Версия за печат

00087-2013-0030

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул."Московска"№33, За: Блага Живкова, България 1000, София, Тел.: 02 9377545, E-mail: bjivkova@sofia.bg, Факс: 02 9377312

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. " Париж " №3, стая №106

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.sofia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12.

Електронен достъп до информация: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул."Париж" №3, За: Блага Живкова, България 1000, София, Тел.: 02 9377545, E-mail: bjivkova@sofia.bg, Факс: 02 9377312

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии" ул."Париж" №3, стая №106

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул."Париж" №3, За: Блага Живкова, България 1000, София, Тел.: 02 9377545, E-mail: bjivkova@sofia.bg, Факс: 02 9377312

Място/места за контакт: "Обществени поръчки и концесии" ул."Париж" №3, стая №1

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул.Московска 33, фронт-офис, За: Отдел "Деловодство, архив и управление на документалните потоци" - Фронт офис, България 1000, София, Тел.: 02 9377592; 02 9377448; 02 9377203, Факс: 02 9811028

Място/места за контакт: Фронт офис

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на консумативи (тонер касети) за копирна и разпечатваща техника използвана в Столична община по обособени позиции: 1.Консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет; 2.Консумативи за копирна и разпечатваща техника, използвана в Направление Архитектура и Градоустройство; 3.Консумативи за копирна и разпечатваща техника за нуждите на 22 отдела на Дирекция Приходи и администриране на местни данъци и такси.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Обособена позиция №1 – гр. София, ул. “Московска” № 33, Столична община; Обособена позиция №2 – гр. София, ул. “Сердика” № 5, Направление Архитектура и Градоустройство, Столична община; Обособена позиция №3 – гр. София, ул. “Бенковски” № 12, Дирекция Приходи и администриране на местни данъци и такси, Столична община.
Код NUTS: BG412
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабани, ленти и др.) за копирна и разпечатваща техника, използвана в Столична община по обособени позиции: 1.Консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет; 2.Консумативи за копирна и разпечатваща техника, използвана в Направление Архитектура и Градоустройство; 3.Консумативи за копирна и разпечатваща техника за нуждите на 22 отдела на Дирекция Приходи и администриране на местни данъци и такси. Техниката, за която ще се извършват доставки на консумативи е посочена в приложените към документацията списъци. Консумативите трябва да бъдат нови (нерециклирани), оригинални за съответната техника, посочена в приложените към документацията списъци, за максимален брой страници (максимален капацитет). Доставките трябва да се извършват комплексно, по предварителна заявка, по видове консумативи за техниката, съгласно приложения списък. Всички използвани тонер-касети (за обособена позиция №2 включително и барабани) трябва да се изкупуват обратно.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В Документацията за участие за всяка обособена позиция са посочени прогнозни количества, като Възложителят не е задължен да заяви консумативите в този обем, а в случаите на обратно изкупуване - не е задължен да издаде използваните консумативи в посочения обем.

