Версия за печат

00040-2013-0028

BG-Свиленград: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

Община Свиленград, бул."България" № 32, За: Светлана Динкова, Грозденка Дюлгерова, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74331; 0379 74308, E-mail: europroject_svgr@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Свиленград, бул."България" № 32, стая 316, стая 302

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.

Електронен достъп до информация: www.svilengrad.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител на СМР за изграждане на многофункционална спортна зала и две мини футболни игрища по проект: „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.Свиленград
Код NUTS: BG422
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Избор на изпълнител на СМР за изграждане на многофункционална спортна зала и две мини футболни игрища по проект: „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград” Общата площ на урегулирания имот е 4 937 кв.м. В имота няма съществуващи сгради. Проектното решение предлага едно обобщено застроително петно на обекта, със застроена площ от 2 998.16 кв.м. и външни габарити с максимална ширина 55.84м. и максимална дължина от 68.80м., ситуирано в рамките на ограничителните застроителни линии. Максималната височина на обема на залата-16.00м.,е определена от изискването на Възложителя, да се осигури мин.светла височина от 13.00м. до долен ръб на основната конструкцията над спортното игрално поле. Обектът е решен като един обобщен обем с ясно зониране на трите основни функционални звена–покрито спортно поле, зона с трибуни и всички помещения,обслужващи зрителите и обслужващ блок, включващ всички помещения за спортуващите. Основното ядро на обекта е покрития спортен терен,който съгласно заданието на Възложителя,се състои от игрално спортно поле с размери 20м./40м. и осигурителна ивица около него с ширина 3.00м. Западно от игралното поле,в рамките на общото зално покритие,са проектирани зрителски трибуни с общ капацитет на 1 037 места за сядане. Спомагателни помещения за зрителите: Спомагателните помещения за зрителите,включващи касов вестибюл, фоайета,гардероби и тоалетни. Третото функционално звено,включва всички необходими помещения за общото обслужване на спортуващите, санитарно-хигиенното обслужване на спортистите, ползващи залата, малка тренировачна зала за танци, фитнес зала със съпътстващите я обслужващи помещения, зала за тихи игри-шах и др., медицинско обслужване, както и треньорска, съдийска, методическа и административна дейност. Всички по-горе описани функционални звена са обединени в общ Обслужващ двуетажен блок, ситуиран източно от игралното поле с осигурени всички необходими вътрешни функционални връзки. Основната носеща конструкция на сградата е метална. Всички стълби и стълбищни клетки ще се изпълнят с монолитна стоманобетонова конструкция и ограждащи стени от тухлена зидария. Обектът като цяло е разделен на двe сгради–зала със спортно поле и трибуни с фоайета към нея и двуетажна обслужваща сграда. Застроената площ на залата по външен контур е 2166 кв.м.,а по вътрешен контур,без репортерските кабини и евакуационните стълби 1968 кв.м. Подобект Помпена станция със ПП резервоар. За нуждите на автоматичната пожарогасителна инстлация,поради липса на два независими източника на вода от водопровод с диаметър 150 мм. се налага изпълнението на ПП Резервоара с помпена станция. По проекта се предвижда да бъдат изградени и две мини футболни игрища – едно в кв.“Кап.Петко войвода“ УПИ ІІ-кв.19 по плана на кв.“Кап.Петко войвода“ гр.Свиленград и едно ул. „Княз Борис І“-за спорт кв.312 по плана на гр.Свиленград. ЗА ОБЕКТ : МИНИ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ ул. „Капитан Петко войвода“ Разположение: Площадката ще бъде разположена е посока север юг. Размерът й е 20х40т. Същ.терен е равнинен.Предвиден е плочник около игрището. Подготовка на основата. Монтаж на синтетична тревна настилка-След поставянето на геотекстила се полага синтетичната тревна настинка с височина на стръка 50мм и пълнеж от кварцов пясък и гумени гранули. Предв.е осветление на сп-та площадка чрез осв-тела на метални стълбове. Проектирана оградата с оградна мрежа на метални колове. ЗА ОБЕКТ: МИНИ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ Ул. „ Княз Борис I” Разположение: Площадката ще бъде разположена е посока северозапад югоизток. Размерът й е 22х44т. Съществуващия терен е равнинен. Предвиден е плочник около игрището. Подготовка на основата. Монтаж на синтетична тревна настилка-След поставянето на геотекстила се полага синтетичната тревна настилка с височина на стръка 50мм и пълнеж от кварцов пясък и гумени гранули. Предв.е осветление на сп-та площадка чрез осв-тела на метални стълбове. Проектирана оградата с оградна мрежа на метални колове.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45212220, 45212225, 45236110

