00233-2013-0017

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130823243

ДП "Национална компания "Железопътна инфрраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110, За: Снежа Величкова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9323322, E-mail: s_velitchkova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.rail-infra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

Национален идентификационен No (ЕИК): 130823243

ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110, За: Анюта Томанова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9323941, Факс: 02 9310663

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.rail-infra.bg.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 130823243

ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110, За: Евгения Русимова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9326115

Място/места за контакт: Служба "Деловодство"

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.rail-infra.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: поддържане на жп инфраструктура

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Гаров комплекс - жп гара Бургас пътническа.
Код NUTS: BG341
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа,в т.ч. Работен проект, доставки и строително монтажни работи по приемното здание на гара Пазарджик, магазията и пешеходния подлез.За приемно здание имаизготвен Технически проект "Архитектура", "ВиК","ОВК","Вътр.газова инсталация","Електро","Електротехнич-Ел", "КИПиА","Ел-слаботокова" и "ПБЗ" и издадено разрешение за строеж за видовете работи по тези части. При изготвянето на Работния проект следва да се отчетат всички промени в нормативната уредба, настъпили след издаване разрешение за строеж, промените в инвестиционното намерение на Възложителя, както и да разработят части «Конструктивна», «Интериор и обзавеждане», «Технологична», «Геодезия», «Енергийна ефективност», «Пожарна безопасност» и «Проект за организация и изпълнение на строителството». Изпълнителят следва да проектира и изпълни функционално преустройство на разпределенията на етажите на приемната сграда във връзка с изискванията на отделните експлоатационни служби, бързото и удобно обслужване на заминаващите и пристигащите пътници, както и разполагане на търговски обекти и офиси върху оставащите незаети за основната дейност на приемната сграда площи. Проектът да предвижда поетапно изпълнение на строително-монтажните ремонтни работи, така че да не спира експлоатационната дейност на жп гарата и в частност движението на влаковете и функционирането на службите в сградата. С проекта се цели пълно архитектурно обновяване на приемната сграда и гаровия комплекс при използване на висококачествени, енергоефективни съвременни материали и технологии. Обхватът на реконструкцията и модернизацията на сградата и гаровия комплекс включва: пълно обновяване на приемната сграда] - реставрация на: стени, тавани, дървена таблена облицовка, масивни дървени таблени врати, каменни стълбищни стъпала, парапети от ковано желязо с дървени ръкохватки, дървено стълбище и парапети, мазилкова декорация по стени, облицовка от варовикови плочи по стени фоайе, касетирани тавани с мазилкова пластика с дълбок профил входно, изходно фоайе, ресторант), декоративна мазилкова пластика (царски павилион) и т.н.; перонни покрития и настилки с обща дължина на пероните 1300м; нови енергоефективни, високотехнологични модерни инсталации - електрическа, отоплителна, вентилационна, климатична, В и К, пожароизвестителна охранителна, видеонаблюдение; основен ремонт на страдите на Пост 1, Помощен пост и Стрелочна кабина Западен мол; система за информационни надписи и табели, пиктограми, табла за търговска информация и реклами и др.; съоръжения за достъпна среда; благоустройствени мероприятия на площ от около 14 300 квадратни метра; озеленяване на площ около 2 900 квадратни метра; реконструкция на подпорен зид с дължина около 150 метра.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45200000, 45213321, 45234100, 45211360, 45454100, 71221000, 77300000, 71311000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни гари
