Версия за печат

00602-2013-0010

BG-Мирково: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” №35, За: инж. Цвета Георгиева Попова, Република България 2086, Мирково, Тел.: 07182 2286, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Упражняване на строителен надзор по проект: “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско, Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Мирково
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Упражняване на строителен надзор по време на строитеството съгласно ЗУТ

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвидени за изпълнение са следните дейности: - координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството; - контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ влагани в строежите, които трябва да осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите; - носи отговорност за законосъобразно започване на строежа; - осъществява контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - следи за спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ и спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ; - осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; - подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството; - издава предписания и заповеди, вписани в заповедната книга, които са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа; - при нарушаване на техническите правила и нормативи задължително уведомява регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението; - след приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя; - носи отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти; - изготвя технически паспорт на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството;

Прогнозна стойност без ДДС
80222 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

27


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. 1. Гаранция за участие Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 800,00 лева (осемстотин) лева. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN: BG11UNCR75273359158836 ВIC код: UNCRBGSF Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Мирково или упълномощено от него длъжностно лице, в документацията за участие е приложен примерен образец на Банкова гаранция за участие /Приложение № 7/. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. !!! Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 2. Гаранция за изпълнение на договора Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и е със срок на валидност 90 дни след датата на изпълнение на предмета на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Мирково: IBAN: BG11UNCR75273359158836 ВIC код: UNCRBGSF Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията за участие примерен образец на Банкова гаранция за изпълнение /Приложение № 8/. При внасяне на парична сума като гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва обществената поръчка, за която се внася. Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на проекта е осигурено Програмата за развитие на селските райони, Мярка 321, „Услуги за развитието на селските райони“ Плащането по Договора се осъществява на части съответно за консултантски услуги по проекта в рамките на предложените цени за изпълнението им, както следва: 1. Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от цената на този договор се осъществява в срок до 10 (десет) дни при комулативното наличие на: подписването на този договор, получен аванс от Община Мирково по договора за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ /ДБФП/, получено Уведомление от страна на Държавен фонд „Земеделие“, с което се разрешава разходване на полученото авансово плащане по ДБФП, получено становище /одобряване/ за законосъобразно проведена процедура на последващ контрол на Държавен фонд „Земеделие“ и издаване на фактура от Изпълнителя. Платеният аванс се приспада от окончателното плащане. 2. Окончателното плащане е в размер равен на разликата между цената по договора, посочена в чл. 2, ал. 1, т. 1 и извършените плащания, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 , но не повече от действително верефицираните и изплатени суми от страна на Държавен фонд "Земеделие" към община Мирково. Окончателното плащане е дължимо в срок до 10 (десет) дни, считано от одобрение и получаване на окончателно плащане от Държавен фонд «Земеделие» към Община Мирково и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения, неодобрени разходи и др. дължими от изпълнителя суми, за стойността, с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изисквания за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът участва като Обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението/консорциума следва да са сключили споразумение (или еквивалентен документ). Споразумението, респективно – съответния документ за създаване на обединението/консорциума за участие в настоящата процедура, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението (съответния документ за създаване на обединението/консорциума) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка