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многоцелеви спортни съоръжения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни зали
Строителни работи на спортни терени

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектното решение предлага едно обобщено застроително петно на обекта, със застроена площ от 2 998.16 кв.м. и външни габарити с максимална ширина 55.84м. и максимална дължина от 68.80м., ситуирано в рамките на ограничителните застроителни линии. Обектът е решен като един обобщен обем с ясно зониране на трите основни функционални звена–покрито спортно поле, зона с трибуни и всички помещения,обслужващи зрителите и обслужващ блок, включващ всички помещения за спортуващите. Подобект Помпена станция със ПП резервоар. За нуждите на автоматичната пожарогасителна инстлация,поради липса на два независими източника на вода от водопровод с диаметър 150 мм. се налага изпълнението на ПП Резервоара с помпена станция. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ : А/ УПИ І общ.за КОО със спортна зала,кв.305 Площ УПИ І - 4 937 кв.м. П на застрояване - 60.72 % Кинт-0.86 Паркиране - 26 паркоместа 1. многофункционална спортна зала Застроена площ на нова спортна зала - 2 998 .16 кв.м.,в това число, а/ спортна зала с трибуни и фоайета - 2 205.35 кв.м. б/ обслужваща сграда - 792.81 кв.м. Разгъната застроена площ на нова спортна зала - 4 249.03 кв.м.,в това число а/ спортна зала с трибуни и фоайета-2 787.70 кв.м. б/ обслужваща сграда-1 461.33 кв.м. Застроен обем - 40 420.00 куб.м. 2. външна свободно стояща козирка, застроена площ външна свободно стояща козирка-50.89 кв.м., покриваща площ - 128.94 кв.м. Б/ УПИ ІХ общ.”за паркинг към спортна зала,ТП и ОО”кв.301 Площ УПИ ІХ - 1160 кв.м., П на застрояване - 13.19%, Кинт - 0.13, Паркиране - 32 паркоместа 1.Полуподземен ПП , застроена площ подземен резервоар - 61.49 кв.м., застроен обем подземен резервоар - 153.72 куб.м. 2.Помпена станция, застроена площ - 22.16 кв.м., застроена обем Помпена станция - 101.93 куб.м., БКТП застроена площ - 11.05 кв.м. В/ ПАРКИНГ в УПИ VІІ 6245”за градски спортен комплекс”,кв.174 по плана на гр.СВИЛЕНГРАД - Нови 47 паркоместа - заета площ 588 кв.м.площ По проекта се предвижда да бъдат изградени и две мини футболни игрища – едно в кв.“Кап.Петко войвода“ УПИ ІІ-кв.19 по плана на кв.“Кап.Петко войвода“ гр.Свиленград и едно ул. „Княз Борис І“-за спорт кв.312 по плана на гр.Свиленград. ЗА ОБЕКТ : МИНИ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ ул. „Капитан Петко войвода“ Разположение: Площадката ще бъде разположена е посока север юг. Размерът й е 20х40т. Същ.терен е равнинен.Предвиден е плочник около игрището. Подготовка на основата. Монтаж на синтетична тревна настилка-След поставянето на геотекстила се полага синтетичната тревна настинка с височина на стръка 50мм и пълнеж от кварцов пясък и гумени гранули. Предв.е осветление на сп-та площадка чрез осв-тела на метални стълбове. Проектирана оградата с оградна мрежа на метални колове. ЗА ОБЕКТ: МИНИ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ Ул. „ Княз Борис I” Разположение: Площадката ще бъде разположена е посока северозапад югоизток. Размерът й е 22х44т. Съществуващия терен е равнинен. Предвиден е плочник около игрището. Подготовка на основата. Монтаж на синтетична тревна настилка-След поставянето на геотекстила се полага синтетичната тревна настилка с височина на стръка 50мм и пълнеж от кварцов пясък и гумени гранули. Предв.е осветление на сп-та площадка чрез осв-тела на метални стълбове. Проектирана оградата с оградна мрежа на метални колове. Допълнителни подробности по изискванията за обхват и обем на дейностите по изпълнение на настоящата обществена поръчка са указани в Техническата спецификация към документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
5533344 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