Строителни и монтажни работи на релсови пътища
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство
Строителни работи по реставрация
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по озеленяване
Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас: Пълно обновяване на приемната сграда, в т.ч. укрепване на подова плоча на първи етаж с изключение на зона входно фоайе; приемното здание е с разгъната застроена площ 5754 м2; площта на отделните етажи на приемно здание жп гара Бургас е както следва: сутерен – 1717 м2, първи етаж – 1894 м2, втори етаж – 1459 м2 и трети етаж 684 м2. Рехабилитация на перони и перонни покрития с обща дължина на пероните 1300 м. Основен ремонт на Пост 1, Помощен пост и Стрелочна кабина «Западен мол». Изграждане на съоръжения за достъпна среда. Благоустройствени мероприятия на площ от около 14 300 м2. Озеленяване на площ около 2900 м2. Реконструкция на подпорен зид с дължина около 150 метра в ската под улица Иван Вазов. Система от информационни надписи и табели, пиктограми, табла за търговска информация и реклами, и др. Изграждане на нови енергоефективни, високотехнологични инсталации – електрическа, отоплителна, вентилационна, климатична, В и К, пожароизвестителна, охранителна, видеонаблюдение. Приемното здание на жп гара Бургас, пероните и перонните покрития, помощен пост и Пост 1 са изградени в урегулиран поземлен имот в кв.3,пл.№2345, с идентификатор по кадастрална карта №07079.618.19. Стрелочна кабина «Западен мол» е изградена в имот № 07079.618.21. За имота и сградите има актове за държавна собственост, като за кабина «Западен мол» актът е с право на строеж върху държавна земя. Проектът се разработва съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и заданието за проектиране. Проектът ще протече в следните етапи: Първи етап: Проектиране. Фаза Технически проект: Архитектурният проект следва да даде решения за функционално преустройство, реставрация, екстериорни и интериорни решения, решения за достъпна среда до отделните нива, да прецизира и детайлизира решенията, да определи необходимите строителни материали, изделия и начини за изпълнението на обекта. След разглеждане на част архитектура от Възложителя и отразяване на забележките/изискванията на Възложителя и/или Консултанта, ако има такива, техническият проект се разработва и за останалите части части: Интериор и обзавеждане, Технологична, Конструктивна, ВиК, Отопление, вентилация и климатизация, Електрическа – силнотокови инсталации и системи, Слаботокови инсталации и системи, Геодезия, Паркоустройство и благоустройство, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ПОИС /ПОИС съдържа и проект за временни преустройства за функциониране на гарата по време на строителството/ и План за безопасност и здраве. Успоредно с изготвяне на техническия проект се прави заснемане, обследване на приемната сграда, на Пост 1, Помощен пост и Стрелочна кабина «Западен мол» и се изготвят технически паспорти. На основание чл.142, ал.1 от ЗУТ на фаза технически проект ще бъдат предприети действия за вземане разрешение за строеж на името на Възложителя, като преди внасяне на проекта в одобряващия орган Изпълнителят го съгласува с Националния институт за недвижимо културно наследство. След одобряване на техническия проект се пристъпва към разработването на фаза работен проект. Фаза Работен проект – работни чертежи, детайли и спецификации: разработват се по избрани от инвеститора системни решения или предложения на проектанта преди или успоредно с изпълнението на строежа. Втори етап: Изпълнение на строежа. Трети етап: Работи по въвеждане на строежа в експлоатация в т.ч. изготвяне на екзекутивни чертежи по всички части на проекта в 3 екземпляра съгласно чл. 116, ал.1 и чл. 175, ал. 1,2 и 5 от ЗУТ, провеждане на тестове, единични проби и 72-часови изпитания; отстраняване на недостатъци. Приемане на строежа и въвеждане в експлоатация. Преминаването във всяка следваща фаза на проектиране и/или изпълнение ще става след приемане на предходната от упълномощени лица на Възложителя и/или Консултанта, и/или одобряващите органи.