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура за съответната Обособена позиция в размер както следва: Обособена позиция №1 – 1 660 (хиляда шестстотин и шестдесет) лв. Обособена позиция №2 – 1 250 (хиляда двеста и петдесет) лв. Обособена позиция №3 – 1 330 (хиляда триста и тридесет) лв. Гаранциите за участие могат да бъдат представени в една от следните форми: - парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; - или банкова гаранция за срока на валидност на офертата /оригинал/. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение се определя в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора без ДДС (за съответната обособена позиция). Гаранцията се представя при подписване на договора във вид на банкова гаранция /оригинал/ валидна за срока на договора или парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато, избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на изпълнените заявки се извършва по единични цени, съгласно ценовото предложение на изпълнителя в рамките на разчетените в бюджета средства за доставките, предмет на настоящия договор. Единичните цени включват всички разходи по изпълнение на доставката до мястото на доставка Възложителят заплаща на изпълнителя от бюджета си (съответно от бюджета на Направление Архитектура и Градоустройство и Дирекция Приходи и администриране на местни данъци и такси) изпълнените заявки в срок до 20 /двадесет/ работни дни след представяне на двустранно подписан предавателно-приемателен протокол за извършената доставка и фактура от изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице преди сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Консумативите трябва да бъдат нови (нерециклирани), оригинални за съответната техника, посочена в приложените към документацията списъци, за максимален брой страници (максимален капацитет) и да притежават стикер, удостоверяващ техния произход. Всяка доставка трябва да се придружава със сертификати за качество (декларации за съответствие) за консумативите. При доставка се извършва тестване на произволен вид тонер, за съответствие с печатното устройство, за което е предназначен. За същото се съставя констативен протокол подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя. Към момента на доставката консумативите трябва да бъдат с остатъчен срок на годност не по - малък от 75% от целия срок на годност.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. От участие в откритата процедура се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 букви от „а” до „д”, т.2 и т.3 и ал. 5 от ЗОП. От участие се отстранява и участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 2, т.1, т.2а, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП с декларации (по образци, приложени в Документацията за участие) Изискванията по чл.47, ал. 1, т.1 букви от „а” до „д”, ал. 2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП се прилагат за лицата, съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено е налице някое от посочените обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочените изисквания на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите. 2. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. В случай, че участникът в процедурата е обединение, документите посочени в точки ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. В случай, че участникът в процедурата ползва подизпълнители документите посочени в точки ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3 се представят от всеки от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 3.Участниците в процедурата трябва да представят: 3.1. Заверено от участника копие на документа за регистрация (за юридически лица, които не подлежат на регистрация по ЗТР) или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод.Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие, издадено не повече от 3 месеца преди датата на отваряне на офертите. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 3.2.При участници обединения - документ (договор) за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие) съответстващ на изискванията, посочени в т.VІ.3)Допълнителна информация на настоящото обявление. Документът (договорът), с който се доказва създаването на обединението, трябва да бъде с нотариална заверка на подписите. Когато обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата, участникът представя копие от удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника: 1.Заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите на участника за последните 3 /три/ години (2010, 2011 и 2012г.), оформени съгласно Закона за счетоводството или националното законодателство; Ако, съгласно законодателството на съответната държава на участника някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни баланс и ОПР или баланс и ОПР, съставна част от незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на изрично упълномощено от него лице. 2. Информация за общия оборот и за оборота от изпълнени подобни на настоящата поръчка доставки, за последните три години (2010, 2011 и 2012г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се посочва по години (по образец). Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т.1 и т.2 той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участниците в процедурата трябва да отговарят на следните изисквания за икономическо и финансово състояние: През последните три години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, участникът да има изпълнени поръчки за доставки, подобни на настоящата поръчка, на обща стойност както следва: Обособена позиция №1 Консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет – минимум 200 000 (двеста хиляди) лв.; Обособена позиция №2 Консумативи за копирна и разпечатваща техника, използвана в Направление Архитектура и Градоустройство – минимум 150 000 лв.; Обособена позиция №3 Консумативи за копирна и разпечатваща техника за нуждите на 22 отдела на Дирекция Приходи и администриране на местни данъци и такси – минимум 160 000 лв. Посочените стойностни са с включен ДДС

