Версия за печат

02744-2013-0001

BG-Смолян: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Диагностично - консултативен център Смолян" ЕООД, бул. България №2, За: Недялка Стаевска, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: dkcsmolyan@gmail.com, Факс: 0301 62549

Място/места за контакт: Д-р Венцислав Проданов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: dkcsmolyan.com.

Адрес на профила на купувача: dkcsmolyan.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория по обособени позиции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: "ДКЦ Смолян" ЕООД, гр.Смолян,бул. България №2
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория за дейността на "ДКЦ Смолян" ЕООД

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500, 33140000

Описание:

Лабораторни реактиви
Медицински консумативи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник представя гаранция за участие в размер , както следва: по 5 (пет) лв. за всяка обособена позиция, включена в предложението на участника; Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранциите за участие/изпълнение се представят в една от следните форми: -безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие, издадена от българска или чуждестранна банка със срок на валидност 90 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите; -парична сума, вносима по следната банкова сметка: "ИНТЕРНЕШЕНЪЛ АСЕТ БАНК" АД - Смолян, IBAN BG72IABG74911001262900, BIC IABGBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Собствени приходи и средства от НЗОК.Условия на плащане:в български лева, отложено за срок не по-малък от 30 дни след датата на доставката, въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1) Списък на документите, съдържащи се в офертата - подписан и подпечатан от законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице; 2) Административни сведения за участника; 3) Пълномощно на лицата подписали офертата или приложения към офертата, в случай, че нямат представителни функции – изрично, с нотариална заверка на подписа; 4) Документ за първоначална регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е търговец. 5) Чуждестранните лица представят документи, еквивалентни на документите по предходната точка, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва да бъде издаден до един месец преди датата на представяне на офертата. 6) Документ за внесена гаранция за участие (оригинал) в размер съгласно документацията за обществена поръчка под форма на банкова гаранция или депозит по сметката на Възложителя. 7) Документ за закупена документация за участие (копие). 8) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. 9) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 10) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 11) Декларация по чл. 56, ал. 1, т.7 от ЗОП за не- или използване на подизпълнители; 12) Декларация за страна на произход на медицинските изделия; 13) Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 14) Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 15) Декларация за остатъчния срок на годност на изделията, които ще се доставят – поне 60 % от срока на годност да е остатъчен спрямо датата на доставката; 16) Декларация за приемане клаузите на проекта на договора. 17) Доказателства за техническите възможности и/или квалификация; 18) Доказателства за финансово-икономическо състояние. 19) Проект на договора, подписан и подпечатан от участника на всяка страница 20) Оферта, изготвена в съответствие с Приложение №3 и №3-1. *Забележка: Техническата спецификация на предлаганите продукти се представя на хартиен и оптичен носител (CD).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2012 г. - копия, подписани и подпечатани на всяка страница от участника; Счетоводните документи следва да съдържат данни за общия оборот на участника за последната година, в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си (копия, заверения с гриф „Вярно с оригинала”). 2.Референция от обслужваща банка, адресирана до възложителя и издадена във връзка с участието в настоящата процедура (оригинал) - в случаите, когато участникът е новоучреден или по други обективни причини не може да представи исканите по предходната точка документи за икономическото и финансовото си състояние. 3. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, за последните три години. В случаите на новорегистрирани търговски дружества (през 2012 г.), такива документи не се изискват.
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговия упълномощен представител - копие на оригинала и в официален превод на български език (оригинал); 2. ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган – копие на оригинала и в официален превод на български език (оригинал); 3. Декларация за нанесена „СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ - декларация свободен текст. 4. Инструкция за употреба на предлаганите медицински изделия на български език, а за медицинските изделия, за които не се изисква инструкция за употреба, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ, участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на хартиен или на оптичен носител (CD). 5. Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ - декларация свободен текст. 6. Списък на основните договори с лечебни заведения за болнична помощ за доставки на медицинските изделия (вкл. за които се подава офератата), обект на поръчката, изпълнени през последните 3 години (2010, 2011 и 2012г.) от участника, включително стойностите, датите и получателите. 7. Референции/пропоръки за добра търговска репутация за доставка на медицински изделия (вкл. за които се подава оферата) обект на поръчката, издадени от лечебни заведения за болнична помощ (и посочени в списъка по предходната точка), надлежно издадени, подписани от законния представител на съответното лечебно заведение за болична помощ (в оригинал или във формата на нотариално заверени копия); 8. Информация за персонала, базите, складовете и моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката - във формата на декларация, подписана от законния представител на участника; 9. Сертификати за съответствие с ISO 13485:2003 или еквивалентен за производителя (във формата на копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”); 10. Сертификат за съответствие с ISO 9001:2008 или еквивалентен при участника във формата на копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”); 11. Проспекти, каталози, спецификации от производителя и други документи, доказващи съответствието на медицинските изделия със Спецификацията на възложителя – във формата на заверени от участника фотокопия.
Минимални изисквания: 1. Участниците да предлагат медицински изделия, отговарящи на нормативните изисквания за пускане на пазара и употреба; 2. Участникът трябва за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) да е изпълнил успешно най-малко 3 (три) договора за доставка на медицински изделия в лечебни заведения за болнична помощ, обект на поръчката. Тези 3 (три) договора следва да са вече с приключило изпълнение или да се изпълняват в момента (може срокът им на действие все още да не е изтекъл), но по тях да са реализирани доставки. 3. Участниците да имат добра търговска репутация като доставчици на медицински изделия; 4. Участниците да имат технически възможности за изпълнението на поръчката. 5. Организацията на дейността им да е в съответствие със стандартите на с ISO 9001:2008 или еквивалентен при участника.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.04.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие ще се получава в деловодството на дружеството в срок до 7 дни преди крайния срок за подаване на оферти, посочен в обявлението, срещу платежен документ на стойност 5 (пет) лева с включен ДДС, платими в касата или по банков път по сметка в "ИНТЕРНЕШЕНЪЛ АСЕТ БАНК" АД - Смолян, IBAN BG72IABG74911001262900, BIC IABGBGSF на името на „ДКЦ-Смолян“ ЕООД.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.04.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.04.2013 г.  Час: 13:00
Място