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

20

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура в размер на 97 000 лв. (деветдесет и седем хиляди лева) Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за подаване на офертите или постъпила парична сума внесена по разплащателна сметка на ДП „НКЖИ”, IBAN: BG97 CECB 9790 1019 1009 04, BIC: CECB BGSF, банка: Централна кооперативна банка гр. София, банков клон “Химимпорт”, ул. “Стефан Караджа” № 2, удостоверено с платежно нареждане. В документа задължително следва да бъде записано: “Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа”. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и чл.62 от Закона за обществените поръчки. 2.При сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от договорената стойност без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност срока на договора плюс 7 (седем ) месеца или постъпила парична сума внесена по сметката на ДП "НКЖИ", IBAN: BG97 CECB 9790 1019 1009 04, BIC: CECB BGSF, банка: Централна кооперативна банка гр. София, банков клон “Химимпорт”, ул. “Стефан Караджа” № 2, удостоверено с платежно нареждане. В документа задължително следва да бъде записано: “Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа”.Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 3. Възложителят превежда договорения аванс, след като избрания изпълнител представи безусловна и неотменяема банкова гаранция, покриваща 100 % размера на авансовото плащане, с минимален срок на валидност 18 (осемнадесет) месеца. В случай, че този срок е недостатъчен за възстановяване на аванса ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да го удължи. Гаранцията може да бъде освободена по-рано, в случай че окончателното възстановяване на аванса е настъпило преди изтичане на срока й на валидност. Срокът за плащане започва да тече след получаването на потвърждение от банката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за валидността на банковата гаранция, представена от банката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изплатеният аванс се приспада пропорционално по 20% от всяко следващо плащане. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всяко от физическите или юридически лица, включени в обединението може да е наредител по банковите гаранции, съответно вносител на сумите по гаранциите. Наредителят, съответно вносителят, българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, може да учреди или внесе гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение, като сума във валута, с размер на левовата равностойност, изчислена по официалния курс на БНБ в деня на учредяването или внасянето на гаранцията. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участника, съответно изпълнителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Цената на офертата трябва да покрива изцяло всички дейности по изпълнение на договора.Участникът представя и разбивка на общата цена в лв. без ДДС по Работни центрове( ЦР),като всеки ЦР включва дейности по ключови събития. Заплащането ще се извърши, въз основа на сключен договор, в лева, по банков път, съгласно условията на договора. Предвижда се следната схема на плащания: - Авансово плащане в размер до 10% от стойността на договора - в рамките на 30 календарни дни след влизане на договора в сила и подаване на фактура в оригинал за авансово плащане, придружена от безусловна и неотменяема банкова гаранция. Изплатеният аванс се приспада пропорционално по 20 % от всяко следващо плащане; - Междинни плащания – в рамките на 30 календарни дни след получаване при Възложителя на акт за междинно плащане, придружен от одобрен от Консултанта подробен отчет от Изпълнителя; - Сумата от авансовото и междинните плащания не може да надвишава 90% от стойността на договора без непредвидените разходи; - Окончателно плащане се извършва в рамките на 30 календарни дни след датата на издаване на разрешение от ДНСК за ползване на обекта въз основа на акт за окончателно плащане, придружен с одобрен от Консултанта подробен отчет от Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя договор (споразумение) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в оригинал или нотариално заверено копие, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката, както и, че съставът на обединението няма да се променя за срока за изпълнение. Ако в хода на процедурата, съставът на обединението бъде променен, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. В случай, че в договора (споразумението) не е посочен представляващият обединението, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в оригинал или нотариално заверено копие. В случай, че в договора (споразумението) не е посочено разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва разпределението, в оригинал или нотариално заверено копие

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Декларация, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с „Техническите спецификации”, проекта на Възложителя и действащата нормативна база в Р България. Описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката. Декларация, че участникът предварително се е запознал с особеностите на обекта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