14

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 1.Гаранцията за участие в процедурата е в абсолютна сума и е в размер на 50 000.00 лв/петдесет хиляди/.Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Свиленград IBAN: BG27DEMI92403300034744; BIC: DEMIBGSF; Банка: „Търговска банка Д” АД финансов център Свиленград или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по реда на чл.61 от ЗОП. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП.В случай, че гаранцията за участие е банкова, срокът и на валидност трябва да бъде не по-малък от срока на валидност на офертата. 2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда по банкова сметка на Община Свиленград IBAN: BG27DEMI92403300034744; BIC: DEMIBGSF; Банка: „Търговска банка Д” АД финансов център Свиленград или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, гарантираща че: покрива всички щети по време на строителството, настъпили във връзка с него и причинени виновно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и поправяне на некачествено изпълнени работи, които не са отстранени своевременно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията, Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е надвишил срока за изпълнение. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва наименованието на процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от Възложителя 30 /тридесет/ дни след подписване на констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е по договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР. 1. Плащането на цената по настоящия договор се извършва на части, както следва: 1.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 50 % (петдесет процента) от цената по договора, дължимо в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на договора подписването на договора и след представяне на запис на заповед на предявяване, покриващ размера на аванса , представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС и след одобрение и съгласуване на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка от страна на ДФЗ – РА. 1.2. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ в размер на 50 % (петдесет процента) от цената по договора е дължима в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на окончателен приемо – предавателен протокол (респ. Акт образец 15) и представяне на оригинална фактура. Размерът на окончателното плащане се изчислява, като от цената на договора се приспадне аванса. 2. Възложителят ще извърши окончателно плащане в размер на 50% от общата сума на настоящия договор, след осигуряване на необходимите финансови средства от Община Свиленград по реда на Постановление №59 на МС от 11.03.2011г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни разплащания по одобрени проекти по ПРСР. 3. Във връзка с изпълнението на условията по т. 2. Изпълнителя издава проформа фактура за обекта след издаване на Удостоверение за въвеждането му в експлоатация. 4. При условие , че на Община Свиленград не бъде одобрена цялата или част от заявената съгласно ПМС № 59 сума, то тя ще бъде осигурена от Възложителя. 5.. Срокът на всички плащания разписани в договора може да бъде удължен при възникнали обстоятелства съгласно чл.303а, ал.2 от Търговския закон.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документ с нотариална заверка на подписите, с който е създадено обединението, съдържащо минимум клаузи, които гарантират, че : всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на общ.поръчка могат да участват като участници бълг. или чужд.физ. или юр.лица, вкл.техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки и наст.документация. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на СМР, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно ЗКС за изпълнение на строежи от първа група, втора категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на наст.поръчка, а за чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на наст.общ.поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгл.нац.му закон, придружен с превод на бълг.език. Обстоятелството се удостоверява със заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юр.лице, от участника за вписване в ЦПРС, или за чужд.лица съответен екв.документ или декларация от комп.органи съгл.нац.му закон.Когато участникът е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на строителните дейности. Участниците представят: 1) Подробен списък, избр.документите, поставени в офертата, подписан от участника; 2) Документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР /Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - юр.лица или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юр.лица прилагат екв.документ на съдебен или адм.орган от държавата, в която са установени, но с представянето му не отпада задължението за представяне на документа за регистрация/, когато участникът е юр.лице или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато участникът е физ.лице; 3) Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника съгласно т.ІIІ.2.2. Мин.изискв.за икон.и фин.състояние; 4) Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности и/или квалификация съгласно т.IІІ.2.3. Мин.изискв.за техн.възм.и квал.; 5) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“- „д“, т.2 и т.3, чл.47, ал.2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 и чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 ЗОП; 6) Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП съгл. п.VІ.3 от обявл.; 7) Декларация за ползване на подизпълнител/и, пос. видът на работите, които ще изв.подизп-те, и дела на тяхн.участие; 8) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо); 9) Документ за гаранция за участие в процедурата; 10) Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; 11) Начален документ за участие в общ.поръчка по образец към документацията за участие, без посочване на данни относими към Плик№2 и Плик№3; 12) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура, ако е различно от лицето по офиц.регистрация. 13) Споразумение за създаване на обединение за участие в общ.поръчка с нотариална заверка на подписите; 14) Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект; 15) Декларация съгласно чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП; 16) Плик№2 - Техническо предложение 17) Плик№3 - Ценово предложение КСС

