Версия за печат

00602-2013-0009

BG-Мирково: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” №35, За: инж. Цвета Георгиева Попова, Република България 2086, Мирково, Тел.: 07182 2286, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Консултантски услуги за управлението и отчитането на дейностите по проект: «Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: «Рехабилитация и възстасновяване на пътен участък: SFO 3433 IV – 60030 /III/, с. Смолско, Обект 2: „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на с. Мирково, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: Мирково
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнението на проект «Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: «Рехабилитация и възстасновяване на пътен участък: SFO 3433 IV – 60030 /III/, с. Смолско, Обект 2: „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на с. Мирково, община Мирково” е свързано с необходимостта на предоставяне на професионални консултанстки услуги за управлението и отчитането му.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71541000, 71540000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството
Услуги по управление, свързани със строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейностите, които консултантът следва да извърши включват: • Разработване на правила и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекта, във връзка с: - мониторинг и докладване; - верификация на разходите при бенефициента; - администриране и докладване за нередности. • Изготвяне на документите във връзка с изпълнението на проекта: - подготовка на заявка за авансово и окончателно плащане и окомплектоване на всички необходими общи и специфични документи към заявките за плащане; • Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: между Възложителя и Разплащателна агенция, между Изпълнител на СМР, строителен надзор и авторски надзор, между Изпълнителите на дейностите по проекта и Възложителя. • Съдействие и подкрепа на Възложителя при изпълнение на ежедневните дейности, свързани с организацията и управлението на проекта. • Преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с изпълнението на проекта; • Съдействие и подкрепа на екипа на възложителя при подготовка на документите; • Консултации във връзка с изпълнението на препоръки дадени от страна на РА - ДФЗ във връзка с проекта; • Идентифициране на потенциални проблеми по време на изпълнението на настоящия договор и предлагане на решения за преодоляването им • Съобразяване на финансовото обезпечаване и своевременно разплащане в съответствие с условията за плащане по договорите за обществени поръчки, възложени за изпълнение на дейностите, попадащи в обхвата на проекта; • Наблюдаване на плащания и лимити, на справки и отчети по проектите; • Участие в процеса на верификация на представените документи - фактури или други счетоводни документи от изпълнителите/доставчиците/консултанти, както и при проверка на действителността на строителните дейности/доставените стоки/извършените услуги, преди извършване на плащанията. • Предоставяне на консултации съобразени с актуалните законови разпоредби • Ръководене на изпълнението на дейностите по проекта; • Наблюдаване и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и за подготовката, при необходимост, на допълнителни споразумения към тях; • Контролирането на спазването на графика за изпълнение на проекта; • Следене за нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на При възникнала необходимост, за която изпълнителят ще бъде уведомен писмено, представители на изпълнителя следва да бъдат на разположение на възложителя в сградата на възложителя или на работната площадка на обекта. Уведомлението ще бъде получено от изпълнителя поне 48 часа преди часа, обявен от възложителя за провеждане на среща по проекта.

Прогнозна стойност без ДДС
55124 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

28


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банкова сметка (IBAN): IBAN: BG11UNCR75273359158836 ВIC код: UNCRBGSF Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп 1. Гаранция за участие Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 500.00 лева (петстотин) лева. Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Мирково или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. !!! Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 2. Гаранция за изпълнение на договора Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и е със срок на валидност 90 дни след датата на изпълнение на предмета на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Мирково: Банкова сметка (IBAN): IBAN: BG11UNCR75273359158836 ВIC код: UNCRBGSF Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията примерен образец на Банкова гаранция за изпълнение /Приложение № 8/. При внасяне на парична сума като гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва обществената поръчка, за която се внася. Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на проекта е осигурено от Програмата за развитие на селските райони, Мярка 321 „Услуги за развитието на селските райони“. Плащането по Договора се осъществява на части съответно за консултантски услуги по проекта в рамките на предложените цени за изпълнението им, както следва: 1. Авансово плащане в размер на 50 % (петдесет процента) от цената на този договор се осъществява в срок до 10 (десет) дни при комулативното наличие на: подписването на този договор, получен аванс от Община Мирково от РА, получено Уведомление от страна на Държавен фонд „Земеделие“, с което се разрешава разходване на полученото авансово плащане по ДБФП, получено становище /одобряване/ за законосъобразно проведена процедура на последващ контрол на Държавен фонд „Земеделие“ и издаване на фактура от Изпълнителя. 2. Окончателното плащане е в размер равен на разликата между цената на този договор, посочена в чл. 2, ал. 1, т. 1 по-горе и извършените плащания, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 по-горе. Окончателното плащане е дължимо в срок до 10 (десет) дни, считано от одобрение и получаване на окончателно плащане от Община Мирково и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения, неодобрени разходи и др. дължими от изпълнителя суми, за стойността, с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изисквания за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът участва като Обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението/консорциума следва да са сключили споразумение (или еквивалентен документ). Споразумението, респективно – съответния документ за създаване на обединението/консорциума за участие в настоящата процедура, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението (съответния документ за създаване на обединението/консорциума) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка

