Възложителя. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил срок на изпълнение на съответната обособена позиция извън посочените срокове – предложил по-дълъг или нереален срок. Показател 2 (Гп): Гаранционен срок Минимален гаранционен срок на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както следва: За Обособена позиция 1 - съгласно чл.20, ал.4, т.8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. – “за останалите пътища и улици” За Обособена позиция 2 - съгласно чл.20, ал.4, т.7 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. – “за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура”. За реален гаранционен срок ще се приема не по-дълъг от 2 /два/ пъти минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Забележка: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с гаранционните срокове, посочени в изискванията на Възложителя и приложимото българско законодателство. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил по-кратък или нереален срок. Показател 3 (Тп): Техническо предложение изпълнение на поръчката - Тп; Тп = Тп1+Тп2, където - Тп1 - Технологична последователност на строителните процеси. Точките по този подпоказател могат да имат стойности от 1 до 60 точки; - Тп2 - Управление на риска. Точките по този подпоказател могат да имат стойности от 1 до 40 точки; При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат, съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.3 от ЗОП.Когато участникът е чуждестранно юридическо или физическо лице или техни обединения при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл.56, ал.4 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно сроковете, посочени в чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.04.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско
1) Кратко описание

Изпълнението на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско. Предвижда се рехабилитация на път "Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско". Съществуващата настилка е предвидено да бъде пренастлана с 4 см плътен асфалтобетон тип А0 с минимална степен на уплътняване 97%, като стемежа е тези 4 см да бъдат върху съществуващата настилка , т.е. да се повиши носимоспособността на настилката. От друга страна стемежът е да се осигурят минимални напречни наклони от 2.50%, като и тези наклони да бъдат съобразени с хоризонталните криви, т.е. в зоната на кривите да бъдат едностранни ориентирани спрямо хоризонталната крива. От така изброените условия е предложена нивелета, която отговаря на горецитираните условия. За габарит, отговарящ на нормите за проектиране на пътища е приет Г8 или две ленти за движение по 2х2.75 метра, водещи ивици от по 0.25 метра и два банкета от по 1.00 метър. По цялата дължина на пътя е осигурен този габарит. Включва следните дейности: І. Подготвителни мероприятия 1. Почистване на канавките 2. Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Инженера 3. Изкоп на неподходящ повърхностен пласт от банкети на средна дълбочина от 10 см. 4. Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка 5. Транспорт на асфалтобетонови отпадъци включително натоварване , транспортиране до 10 км., разтоварване и оформянето му съгласно ТС 6. Транспорт на бетонови отпадъци включително натоварване , транспортиране до 10 км., разтоварване и оформянето му съгласно ТС 7. Транспорт на неподходящ повърхностен пласт включително натоварване , транспортиране до 10 км., разтоварване и оформянето му съгласно ТС 8. Почистване и миене на фрезованата настилка 9. Направа на свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно изискванията на ТС ІІ.Асфалтови работи 1. Доставка и полагане нa асфалтобетонoва смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина 2. Доставка и полагане нa асфалтобетонoва смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за кръпки с различна дебелина и ширина съгласно проекта и указанията на Инженера 3. Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см ІІI. Бордюри, водещи ивици и плочи 1. Разваляне на съществуващи бетонови водещи ивици 2. Доставка и полагане на бетонови водещи ивици 50/25/15, включително всички свързани с това разходи 3. Доставка и полагане на бетон В15 под водещите ивици 4. Насипване, уплътняване и подравняване на основата под водещите ивици. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на обособената позиция ще бъдат извършени на обект на територията на община Мирково, съгласно изготвени и одобрени работен проект и спецификации.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233123

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на второстепенни пътища

3) Количество или обем

Рехабилитация и възстановяване на 0,472 км пътна инфраструктура, по части: подготвителни мероприятия; асфалтови работи; бордюри, водещи ивици и плочи. Количествата са подробно описани в КС, неразделна част от Пълно описание предмета на поръчката по съответната обособена позиция, съгласно изготвените и одобрени проект и спецификации.

Прогнозна стойност, без ДДС
697086 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Прогнозната стойност на строителството по обособената позиция: 697 086,00 /шестстотин деветдесет и седем хиляди, осемдесет и шест/ лв. без ДДС, разпределени: за СМР - 663 892,00 /шестстотин шестдесет и три, осемстотин деветдесет и два/ лв. без ДДС и за непредвидени разходи за СМР - 33 194,00 /тридесет и три хиляди, сто деветдесет и четири/ лв. без ДДС.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково
1) Кратко описание

Изпълнението на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково, включващ: - ІІ етап част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково; - ІІІ етап част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково; - непредвидени разходи в размер на 5%. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на обособената позиция ще бъдат извършени на територията на село Мирково, съгласно изготвени и одобрени работни проекти и спецификации.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