При подаване на офертите за участие, участниците удостоверяват с декларации липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви „а“ до „д“, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви „а“ до „д“, т.2 и т.3 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, както и участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.3 и т.5 от ЗОП. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от посочените обстоятелства. Декларациите, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларациите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларациите се представят и за тях. Документи за регистрация: Участниците, български юридически лица или еднолични търговци представят ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица представят еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Чуждестранните юридически лица представят документа за регистрация в официален превод. Участниците български и чуждестранни физически лица представят копие от документ за самоличност. Чуждестранните физически лица представят документа в официален превод. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представя за всеки от тях. Участниците представят удостоверение за вписване в Централния професионален регистър към Камарата на строителите в България, където задължително са вписани втора група – строежи от транспортната инфраструктура, първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 1 и ал.6 от ПРВВЦПРС. В случай, че изпълнителят е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася само за членовете на обединението, които ще извършват строителните дейности свързани с предмета на поръчката.Ако участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се отнася за тези, които ще извършват строителните дейности свързани с предмета на поръчката. Ако участникът е чуждестранно лице, се прилага разпоредбата на чл. 49, ал.1 от ЗОП. Декларация, с която гарантират, че при сключване на договор се задължават да осигурят охрана на строит. обекти, м-ли и вс. съоръжения на жп инфр.за периода на прекъсване.Декларация за гаранционния срок за качеството на обекта, съгласно чл.20 на Наредба №2 от 31.07.2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Декларация, с която гарантират отстраняване на появилите се неизправности на извършените строително монтажни работи, в гаранционния период посочен в договора за извършените СМР в определен от тях срок, но не по-голям от: 24 часа за неизправности, водещи до спиране на движението на влаковете; 72 часа за неизправности, водещи до намаление на скоростта на движение на влаковете, до 15 календарни дни за неизправности, водещи до влошаване на техническото състояние на железопътната инфраструктура, но не влияещи върху безопасността и движението на влаковете след писмено уведомление от страна на Възложителя. Участниците представят документ за закупена документация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съгласно изискванията на чл.50, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП: - копие от валидна застрахователна полица за застраховка професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строежи първа категория или еквивалент;Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях, а изискванията за тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. -съставните части Отчет за приходи и разходи и Баланс на годишните финансови отчети за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен ; - информация за общия оборот за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях, а изискванията за тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Изискването за представяне на Отчет за приходи и разходи и Баланс за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.) не важи за участници, представили ЕИК, чиито отчети за приходи и разходи и баланси са публикувани по партидата им в Търговския регистър, поддържан от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Наличие на валидна застраховка за професионална отговорност за строежи първа категория , съгласно чл. 171 от ЗУТ или еквивалент; Общ оборот на участника за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 год.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си трябва да бъде минимум 18 млн. лв. без ДДС; В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася за сумарния общ оборот на участниците в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването за оборот се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2, 4, 7, т. 9 и т. 11 от ЗОП от ЗОП:списък на договорите за строителсто, реставрация, рехабилитация, реконструкция на сгради, покриващи дейностите по поръчката, изпълнени през последните 5 години назад, считано от дата на подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение от възложител или бенефициент.В тези препоръки се посочват: наименование на обекта, стойност, дата и място на строителството, реставрацията,рехабил. реконстр. и дейностите, които участникът е изпълнил ; списък на ръководния екип и технич. лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, включ. на тези, отговарящи за проектирането, за контрола на качеството на изпълнение на строително-монтажните работи, за съответствие на влаганите материали със съществените изисквания, за безопасност и контрол по спазване на ЗБУТ, придружен с професионални автобиографии, включително разпределението им по сфери, покриващи дейностите по поръчката. Всеки член на ръководния екип и техническите лица, отговарящи за изпълнение на поръчката, декларира ангажираност към поръчката; -списък на правоспособните лица и/или лица притежаващи свидетелство за правоспособност за длъжностите по чл. 2, ал. 1 от Наредба 56 от 14.02.2003 г., издадена от министъра на транспорта и съобщенията, (обн. в ДВ, бр. 20 от 04.03.2003 г., попр., бр. 59 от 01.07.2003 г., доп., бр. 94 от 25.11.2005 г.; изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2009 г.) с призната правоспособност пред ИА „ЖА” и удостоверение за положен изпит по условията на Наредба 56 като