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Справка по член 50 ал.1 т.3 от ЗОП за специализирания оборот и се удостоверява със заверено копие от баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходите на участника от дейности, сходни с предмета на поръчката, за всяка една от последните три приключили финансови години (2010,2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, когато публикуването им се изисква съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени, или представяне на ЕИК (в случате, когато същите са надлежно публикувани в Търговския реигтър към Агенция по вписванията). В случай, че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвени горецитираните съставни части на годишните финансови отчети за 2012 г., то същият представя справка за приходите от дейности, сходни с предмета на поръчката, подписана от представляващия участника и главния счетоводител. 2. Копие от валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, или еквивалентен документ. Към копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора. 3. Представяне на документи (банкова атестация и/или банково удостоверение и/или банково извлечение от сметка и/или др.), издадени не по-рано от 30 /тридесет/ дни преди датата на представяне на офертата, които да удостоверяват наличието на собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия, или друга приемлива форма на разполагаеми средства в указания размер .

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за икон.и фин.състояние, както следва: 1. В процедурата могат да участват лица, които общо за последните три приключили финансови години (2010,2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали оборот от СМР сходни* с обекта на поръчката не по-малко от 15000000,00 лева (петнадесет милиона лева). * Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт на административни, жилищни сгради и спортни сгради и съоръжения. 2. Участникът следва да притежава сключена валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, застраховка за професионална отговорност на Участниците в строителството съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка. 3. В процедурата могат да участват лица, които имат достъп до собствени финансови ресурси, гарантирана неотменима кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от 2 500 000 лева (два милиона и петстотин хиляди лева). Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител. * При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите. Справката трябва да е придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да включват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, процентът изпълнен от Участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Списък- декларация за инженерно-техническия екип по образец, придружени от професионални биографии на експертите, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи доказващи общия и специфичен опит. Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и декларация за разположение за изпълнение на поръчката. Участниците представят и декларация, за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които РБългария има визов режим. Участниците може да предлагат в списък- декларация за инженерно-техническия екип и други водещи специалисти, така че да бъдат подсигурени с техническо ръководство всички проектни части – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката. 3. копия от валидни Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен; Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентен или представяне на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството и опазване на околната среда. Сертификатите следва да са с обхват строително-монтажни работи. 4. Списък- декларация по образец на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. Списъкът съдържа наименование на машината или оборудването, технически характеристики, свързани с тяхната производителност и основание за ползване от участника, придружен от копие на документи, удостоверяващи основанието за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание за официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, конкретизирано от участника). Участниците може да предлагат в справката декларация на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване и други стр.машини и техн.оборудване, така че да бъдат подсигурени всички дейности – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участник в процедурата трябва да отговаря на мин.изисквания за техн.възм.и квал., както следва: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите два договора за извършване на СМР, сходни с обекта на поръчката*, като поне един от тях следва да включва изпълнението на поне един обект – спортна зала. * Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт на административни, жилищни сгради и спортни сгради и съоръжения. 