ІІІ.1.4) Други особени условия

Прогнозната стойност на поръчката, след отчитането на натрупването на стойности за планирани дейности от Възложителя, позволява да се приложат опростените правила на откритата процедура по смисъла на чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП. Възложителят ще приложи опростени правила, предвидени в ЗОП. Възложителят има право едностранно и без предизвестие да прекрати договора за възлагане на обществената поръчка поради невъзможност за осигуряване на финансирането му в случай, че Държавен фонд "Земеделие" прекрати договорът за безвъзмездна финансова помощ, в ипзълнене на който е настоящият договор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и настоящата документация. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2а предл.първо, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Участниците представят: ПЛИК 1 с надпис "Документи за подбор": 1) Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и номерата на страницата/ите, на която/ито се намират; 2) Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър /Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, но с представянето му не отпада задължението за представяне на документа за регистрация/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3) Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника, посочени от Възложителя в поле ІІІ.2.2); 4) Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности и/или квалификация, посочени от посочени от Възложителя в поле ІІІ.2.3); 5) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“- „д“, т.2 и т.3, чл.47, ал.2, т. 1, т.2а (предл.първо), т. 3, т. 4 и т. 5 и чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 ЗОП - Приложения № 2 и № 3; 6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Приложение № 4; 7) Декларация за ползване на подизпълнител/и, с посочване на вида и обема на работите, които ще изпълнява, както и дела на участието му - Приложение № 5; 8) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител - Приложение № 6 (когато е приложимо); 9) Документ за гаранция за участие в процедурата съгласно обявлението за обществена поръчка и условията на настоящата документация - оригинал; 10) Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от всеки член на обединението поотделно. 11) Начален документ и общи данни за участие в процедурата – Приложение № 1; 12) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника; 13) Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - съгласно изискванията на указанията (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – нотариално заверен препис; 14) Декларация, че участникът отговаря на изискването на чл.166, ал.3 от ЗУТ - Приложение № 14; 15) Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Приложение № 15; 16) Декларация за запознаване с условията на откритата процедура - Приложение № 16; ПЛИК 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката": Техническо предложение, съдържащо Описателна записка, по образец - Приложение № 17; ПЛИК 3 с надпис "Предлагана цена": Ценовото предложение, по образец – Приложение № 18
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка - декларация за оборота от услуги с предмет, подобен на настоящата поръчка от последните 3 /три/ приключени финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) /по образец/ и заверени копия от счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите за посочените години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. При участие на физически лица, възложителят приема за подходящ документ, удостоверяващ дохода, включително данъчна декларация, справка от работодател или други. Съгласно чл.50. ал. 2 от Закона за обществени поръчки, когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Забележка: Участниците не представят посочените годишни финансови отчети, ако са представили ЕИК u данните им са достъпни /публикувани в пълен обем/ в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 2. Копие от застраховката за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна такава.
Минимални изисквания: 1. Необходимо е участникът да докаже минимален оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката, а именно услуги по упражняване на строителен надзор равен или над 200 000 (двеста хиляди) лева, за предходните три приключени финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2. Участниците трябва да имат сключена, валидна към датата определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, застраховка за професионална отговорност за вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ – с общ лимит на отговорност покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /Обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004 г./ за изпълнение на строежи ІІ-ра категория, съгласно чл.137 от ЗУТ и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентна такава. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката. * При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копие на валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор, придружен от списък на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза и/или ако е чуждестранен участник еквивалент /копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство/. 2. Декларация, че отговаря на изискването на чл.166, ал.3 от ЗУТ /по образец/. 3. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, подобен на настоящата поръчка за последните 3 /три/ години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите – по образец, придружена от: - препоръки за добро изпълнение за посочените сходни договора /препоръките трябва да посочват стойността, датата и мястото на услугата, както и дали е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания, възложителя с телефон и адрес за контакт и да са надлежно оформени с издател и изходящ номер/, - констативни актове за приемане годността на строежа /образец 15/ и/илип приемо-предавателни протоколи /образец 19/ и/или Разрешение за ползване и/или Удостоверения за въвеждане в експлоатация на посочените сходни обекти за посочените сходни обекти Забележка: В списъка трябва да бъдат посочени само завършени и предадени на възложителите обекти, а не обекти в процес на изпълнение. 4. Списък – декларация на инженерно-технически екип за изпълнение на поръчката (по образец) с приложени необходимите доказателства: - декларация от лицата включени в инженерно-техническия екип за изпълнение на поръчката за съгласие /по образец/; - за доказване на професионалната квалификация и опит: попълнени и подписани автобиографии (по образец), копие от диплом /За чуждестранни лица - техническа правоспособност се признава, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ/ и документи удостоверяващи професионален опит/стаж. 5. Копие от валиден Сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен сертификат, издаден от орган установен в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Забележка: Сертификатите следва да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия стандарти за управление на качеството в съответствие с чл.53, ал.3 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да притежават валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор, съгласно съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекити и/или упражняване на строителен надзор /приета с ПМС 247 от 31.10.2003 г. , обн., ДВ, бр. 99 от 11.11.2003 г…..изм. и доп., бр. 104 от 27.12.2011 г./ за лица регистрирани на територията на РБългария и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право - документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 2. Участникът трябва да отговаря на изискването на чл.166, ал.3 от ЗУТ. 3. Участникът трябва да има опит по упражняване на строителен надзор през последните 3 /три/ години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. Необходимо е участникът да е изпълнил: - 1 (един) сходен договор за упражняване на строителен надзор /строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на пътна и/или улична мрежа/ - с изпълнен обем – на стойност не по-малка от 10 000 (десет хиляди) лв., през последните 3 /три/ години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите; - 2 (два) сходни договора за упражняване на строителен надзор /изграждане и/или реконструкция/подмяна на водопроводна мрежа/ - с общ изпълнен обем – на стойност не по-малка от 70 000 (седемдесет хиляди) лв., през последните 3 /три/ години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. 4. Участникът трябва да осигури екип, назначени на трудов или граждански договор лица, включващ специалисти от съответните области с достатъчно опит, стаж и с необходимата професионална квалификация за да осигурят точното, качествено и своевременно изпълнение на обекта на поръчката. За изпълнението на поръчката участникът трябва да упражнява строителния надзор и извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица, както следва: - Ръководител на обекта, със специалност „ПГС”, „Строителен/ВиК инженер” или еквивалентна, минимум 7 години професионален стаж/опит и притежаващ Удостоверение за технически контрол по част „Конструктивна” или еквивалентно; - двама (2) инженери, със специалност „ВиК” или еквивалентна; - един (1) инженер, със специалност „Пътно строителство” или еквивалентна; - един (1) инженер, със специалност „Координатор по безопасност и здраве” или еквивалентна. 5. Участниците трябва да са въвели система за управление на качеството с обхват на дейност, покриващ дейностите, предмет на поръчката /упражняване на строителен надзор/. * При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Лиценз за упражняване на строителен надзор, съгласно съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекити и/или упражняване на строителен надзор /приета с ПМС 247 от 31.10.2003 г. , обн., ДВ, бр. 99 от 11.11.2003 г…..изм. и доп., бр. 104 от 27.12.2011 г./ за лица регистрирани на територията на РБългария и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право - документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, придружен от списък на правоспособните физически лица.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател 1 (Тп): Техническо предложение за изпълнение на поръчката; тежест: 50
Показател: Показател 2 (Фп): Ценово предложение за изпълнение на поръчката; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.05.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на община Мирково, на адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35 всеки работен ден между 8:00-12:00 и 13:00 - 16:00 часа, след заплащане на определената цена в брой - в касата на община Мирково или по банков път - превод по банкова сметка на Възложителя IBAN: BG18UNCR75278459464300; ВIC код: UNCRBGSF; Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп; Код за вид плащане: 447000. При поискване за изпращане на документацията от заинтересовано лице, Въжложителят изпраща документацията за участие за сметка на лицето, отправило искането. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес и пощенски адрес за кореспонденция. Когато плащането е извършено по банков път, съответният участник трябва да уведоми Възложителя за това по факса или на електронния адрес на община Мирково, публикувани в обявлението и да изпрати копие от платежното нареждане. Заинтересованите лица не за длъжни да закупуват документацията. Последната може да бъде изтеглена и от официалната интернет страница на възложителя