ІІІ.1.4) Други особени условия

Прогнозната стойност на поръчката, след отчитането на натрупването на стойности за планирани дейности от Възложителя, позволява да се приложат опростените правила на откритата процедура по смисъла на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Възложителят ще приложи опростени правила, предвидени в ЗОП. Възложителят има право едностранно и без предизвестие да прекрати договора за възлагане на обществената поръчка поради невъзможност за осигуряване на финансирането му в случай, че ДФЗ прекрати договорът за БФП, в ипзълнене на който е настоящият договор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и настоящата документация. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2а предл.първо, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Участниците представят: 1. Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и номерата на страницата/ите, на която/ито се намират; 2. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър /Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. 3. Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника, посочени от Възложителя в настоящата документация съгласно т.ІI. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците; 4. Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности и/или квалификация, посочени от Възложителя в настоящата документация съгласно т.IІІ. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“- „д“, т.2 и т.3, чл.47, ал.2, т. 1, т.2а (предл.първо), т. 3, т. 4 и т. 5 и чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 ЗОП - Приложения № 2 и № 3; 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Приложение № 4; 7. Декларация за ползване на подизпълнител/и, с посочване на вида и обема на работите, които ще изпълнява, както и дела на участието му - Приложение № 5; 8. Декларация – съгласие за участие на подизпълнител - Приложение № 6 (когато е приложимо); 9. Документ за гаранция за участие в процедурата съгласно обявлението за обществена поръчка и условията на настоящата документация - оригинал; 10. Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от всеки член на обединението поотделно. 11. Общи данни за участие в процедурата – Приложение № 1; 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника; 13. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - съгласно изискванията на указанията (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – нотариално заверен препис. 14. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Приложение № 14; 15. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура - Приложение № 15; Плик 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик 3 "Предлагана цена"
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Доказва се, като се представят: Справка - декларация за оборота от услуги с предмет, подобен на настоящата поръчка от последните 3 /три/ приключени финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) /по образец/, заверени копия от счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите за посочените години. При участие на физически лица, възложителят приема за подходящ документ, удостоверяващ дохода, включително данъчна декларация, справка от работодател или други. Съгласно чл.50. ал. 2 от Закона за обществени поръчки, когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен./
Минимални изисквания: 1. Необходимо е участникът да докаже минимален оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката, а именно услуги за дейности по управление и отчитане на инфраструктурни или други проекти: юридически и икономически консултации, във връзка с инфраструктурни или други проекти, равен или над 100 000 (сто хиляди) лева, за предходните три приключени финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Доказва се като се представят: Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, подобен на настоящата поръчка за последните 3 /три/ години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите - по образец, придружена от препоръки за добро изпълнение за посочените договори /препоръките трябва да посочват стойността, предмета на договорите, периода на изпълнение, както и дали са изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания, възложителя с телефон и адрес за контакт и да са надлежно оформени с издател и изходящ номер/. 2. Списък - декларация на екипа за изпълнение на поръчката (по образец) с приложени необходимите доказателства за доказване на изискванията на възложителя: за доказване на професионалната квалификация и опит: попълнени и подписани автобиографии (по образец), копие от диплом и документи удостоверяващи професионален опит/стаж – трудови/осигурителни книжки, референции, административни актове; декларация от лицата включени в екипа за изпълнение на поръчката за съгласие /по образец/: 3. Доказва се като се представят: копие от валиден Сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Забележка: Сертификатите следва да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия стандарти за управление на качеството, за опазване на околната среда и за здравето и безопасност при работа в съответствие с чл.53, ал.3 от ЗОП
Минимални изисквания: 1. Необходимо е участникът да е изпълнил минимум 1 (един) договор сходен с предмета на поръчката /дейности по управление и отчитане на инфраструктурни или други проекти; юридически и икономически консултации, във връзка с инфраструктурни или други проекти/, през последните 3 /три/ години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. 2. За изпълнение на поръчката участникът трябва да осигури екип, назначени на трудов или граждански договор лица. включващ специалисти от съответните области с достатъчно опит. стаж и с необходимата професионална квалификация за да осигурят точното, качествено и своевременно изпълнение на поръчката. За изпълнението на поръчката участникът е длъжен да осигури: • Ръководител на екипа - магистър по икономика, финанси, право или еквивалентна специалност или строителен инженер с опит в ръководенето и управлението на подобни проекти със стаж/опит по специалността - минимум 7 години: • Икономист - магистър по икономика, финанси или еквивалентна специапност. със стаж/опит по специалността - минимум 5 години: • Строителен/ВиК Инженер - строителен инженер с висше образование или еквивалентно, със стаж/опит по специалността - минимум 5 години; • Юрист - магистър по право или еквивалентно, правоспособен юрист, със стаж/опит по специалността - минимум 5 години: 3. Участниците трябва да са въвели система за управление на качеството с обхват на дейност, покриващ дейностите, предмет на поръчката. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: 1. Показател 1 (Тп): Техническо предложение за изпълнение на поръчката; тежест: 50
Показател: 2. Показател 2 (Фп): Ценово предложение за изпълнение на поръчката; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.04.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на община Мирково, на адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35 всеки работен ден между 8:00-12.00 и 13.00 - 16:00 часа, след заплащане на определената цена в брой - в касата на община Мирково или по банков път - превод по банкова сметка на Възложителя IBAN: BG18UNCR75278459464300; ВIC код: UNCRBGSF; Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп; Код за вид плащане: 447000. При поискване за изпращане на документацията от заинтересовано лице, Въжложителят изпраща документацията за участие за сметка на лицето, отправило искането. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес и пощенски адрес за кореспонденция. Когато плащането е извършено по банков път, съответният участник трябва да уведоми Възложителя за това по факса или на електронния адрес на община Мирково, публикувани в обявлението и да изпрати копие от платежното нареждане. Заинтересованите лица не са длъжни да закупуват документацията. Последната може да бъде изтеглена и от официалната интернет страница на възложителя.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.05.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.05.2013 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на ОбА Мирково