правоспособността да е не по-малка от изискванията за заемане на длъжности съгласно чл.376, ал 4 от Правилата за техническа експлоатация железопътната инфраструктура на ДП „НКЖИ г.; - документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на посочените в приложевите списъци ръководен екип и техническите лица, които отговарят за изпълнението на строителството, както и на проектантския състав за изпълнение на поръчката по всички части на проекта. Документ за пълна проектантска правоспособност за лицата, участващи в проектирането, съгласно разпоредбите на ЗУТ и чл. 7-9 от ЗКАИИП, или призната професионална квалификация, съгл. чл. 10 от ЗКАИИП; Удостоверения от Министерството на културата за вписване в Публичния регистър по чл.165 от Закона за културното наследство за за проектанта по част "Архитектурна" и за ключовия експерт, отговарящ за строителството на част "Архитектурна". Лицата, отговарящи за електрически уредби и мрежи да притежават удостоверение за придобита ІІІ квалификационна група, съгласно ПБЗРЕТЦРМ от 2005г., или еквивалент, и „ПБЗРЕС до 1000 V” от 2005 год., или еквивалент;-Ако участникът е обединение, което не е ЮЛ, документите се представят за всяко лице, включено в обединението. чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, същите документи се представят и за тях, а изискванията за тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Участниците представят: сертификат за внедрена СУК с обхват предмета на поръчката, по стандарт БДС EN ISO 9001:2008, или еквивалентен.Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, сертификата си представя за всеки член на обединението, при участие на подизпълнители и за тях. Участниците представят сертификат за внедрена система за управление на ОС по стандарт БДС EN ISO 14001:2005, или еквивалентен. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, сертификатите се представят за тези членове,които ще изв.строит.дейн., а когато участникът предвижда участие на подизпълн. изискването за представяне на сертификатите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Възложителят приема еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда,доказващи съответствие с поставените изисквания,съгл.чл.53,ал.4 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Успешно завършени поне 2 сходни обекти през последните 5 (пет) години назад, считано от датата на подаване на офертите, като поне един от тези обекти е сграда с разгъната застроена площ по-голяма от 3 000м2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за завършени сходни обекти се отнася общо за участниците в обединението.При участие на подизп. изискването се прилага съобразно вида и дела на участие. Под сходен обект се разбира обект за ново строителство и/или основен ремонт,и/или реставрация, и/или реконструкция, и/или преустройство, и/или рехабилитация, и/или модернизация, съдържащ дейности не по-малко от проектиране и извършване на строителни дейности по конструкцията, инсталациите и архитектурното изпълнение на следните видове сгради: сгради паметници на културата; сгради за обществено обслужване в областта на транспорта и електронните съобщения - приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари;административни сгради - банкови и небанкови финансови институти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториални администрации, правителствени сгради, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др.сгради за обществено обслужване в областта на търговията, хотелиерството и услугите, изпълнени по индивидуален проект - търговски центрове, универсални магазини и хотели.Обектът трябва да е изпълнен, приет и въведен в редовна експлоатация. Р-л на проекта –дипл. инженер/архитект, степен магистър, с мин.10 год. общ професионален опит.Да има опит като р-л на строителство и/или проектиране на сгради на поне на 2 сходни обекта. Признава се само сходна длъжност, заемана в сферата на основен ремонт, реставрация, реконструкция, рехабилитация, модернизация и/или ново строителство на сходни обекти. Р-л на проектантския екип –дипл. инженер/архитект, степен магистър, с мин.7 год. общ професионален опит.Да има опит като р-л на проектантски екип за проектиране на сгради за обществено обслужване на поне на един сходен обект. Признава се само сходна длъжност заемана в сферата на проектиране на сходни проекти. Проектантски екип – проектантският екип се състои от правоспособни физически лица, степен магистър по специалност, съответстваща на проектната част, за която ще отговаря, проектанти по отделните части, както следва: Архитектурна и част Интериор и обзавеждане - мин. 1; Конструктивна-мин. 1; Технологична-мин. 1, ОВК- мин. 1, Електрическа – силнотокови инсталации и системи и Слаботокови инсталации и системи - мин. 1, ВиК - мин. 1, Геодезия-мин. 1, част Паркоустройство благоустройство - мин. 1; ПОИС, в т.ч. План за безопасност и здраве - мин. 1, всеки един от тях трябва да представи доказателства, че е проектирал (като проектант с пълна проектантска правоспособност), съответната проектна част на поне на един сходен проект.Проектантът по част "Архитектурна" трябва да е регистриран в публичния регистър по чл.165 от Закона за културното наследство. Проектантът по част "Технологична" трябва да притежава пълна проектанска правоспособност по спец."Технология на на заведения за ОХ, комунално-битово обслужване и сгради за търговия". "Проектантът по част «Конструктивна» трябва да е участвал в проектирането на одобрен или реализиран проект, който включва в част "Конструктивна" усилване на носещата конструкция на подобен обект.Р-л на екипа за изпълнение на строителството – дипл. инженер, степен магистър, с мин.7 год. общ професионален опит.,да има като р-л на строителен екип на сгради за обществено обслужване на поне един подобен обект. Признава се само сходна длъжност, заемана в сферата на основен ремонт, реставрация, /реконструкция/ рехабилитация /модернизация и/или ново строителство на сходни обекти. Продължава в поле VІ.3.) Друга информация .

