Версия за печат

00087-2013-0017

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: СО-РД-09-03-49 от 18.03.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Андрей Стаменов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: astamenov@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: ул. Париж №3, Партер, Стая №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване"

II.3) Кратко описание на поръчката

Обособена позиция № 1 с предмет: "Доставка на апаратура за отделение за лъчелечение"; Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика”; Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“ Обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение” включва доставка на Рентгенотерапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия; Рентгенотерапевтична система за повърхностна лъчетерапия и Дозиметрична апаратура за оборудване на лъчетерапевтично отделение с рентгенотерапевтични системи; Обособена позиция № 2 с предмет „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика” включва доставка на Многослайсен (16 срезов) компютърен томограф и Дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти. Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“ включва доставка на "HIS & PACS" - интегрирана информационна система

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33150000, 38547000, 33111650, 33100000

Описание:

Апарати за рентгенова терапия, механотерапия, електротерапия и физиотерапия
Дозиметрична система
Устройства за мамография
Медицинско оборудване

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: СО-РД-09-03-25 от 07.02.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-522901
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 31 - 48790 от 13.02.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 87-2013-17
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

522901

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

08.02.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В хода на процедурата е установено, че по Показател Т2 „Срок за доставка на медицинската апаратура, предмет на обособена позиция № 2” и Показател Т3 „Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура, предмет на обособена позиция № 2 е допусната грешка при определяне на формулите за пресмятане на точките по двата показателя. Визираната грешка не дава възможност на Възложителя да избере икономически най-изгодна оферта по обособена позиция №2, а напредналия етап на процедурата не позволява отстраняването на допуснатите неточности във формулите.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция №2 - „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика”.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.03.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Йорданка Асенова Фандъкова
Длъжност: Кмет на Столична община