Версия за печат

00797-2013-0013

BG-Бургас:

РЕШЕНИЕ

Номер: 889 от 01.04.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: К.Тошева - Ганева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: k.ganeva@burgas.bg, Факс: 056 860912

Място/места за контакт: отдел "ООПК"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Закрит плувен басейн в ПИ с идентификатор 07079.651.72 , УПИ І, кв.135 по плана на РЦ "Меден рудник ", Бургас.

II.3) Кратко описание на поръчката

Изготвяне на проект за „Закрит плувен басейн в ПИ с идентификатор 07079.651.72 , УПИ І, кв.135 по плана на РЦ "Меден рудник ", Бургас,съгласно Задание за проектиране прието на ЕСУТ. Изпълнение на предвидените в проекта СМР вкл. и доставка на оборудването необходимо за нормално функциониране на басейна. За басейна задължително да се предвиди спортно оборудване според изискванията на Българска федерация по плуване и FINA: разделители за коридори; блокчета за скачане; обозначаващи системи за плуване гръб и фалстарт; врати и ограничителни разделители за състезания по водна топка. Да бъде монтиран тренировъчен часовник за басейн – 2 броя, в двата края на басейна.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000, 45000000

Описание:

Архитектурно проектиране
Строителни и монтажни работи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 687 от 01.04.2013 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

93-ОП-9

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-529302
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 797-2013-13
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

529302

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

01.04.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Установени са нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията при които е обявена процедурата.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.04.2013 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Костадин Иванов Марков
Длъжност: Заместник кмет