"ДКЦ Смолян" ЕООД,гр.Смолян, бул.България № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Лицата по чл.68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.03.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Реактиви за Електролитен анализатор Prolyte - К/Nа/Cl
1) Кратко описание

Реактиви за Електролитен анализатор Prolyte - К/Nа/Cl

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Реактиви за Nyco Card -апарат за изследване на гликиран хемоглобин,микроалбумин, С реактивен протеин
1) Кратко описание

Реактиви за Nyco Card -апарат за изследване на гликиран хемоглобин,микроалбумин, С реактивен протеин

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Реактиви за имуноанализатор AIA 360
1) Кратко описание

Реактиви за имуноанализатор AIA 360

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Набор за бързо оцветяване на кръвни натривки -ДКК и морфология на еритроцити
1) Кратко описание

Набор за бързо оцветяване на кръвни натривки -ДКК и морфология на еритроцити

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Течни хранителни среди
1) Кратко описание

Течни хранителни среди

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция L- аргинин - амп х 1.5 мл
1) Кратко описание

L- аргинин - амп х 1.5 мл

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция L- лизин - амп х 1.5 мл
1) Кратко описание

L- лизин - амп х 1.5 мл

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция L- орнитин -амп х 1.5 мл
1) Кратко описание

L- орнитин -амп х 1.5 мл

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Арабиноза - амп х 1.5 мл
1) Кратко описание

Арабиноза - амп х 1.5 мл

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Овнешка кръв дефибринирана
1) Кратко описание

Овнешка кръв дефибринирана

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция PYR тест, за откриване на хидролиза на L-пиролидонил-нафтиламид
1) Кратко описание

PYR тест, за откриване на хидролиза на L-пиролидонил-нафтиламид

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Тест Индофенол оксидаза за отчитане продукцията на цитохром оксидаза от микроорганизми, сухи лентички
1) Кратко описание

Тест Индофенол оксидаза за отчитане продукцията на цитохром оксидаза от микроорганизми, сухи лентички

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Аглутиниращи серуми за типизиране Шигели готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон по 1 мл.
1) Кратко описание

Аглутиниращи серуми за типизиране Шигели готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон по 1 мл.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Серуми за типизиране Е. Coli готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон 1 мл
1) Кратко описание

Серуми за типизиране Е. Coli готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон 1 мл

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Серуми за типизиране на салмонелни, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло,флакон 1 мл
1) Кратко описание

Серуми за типизиране на салмонелни, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло,флакон 1 мл

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Бацитрацин
1) Кратко описание

Бацитрацин

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Триметоприм/сулфаметоксазол, концентрация 25 .g/диск
1) Кратко описание

Триметоприм/сулфаметоксазол, концентрация 25 .g/диск

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Тобрамицин
1) Кратко описание

Тобрамицин

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Мупироцин, концентрация 200 .g/диск
1) Кратко описание

Мупироцин, концентрация 200 .g/диск

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция TPHA
1) Кратко описание

TPHA

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Anti-HBc-IgM - тест за качествена детекция на антитела IgM хепатитен В вирус по метода ELISA
1) Кратко описание

Anti-HBc-IgM - тест за качествена детекция на антитела IgM хепатитен В вирус по метода ELISA

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция HbеAg по метода ELISA
1) Кратко описание

HbеAg по метода ELISA

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Експресен тест за HCV
1) Кратко описание

Експресен тест за HCV

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Експресен тест за HBsAg
1) Кратко описание

Експресен тест за HBsAg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Експресен тест за HIV 1&2
1) Кратко описание

Експресен тест за HIV 1&2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Имерсионно масло за микроскопиране с индекс на пречупване(n 20 D)1,5150-1,5118, банка до 100 мл
1) Кратко описание

Имерсионно масло за микроскопиране с индекс на пречупване(n 20 D)1,5150-1,5118, банка до 100 мл

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Химичен индикатор за контрол на суха стерилизация 165°С
1) Кратко описание

Химичен индикатор за контрол на суха стерилизация 165°С

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Ненатоварени плаки за микроелайза, нестерилни, 96 лункови с капак U образни
1) Кратко описание

Ненатоварени плаки за микроелайза, нестерилни, 96 лункови с капак U образни

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация-Приложение №2 от документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12