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите предствители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт /за щридически лице – извлечение от търговския регистър, показващ законния представител на участника/. Упълномощен представител на участник се допуска след представяне на специално издадено за целта нотариално заверено пълномощно, придружено от копие на личната карта на упълномощаващия ако участникът е физическо лице или копие от удостоврението за актуална търговска регистрация, ако участникът е юридечско лице. Пълномощниците също представят лична карта за идентифицирането си. Ако участникът е обединение/консорциум, в пълномощното изрично следва да е посочено наименованието на обединенеито/коносрциума и участниците в него, както и лицето имащо право да го представлява, съгласно документа за създаването му. Присъстващите представители на участниците вписват имената си и се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие. Прилага си и при отварянето на ценовите оферти.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект: «Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: «Рехабилитация и възстасновяване на пътен участък: SFO 3433 IV – 60030 /III/, с. Смолско, Обект 2: „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на с. Мирково, община Мирково"”, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

VI.3) Допълнителна информация

Относимо към Раздел ІV, т.ІV.2.1.: Техническо предложение - Тп; Тп = Тп1+Тп2, където - Тп1 - Описание на предлагания подход за изпълнение на услугата, организация на ресурсите при изпълнение на дейностите по изпълнение на услугата. Максимален брой точки по Тп1 – 50 точки; - Тп2 - Процеси за изпълнение на дейностите, съобразени с изискванията на Финансиращия орган и процедури за контрол по изпълнение на дейностите. Максимален брой точки по Тп2 – 50 точки; За оценка на предложенията на участниците: По Показател 2 (Фп): Ценово предложение за изпълнение на поръчката: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения бюджет, който е в размер до: 55 124,00 лева без ДДС; От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната прогнозна стойност.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.04.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