Версия за печат

00613-2013-0001

BG-Село Крушари,област Добрич: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3 - А, За: Димитрина Желева Петрова - Директор дирекция "Регионално развитие и хуманитарни дейности", България 9410, Село Крушари,област Добрич, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2133

Място/места за контакт: Димитрина Желева Петрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg.

Адрес на профила на купувача: www.krushari.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Крушари
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката е изобор на изпълнител за строително-монтажни работи на обекти : • Обособена позиция 1: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали • Обособена позиция 2: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Телериг • Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Крушари

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна стойност на поръчката по обособена позиция 1 е в размер на 443 389,80 /четиристотин четиридесет и три хиляди триста осемдесет и девет лева и осемдесет стотинки/ лева без ДДС с включени до 5 % непредвидени разходи; Прогнозна стойност на поръчката по обособена позиция 2 е в размер на 389 157,30 /триста осемдесет и девет хиляди сто петдесет и седем лева и тридесет стотинки/ лева без ДДС с включени до 5 % непредвидени разходи; Прогнозна стойност на поръчката по Обособена позиция 3 е в размер на 482 391,00 /четиристотин осемедесет и две хиляди триста деветдесет и един лев/ лева без ДДС с включени до 5 % непредвидени разходи. Основни дейности, включени в предмета на поръчката : Обществената поръчка включва Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурните проекти на община Крушари, включващ 3 обособени позиции : • Обособена позиция 1: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали • Обособена позиция 2: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Телериг • Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Крушари

Прогнозна стойност без ДДС
1314938.1 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

20.02.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е задължителна за всеки участник и е в размер на: • за обособена позиция 1 - 4000,00 лева (четири хиляди) лева. • за обособена позиция 2 - 3000,00 лева (три хиляди) лева. • за обособена позиция 3 – 4000,00 лева (четири хиляди) лева. Участникът сам избира формата на предоставяне на гаранцията за участие, като може да избира между следните опции: 1. Парична сума, неподлежаща на олихвяване, преведена или внесена по сметка на Възложителя, посочена в документацията - внесена по банков път чрез платежно нареждане, като в него задължително следва да бъде записано: "Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект; „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово” на община Крушари– за обособена позиция ............... Банка: Инвестбанк АД – клон Добрич, офис - Крушари IBAN: BG 36 IORT 80883387611303 BIC: IORTBGSF 2.Банкова гаранция - неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ календарни дни, включително от крайния срок определен за получаване на офертите в полза на Община Крушари