3) Количество или обем

Рехабилитация на 14,5 км от водоснабдителната мрежа на село Мирково и възстановяване на асфалтовата настилка. ГЛ. КЛ. - I В.З., ГЛ. КЛ. - II В.З., Второстепенни клонове 2,3,4,5,7,8,9,10,11,14,15,18,19,21,24,24_2,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44-ПЪРВИ ЕТАП ГЛ.КЛ.-I В.З. от о.т.184 до о.т.118 с д-на 1234,1 м, ГЛ.КЛ.-II В.З. от о.т.175 до о.т.90 с д-на 766,30 м, КЛ.-2 от о.т.304 до о.т.175a с д-на 284,10 м, КЛ.-3 от о.т.304 до о.т.307 с д-на 11,40 м, КЛ.-4 от о.т.6 до о.т.188 с д-на 81,00 м, КЛ.-5 от о.т.208 до о.т.309 с д-на 85,90 м, КЛ.-7 от о.т.185 до о.т.167 с д-на 59,80 м, КЛ.-8 от о.т.85 до о.т.10 с д-на 140,50 м, КЛ.-9 от о.т.171 до о.т.170 с д-на 52,30 м, КЛ.-10 от о.т.87 до о.т.126 с д-на 672,30 м, КЛ.-11 от о.т.207 до о.т.171 с д-на 105,30 м, КЛ.-14 от о.т.159 до о.т.170 с д-на 130,0 м, КЛ.-15 от о.т.167 до о.т.168 с д-на 71,10 м, КЛ.-18 от о.т.313 до о.т.159 с д-на 240,30 м, КЛ.-19 от о.т.147 до о.т.146 с д-на 126,60м, КЛ.-21 от о.т.131' до о.т.128' с д-на 59,50 м, КЛ.-24 от о.т.156 до о.т.150 с д-на 178,20 м, КЛ.-24 от о.т.152 до о.т.128 с д-на 174,40 м, КЛ.-25 от о.т.152 до о.т.140 с д-на 125,80 м, КЛ.-29 от о.т.175 до о.т.126 с д-на 550,00 м, КЛ.-30 от о.т.178 до о.т.209 с д-на 245,60 м, КЛ.-31 от о.т.305 до о.т.306 с д-на 110,20 м, КЛ.-32 от о.т.175a до о.т.315с д-на 459,10 м, КЛ.-33 от о.т.175a до о.т.315 с д-на 100,70 м, КЛ.-34 от о.т.306 до о.т.134 с д-на 160,20 м, КЛ.-35 от о.т.121b до о.т.129 с д-на 735,70 м, КЛ.-36 от о.т.121a до о.т.303 с д-на 279,60 м, КЛ.-37 от о.т.81 до о.т.316 с д-на 39,30 м, КЛ.-38 от о.т.133 до о.т.90 с д-на 96,20 м, КЛ.-40 от о.т.120 до о.т.131' с д-на 284,10 м, КЛ.-41 от о.т.129 до о.т.127 с д-на 90,20 м, КЛ.-42 от о.т.130 до о.т.132 с д-на 38,10 м, КЛ.-43 от о.т.120 до о.т.317 с д-на 168,90 м, КЛ.- 44 от о.т.90 до о.т.132 с д-на 84,90 м. Довеждащ тр. Н.З., ГЛ. КЛ. - I Н.З._1, ГЛ. КЛ. - I Н.З._2, ГЛ. КЛ. - II Н.З._1, ГЛ. КЛ. - II Н.З._2, ГЛ. КЛ. - II Н.З._3-ВТОРИ ЕТАП ГЛ.КЛ.-I Н.З. от о.т. 129 до о.т. 130 с д-на 42,30 м, ГЛ.КЛ.-I Н.З. от о.т. 20 до о.т. 5 с д-на 412,50 м, ГЛ.КЛ.-II Н.З. от о.т. 129 до о.т. 128 с д-на 67,60 м, ГЛ.КЛ.-II Н.З. от о.т. 117 до о.т. 12 с д-на 236,20 м, ГЛ.КЛ.-II Н.З. от о.т. 145 до о.т. 5 с д-на 481,30 м, КЛ.-45 от о.т. 130 до о.т. 20 с д-на 956,50 м, КЛ.75 от о.т. 128 до о.т. 117 с д-на 408,00 м. Количествата са подробно описани в КС, неразделна част от Пълно описание предмета на поръчката по съответната обособена позиция, съгласно изготвените и одобрени проекти и спецификации.

Прогнозна стойност, без ДДС
3514646 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Прогнозната стойност на строителството по обособената позиция: 3 514 646,00 /три милиона, петстотин и четиринадесет хиляди, шестстотин четиридесет и шест/ лв. без ДДС, разпределени: за СМР - 3 347 282,00 /три милиона, триста четиридесет и седем хиляди, двеста осемдесет и два/ лв. без ДДС и за непредвидени разходи за СМР - 167 364,00 /сто шестдесет и седем хиляди, триста шестдесет и четири/ лв. без ДДС.