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.05.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.05.2013 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на ОбА Мирково

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.Присъстващите предствители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт /за юридическо лице – извлечение от търговския регистър, показващ законния представител на участника/. Упълномощен представител на участник се допуска след представяне на специално издадено за целта нотариално заверено пълномощно, придружено от копие на личната карта на упълномощаващия ако участникът е физическо лице или копие от удостоврението за актуална търговска регистрация, ако участникът е юридечско лице. Пълномощниците също представят лична карта за идентифицирането си. Ако участникът е обединение/консорциум, в пълномощното изрично следва да е посочено наименованието на обединенеито/коносрциума и участниците в него, както и лицето имащо право да го представлява, съгласно документа за създаването му. Присъстващите представители на участниците вписват имената си и се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие. Изискванията важат и при отваряне на ценовите оферти на участниците.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект: «Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: «Рехабилитация и възстасновяване на пътен участък: SFO 3433 IV – 60030 /III/, с. Смолско, Обект 2: „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на с. Мирково, община Мирково"”, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

VI.3) Допълнителна информация

Относимо към Раздел ІV, т.ІV.2.1.: Техническо предложение - Тп; Тп = Тп1+Тп2, където - Тп1 - Описание на предлагания подход за изпълнение на услугата, организация на ресурсите при изпълнение на дейностите по изпълнение на услугата. Максимален брой точки по Тп1 – 50 точки; - Тп2 - Процеси за изпълнение на дейностите и процедури за контрол по изпълнение на дейностите. Максимален брой точки по Тп2 – 50 точки. За оценка на предложенията на участниците: По Показател 2 (Фп): Ценово предложение за изпълнение на поръчката: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения бюджет, който е в размер до: 80 222,00 лева без ДДС; От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната прогнозна стойност.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