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по настоящата поръчка ще се извършват по ред и начин, определени в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта – Приложение №1 2. Списък на документите, които трябва да съдържа офертата на участника - Приложение№2 3. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или оригинал на Банкова гаранция за участие), издаден от банка) 4. Административни сведения за участника - Образец №1 5. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемането им - Образец №2 6. Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – Образец 3, Образец №4 и Образец №5 7. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители - Образец №6 8. Декларация от подизпълнител /попълва се при наличие на такъв/ - Образец №7. 9. Декларация по чл.56, ал.1 т.11 от ЗОП - Образец №8 /попълва се от всеки член в обединението, който ще извършва строителна дейност, както и от подизпълнителя/ 10. Декларация за използване на чужденци – Образец №9 11. Регистрационни документи на участника 12. Оригинал или нотариално заверено копие на Споразумение за създаване на обединение/консорциум за участие в обществената поръчка, ако участникът е такъв. В случай, че в споразумението не е посочено лице, което представлява участника, всеки от членовете на обединението/консорциума подписва нотариално заверено пълномощно, с което упълномощава физическото лице, което ще представлява обединението; 13. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал); 14. Документ за данъчна и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие); 15. Доказателства за изпълнение на изискванията към участника за икономическото и финансово състояние, а именно: 15.1. Декларация за икономическото и финансово състояние на Участника – Образец №10; 15.2. Документи, удостоверяващи, че участникът има достъп до финансов ресурс, посочен в т.4.2.3; 15.3. Годишен баланс за последните три години 15.4. Отчет за приходите и разходите за последните три години 15.5. Застрахователна полица за професионална отговорност по чл.171, ал.1 от ЗУТ за проектиране и/или строителство на участника. 16. Доказателства за изпълнение на изискванията за техническите възможности и квалификация на участника, а именно: 16.1. Списък-декларация на основните договори за строителство на обекти сходни с предмета на поръчката по всяка една обособена позиция /за изграждане, и/или реконструкция и/или ремонт на обществени сгради и/или промишлени сгради/, изпълнени през последните 5 (пет) години /2008 – 2012 г./ - Образец № 11/ Образец № 11а/ Образец № 11б. 16.2. Референции (препоръки) за добро изпълнение, с посочени в тях стойности, дата и място на изпълнение на строителството – копия, заверени от участника. 16.3. Списък на техническия екип /ключовия персонал/ за изпълнение на поръчката – Образец № 12/, Образец № 12а/, Образец № 12б, Автобиография – Образец № 13, придружена с доказателствени документи и документи удостоверяващи образователната им квалификация, професионален и специфичен опит – копия от дипломи, трудови книжки/осигурителни книжки, удостоверения, сертификати, заверени от Участника; в случай, че има лица, наети на граждански договор от участника, се прилагат заверени копия на гражданските договори, както и Декларация за разположение от ключов експерт – Образец № 14. 16.4. Декларация по Закона за защита на личните данни – Образец № 15. 16.5. Заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи първа група, четвърта категория, както и копие от валиден талон или еквивалентни документи; 16.6. Сертификати за притежавани от участника ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/ BS-OНSAS 18001:2007 с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентни на тях – копия заверени от участника. 17. Декларация за приемане условията в проекта на договора – Образец № 16. 18. Декларация за оглед на обекта – Образец № 17. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” - запечатан,Плик № 3 „Предлагана цена" - запе
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Годишен баланс за последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) и отчет за приходите и разходите за последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) – копие, заверено от Участника. Тези документи не се представят за участници, които са регистрирани в Търговския регистър при Агенция по вписванията и са публикували годишните си финансови отчети. Чуждестранните участници представят еквивалентни документи от съответните компетентни органи, съобразно Националното им законодателство. 2. Застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство на Участника – копие, заверено от Участника. Ако участникът е обединение или използва подизпълнители, застрахователната полица се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението или като подизпълнител, извършващо строителство. Заб.: Участникът следва да подновява застраховката редовно до изтичане на срока на изпълнение на поръчката и срока за отстраняване на дефекти. 3. Декларация за икономическото и финансово състояние на Участника - Образец № 10. 4. Удостоверение от банка, потвърждаващо, че участникът разполага със собствен финансов ресурс или има достъп до кредитен ресурс /кредитна линия/ за финансиране на дейностите по поръчката, издадено не по-късно от един месец преди крайния срок за подаване на офертата – оригинал или нотариално заверено копие. Когато по обективни причини Участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е реализирал общо за последните 3 (три години) /2010г., 2011г. и 2012г./ или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот от строителство в размер не по-малко от: •за обособена позиция 1: 850 000 (осемстотин и петдесет хиляди) лева без включен ДДС; •за обособена позиция 2: 800 000 (осемстотин хиляди) лева без включен ДДС; •за обособена позиция 3: 900 000 (деветстотин хиляди) лева без включен ДДС. 2. Участникът трябва да притежава валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство на лицето (лицата), което/които ще осъществяват строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Забележки: За участник, установен/регистриран в Република България, застрахователната полица за строителство следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията За участник, установен/регистриран извън Република България застрахователната полица за строителство следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен регистриран участникът. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице или на подизпълнители, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума или на подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството. 3. Участникът трябва да разполага със свободни собствени финансови ресурси за финансиране на дейностите по поръчката, под формата на налични парични средства по сметката на участника, или гарантирана неотменима кредитна линия или друга приемлива форма на разполагаеми средства, в размер не по-малко от: •за обособена позиция 1: 210 000 (двеста и десет хиляди) лева без включен ДДС . •за обособена позиция 2: 180 000 (сто и осемдесет хиляди) лева без включен ДДС. •за обособена позиция 3: 220 000 (двеста и двадесет хиляди) лева без включен ДДС. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания по т. 1 и т.3 ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло, спрямо включените в обединението лица, в тяхната съвкупност, а не за всеки поотделно/.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Доказателства за техническите възможности и квалификация на Участника а) Списък-декларация на основните договори за строителство на обекти сходни с предмета на поръчката по обособена позиция 1 /изграждане, и/или реконструкция и/или ремонт на обществени сгради и/или промишлени сгради/, по обособена позиция 2 /изграждане, и/или реконструкция и/или ремонт на обществени сгради и/или промишлени сгради /, по обособена позиция 3 /изграждане, и/или реконструкция и/или ремонт на обществени сгради и/или промишлени сгради /, изпълнени през последните пет години /2008 – 2012 г./ – Образец № 11/ Образец № 11а/ Образец № 11б. б) Референции (препоръки) за добро изпълнение, с посочени в тях стойности, дата и място на изпълнение на строителството – копия, заверени от участника. в) Списък на техническия персонал /ключовия персонал/, Декларация за разположение на ключов експерт и автобиографии на ключовия персонал, придружени с документи удостоверяващи образователната им квалификация, професионален и специфичен опит – Образец № 12/ Образец № 12а/ Образец № 12б - копия, заверени от Участника; Ако участникът е обединение, е необходимо включените в обединението лица, в тяхната съвкупност, а не всеки поотделно, да докажат технически възможности и квалификация по съответните позиции. Чуждестранните участници представят еквивалентни документи, издадени от съответната държава. Забележка: Всички документи, предоставени на чужд език, следва да са придружени от превод на български език, с изключение на документите по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, които се представят в официален превод. г) Декларация по закона за защита на личните данни; д) Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи първа група, четвърта категория, както и валиден талон – копия заверени от участника; Чуждестранните участници представят документи по т. д) от съответните компетентни органи, съгласно Националното им законодателство. е) Сертификати за притежавани от участника ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/ BS-OНSAS 18001:2007 с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентни на тях – заверени копия от участника;
Минимални изисквания: 1. Участникът (консорциумът/обединението в съвкупност) да разполага с екип от технически експерти за изпълнение на поръчката (ключов персонал) за всяка една от обособените позиции, както следва: За обособена позиция 1/ за обособена позиция 2/ за обособена позиция 3 Ключов експерт 1 – Ръководител на екипа Квалификация Висше образование, степен „магистър” в областта на строително инженерство или еквивалентно образование; Общ професионален опит Минимум 10 години общ професионален опит; Специфичен опит Опит като ръководител на екип /обект/ и/или технически ръководител – минимум на 1 (един) проект/обект сходен с предмета на поръчката в областта на изграждане, и/или реконструкция и/или ремонт на обществени сгради и/или промишлени сгради през последните 5 (пет) години. Ключов експерт 2 – Технически ръководител на обекта Квалификация Висше образование в областта на строителното инженерство или средно специално техническо образование или еквивателнтно образование; Общ професионален опит Минимум 7 години общ професионален опит; Специфичен опит Да е изпълнявал длъжност „Технически ръководител” на минимум един обект, сходен с предмета на поръчката в областта на изграждане, и/или реконструкция и/или ремонт на обществени сгради и/или промишлени сгради през последните 5 (пет) години. Ключов експерт 3 – Координатор/специалист по безопасност и здраве Квалификация Висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно образование; Да притежава удостоверение „Специалист по БЗР” или „Координатор по безопасност и здраве” или еквивалентен документ; Специфичен опит Минимум 3 години опит като „Координатор” или „Специалист” по безопасност и здраве. Ключов експерт 4 – Експерт „Промишлено и гражданско строителство” /ПГС/ или еквивалентна специалност Висше инженерно-стротелно образование, степен „магистър” в областта на „Промишлено и гражданско строителство” или еквивалентно образование; Общ професионален опит Минимум 10 години общ професионален опит; Специфичен опит Да е участвал като експерт по ПГС в минимум един инфраструктурен проект през последните 5 години. 2.Участникът да е изпълнил минимум 1 (един) договор за изграждане, и/или реконструкция и/или ремонт на обществени сгради и/или промишлени сгради – по всяка една от обособените позиции, през последните 5 (пет) години (2008 – 2012 г.) 3. За изпълнението на строителството по която и да е от обособените позиции, участникът следва да има Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи първа група, четвърта категория, както и валиден талон, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или еквивалентно. Чуждестранните участници представят документи за наличие на такава регистрация от съответните компетентни органи, съгласно Националното им законодателство. 4. Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, съгласно съответните системи: • ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен; • ОНSАS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасноста при работа с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен; • ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен; В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, сертификатите се представят за всеки един от членовете на обединението/консорциума, които ще изпълняват дейности свързани със строителството.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: П1 Предложена цена ; тежест: 60
Показател: П2 Гаранционен срок на обекта; тежест: 30
Показател: П3 Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.05.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.06.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.06.2013 г.  Час: 10:00
Място