2. Всеки участник трябва да разполага с квал. и опитен инж.–техн.екип. Инженерно–техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: •Ръководител обект - зав.висше образование, степен „магистър” или еквивалентна, квал.стр.инженер, специалност ССС/ПГС или еквивалентна специалност; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на общ.поръчка - минимум 5 г. и участие като ръководител при изпълнението на поне един обект, сходен с обекта на наст.общ.поръчка. •Технически ръководител – технически правоспособно лице съгл. Чл.163а от ЗУТ или за чужд.лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с опит в областта на строителството - изграждане и/или реконструкция на сгради – минимум 3 г. и участие като техн.ръководител при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. •Специалист – контрол на качеството - стр.инженер, прит.Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на стр.продукти със същ.изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по – малко от 3 години. •Специалист – координатор по безопасност и здраве, с най-малко 3 години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в стр-то, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чужд.лица еквивалентно съгласно зак-то на държ., в която са установени. •Специалист опазване околна среда – с обр.и/или квал.в областта на екологията, със стаж не по–малко от 3 години. 3. Всеки участник следва да притежава внедрени системи в областта на строителството с обхват изпълнение на СМР по изграждане и/или реконструкция/ремонт на адм.,жил.сгради и спортни сгради и съор. по сл.стандарти: - ISO 9001:2008 - за управление на качеството или еквивалентно - ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентно 4.Участникът трябва да разполага с оборудване за изпълнение на общ.пор., включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените СМР - стр.машини и техн.оборудване за изпълнение на общ.поръчка, под формата на собствени и/или наети и/или друга форма на офиц.ангаж. за срока на изпълнение на поръчката, минимум със следното оборудване: •Товарачна машина тип фадрома – 1 брой •Комбиниран багер – 1 брой •Валяк с общо тегло мин.8тн – 1 брой •Автогрейдер – 1 брой •Товарен автомобил тип самосвал– 1 брой •Товарен автомобил тип бордови– 1 брой * При участие на обединения, които не са юр.лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изкл.на съотв.регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на норм.или адм.акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок на изпълнение - П1; тежест: 10
Показател: Техническо предложение – П2; тежест: 40
Показател: Ценово предложение - П3; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
31.05.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Цена на документацията 12 лв. с ДДС.Документацията за участие се закупува от “ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Свиленград, като предварително от стая 316 на ОбА се вземе талон и се заплаща в касата на информационен център в Общинска администрация – Свиленград"(всеки работен ден от 8:30ч. до 16:00часа) или по банкова сметка: IBAN BG51DEMI92408400034740, BIG: DEMIBGSF, при “Търговска банка Д”АД, финансов център Свиленград, код 447000, след което се получава от стая 302. Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка след предварително писмено заявление до възложителя, съдържащо реквизити за издаване на фактура, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията, към което заявление се прилага копие от платежен документ за внесена невъзстановима сума за закупуването на документацията по долупосочената банкова сметка на възложителя в указания размер: IBAN BG51DEMI92408400034740, BIG: DEMIBGSF, при “Търговска банка Д”АД, финансов център Свиленград, код 447000. В случаите по чл.27а, ал.1 ЗОП възложителят ще предостави безвъзмездно променената документация на лицата, закупили такава преди издаване на решението за промяна.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.06.2013 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.06.2013 г.  Час: 10:30
Място

малката заседателна зала на Общинска администрация Свиленград, бул.България №32, етаж 2

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Допълнителна информация

Датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя: www.svilengrad.bg . Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги. Възложителят си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на строителство и при осигурено финансиране, при което да е налице необходимост повторното строителство да се извърши от същия изпълнител, да възложи повторното строителство чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП, като новата поръчка ще съответства на настоящия проект и ще включва според нуждите на възложителя дейности, сходни с настоящия проект.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.04.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