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена; тежест: 70
Показател: Техническа оценка, в т.ч. Предложение за проектиране - 12 т.;Предложение за Методология, технология и организация на изпълнение на строителството - 12 т.; Предложение за организация и ключов персонал - 6 т.; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 043 - 068225 от 01.03.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
30.04.2013 г.  Час: 16:45
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, етаж 3, стая 317, всеки работен ден от 08,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 10 дни преди изтичането на крайния срок за получаване на офертите, срещу сума в размер на 5 лева без ДДС, внесена в касата на компанията. При поискване от заинтересовано лице, документацията за участие се изпраща за сметка на лицето, отправило искането, след плащане по сметка на ДП „НКЖИ”, IBAN: BG97 CECB 9790 1019 1009 04, BIC: CECB BGSF, банка: Централна кооперативна банка гр. София, банков клон “Химимпорт”, ул. “Стефан Караджа” № 2.(при наличие се посочва куриерската служба и клиентски номер).

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
13.05.2013 г.  Час: 16:45
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 14.05.2013 г.  Час: 10:00
Място

ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110,заседателна зала.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Пълномощните, задължително в оригинал или нотариално заверени копия, се предоставят на комисията. Преди отваряне на офертите участниците ще удостоверят присъствието си чрез попълване на списък.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г.

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от поле ІІІ.2.3.Минимални изисквания: Ключовите експерти, отговорни за изпълнението на строителството по отделните части на проекта трябва да имат завършено висше техническо образование, степен магистър или бакалавър със специалност, съответстваща на проектната част, за която ще отговаря при изпълнение на строителството.В екипа следва да бъдат включени експерти, отговарящи за изпълнение на строителството за следните проектни части, както следва: част Архитектурна - мин.1, Конструктивна - мин.1,ОВК-мин.1, Електрическа – силнотокови инсталации и системи и Слаботокови инсталации и системи - мин. 1 , ВиК - мин.1. Ключовият експерт по част "Архитектурна" трябва да е вписан в Публичния регистър по чл.165 от Закона за културното наследство. Всеки един от ключовите експерти трябва да е изпълнил поне един сходен обект. В екипа задължително трябва да има най-малко едно лице, което не езадължително да бъде ключов експер, притежаващо свидетелство за правоспособност за длъжностите по чл. 2, ал. 1 от Наредба №56 от 14.02.2003 г., издадена от министъра на транспорта и съобщенията, (обн. ДВ, бр. 20 от 04.03.2003 г., попр. ДВ, бр. 59 от 01.07.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 25.11.2005 г., бр. 102 от 22.12.2009 г.), което ще извършва дейности, свързани с безопасността на превозите, с призната правоспособност пред ИА "ЖА" и удостоверения за успешно положен изпит по условията на Наредба №56, като правоспособността да е не по-малка от изискванията за заемане на длъжности съгл.чл.376, ал.4 от Правилата за техническа експлоатация на жел. инфраструктура на ДП "НКЖИ". В екипа задължително трябва да има най-малко едно лице, което не е задължително да бъде ключов експерт ,отговаря за електрически уредби и мрежи и което трябва да притежава удостоверение за придобита трета квалификационна група, съгласно „ Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” (обн. ДВ, бр. 34 от 27.04.2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 01.03.2005 г.) и „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V” (обн. ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г., изм, ДВ, бр. 17 от 25.02.2011 г.) или еквивалент. Отговорник за контрола на качеството,- дипл. инженер степен магистър, специфичен професионален опит мин. 5 год., с практика на длъжност, свързана с контрола на качеството в сферата на проектиране и/или строителство на сходни обекти. В случаите, когато в образователната система на държавата на участника няма степен „магистър” или „бакалавър”, той е длъжен да докаже, че образователната степен, която има, съответства на образователната степен „магистър” съгласно българското законодателство. Ако в образователната система на учебното заведение, издало документа за образование, липсва посочване на конкретната специалност, а такава се изисква за заемане на определена позиция в екипа, за изпълнение на настоящата поръчка, следва да се приложи и копие от дипломата в частта й, където са посочени изучаваните дисциплини. За чуждестранните лица, Възложителят приема еквивалентни образователно-квалификационна степен и правоспособност. Участникът представя: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което да съдържа Предложение за Проектиране, Методология, технология и организация на изпълнение на строителството и Организация и Ключов персонал. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет адрес: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/обществени-поръчки-детайли/

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Отдел "Правен" в Централно управление на ДП НКЖИ, лице за контакт старши юрисконсулт Елена Донкова, бул."Княгиня Мария Луиза" № 110, Република Бълария 1233, София, Тел.: 02 9323192, Факс: 02 9310687

Интернет адрес/и:

URL: www.rail-infra.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.03.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