с. Крушари, сградата на общинска администрация - Крушари, ул.” Девети септември” №3-А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Обществената поръчка се финансира по МЯРКА 322 – ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА от „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013” , подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 08/322/00891 от 20.11.2012г. сключен между Община Крушари и Държавен фонд „Земеделие”

VI.3) Допълнителна информация

Обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп до документацията на посочения по-горе Интернет адрес, което обуславя предвидените съкратени срокове.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120 съгласно ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.04.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали
1) Кратко описание

Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали. Обществената поръчка включва Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурния проект на община Крушари, включващ 3 обособени позиции: • Обособена позиция 1: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали • Обособена позиция 2: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Телериг • Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Крушари

Прогнозна стойност, без ДДС
443389.8 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 20.02.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Телериг
1) Кратко описание

Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Телериг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Телериг Обществената поръчка включва Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурния проект на община Крушари, включващ 3 обособени позиции: • Обособена позиция 1: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали • Обособена позиция 2: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Телериг • Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Крушари

Прогнозна стойност, без ДДС
389157.3 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 20.02.2015 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Крушари
1) Кратко описание

Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Крушари

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Крушари Обществената поръчка включва Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурния проект на община Крушари, включващ 3 обособени позиции: • Обособена позиция 1: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали • Обособена позиция 2: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Телериг • Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Крушари

Прогнозна стойност, без ДДС
482391 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 20.02.2015 г.