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника: 1.Списък на основните договори за доставки на аналогични на предмета на поръчката консумативи през последните три години, считано до крайната дата за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите с посочен телефон и адрес за контакти (по образец), придружени с препоръки за добро изпълнение с изходящ номер (дата), подпис и печат; За договорите за доставки на аналогични на предмета на поръчката консумативи, с които участникът изпълнява минималните изисквания по т.1, задължително се представят препоръки от Възложителя с изходящ номер (дата), подпис и печат; 2.Списък на лицата, ангажирани за изпълнение на поръчката (за осъществяване на доставките и за контрол на качеството при извършването им) - по образец. За лицата, които не са в трудовоправни отношения с участника, се представят доказателства, че ще са на разположение за изпълнение на поръчката; 3.Документи, удостоверяващи образованието и професионална квалификация на лицата, които отговарят за извършването на услугата и заверени от участника копия на документите за правоспособност на водачите на транспортни средства. 4.Актуален/и каталог/зи на всички предлагани от участника стоки с включени артикули, обект на поръчката с каталожен номер, кореспондиращ на вида стока в предложението; 5.Копия (заверени от участника) от сертификати за качество (декларации за съответствие) за консумативите, които се предлагат. Сертификатите (декларациите), които са на чужд език, задължително се представят и в превод; 6.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, като се посочат товарните транспортни средства за извършване на доставките (по образец). Представят се заверени от участника копия на регистрационните талони на транспортните средства с които ще се извършват доставките. В случай, че транспортните средства не са собственост на участника, в офертата се представят и доказателства, че същите ще бъдат на разположение при изпълнение на поръчката. Когато са на лизинг или наети се прилагат и заверени копия от договори за лизинг/наем; Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, от които по безусловен начин може да бъде установено, че са с обвързваща сила за срока на изпълнение на настоящата поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 1. За последните 3 години, считано до крайната дата за получаване на оферти да са изпълнили най-малко 1 (един) договор за доставка на аналогични на предмета на поръчката консумативи, като задължително представят препоръка за него . 2. Участникът да осигури най-малко едно лице, което да е ангажирано с осъществяване на доставките и отговорно за контрол на качеството при извършването им. 3.Участникът трябва да разполага най-малко с 1 (едно) товарно транспортно средство за извършване на доставките. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условия се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена ; тежест: 85
Показател: Цена за обратно изкупуване; тежест: 10
Показател: Срок за доставка ; тежест: 5
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 010 - 012332 от 15.01.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
26.03.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие с подробни данни и изисквания, необходими за подготовката на офертата се получава всеки работен ден на ул."Париж" № 3 ст.№1, след издаване на фактура на ул."Париж" №3, ет.4, ст. №405 и заплащането й в касата на ул."Париж" №3, ет.2, ст. №201. Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и 14.00 ч. до 16.00 ч., а петък и последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00ч. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документа за стойността на документацията, Възложителят ще я изпрати по куриер за сметка на лицето, отправило искането. Цената на документацията се превежда по банкова сметка на Столична община: IBAN BG81 SOMB 9130 31 33008301 BIC SOMBBGSF, Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" 6. От датата на обнародване на обявлението в електронен вид ще бъде предоставен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg - Ппрофил на купувача http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
05.04.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.04.2013 г.  Час: 10:00
Място

Столична община, ул. "Париж" №3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията по чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти. Датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg (Ппрофил на купувача) най-късно в деня предхождащ този на отваряне на ценовите оферти.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

януари 2015 г.

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. В случай, че Участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено, подписан от лицата в обединението, като задължително се посочва представляващият и се определя участието на всеки член в обединението в изпълнение на дейностите от предмета на обществената поръчка. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: (а) всички членове на обединението са отговорни, солидарно при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; (б) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура. В споразумението за обединение Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. 2. При подписване на договора участникът, определен за Изпълнител е длъжен да представи: - документите по чл. 47, ал. 10, съответно чл. 48, ал. 2 от ЗОП; - документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; - заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение в съответствие с изискването по чл.49 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Ако обединението се състои от чуждестранни лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата в която са установени (чл.49 от Правилника за прилагане на ЗОП).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

1. Всяко решение на Възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване по реда на Глава единадесета от ЗОП. 2. Решенията на Възложителите се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. 3. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпа или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл.120, ал. 1 от ЗОП. 4. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1). изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2). получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 5. Срокът за обжалване на решението по т.4. 1). тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1). жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2). документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3). документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. 6. Жалбата по т.3. се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 7. Жалба може да се подава от a. всяко заинтересовано лице - в случаите по т.4, 1), т.5. и т.6. b. всеки заинтересован участник - в случаите по т.4, 2) и т.6. 8. В срока по т.4,1) жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. 9. В случаите по т.4,1), когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата. 10. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.03.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет
1) Кратко описание

Извършване на доставки на консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет. Техниката, за която ще се извършват доставки на консумативи е посочена в приложените към документацията списъци. Доставките трябва да се извършват комплексно, по предварителна заявка, по видове консумативи за техниката, съгласно приложения списък. Всички използвани тонер-касети трябва да се изкупуват обратно.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер

3) Количество или обем

Доставките ще се извършват по заявка на Възложителя. В Документацията за участие са посочени прогнозни количества, като Възложителят не е задължен да заяви консумативите в този обем, а в случаите на обратно изкупуване - не е задължен да издаде използваните консумативи в посочения обем.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на консумативи за копирна и разпечатваща техника, използвана в Направление Архитектура и Градоустройство
1) Кратко описание

Извършване на доставки на консумативи за копирна и разпечатваща техника, използвана в Направление Архитектура и Градоустройство. Техниката, за която ще се извършват доставки на консумативи е посочена в приложените към документацията списъци. Доставките трябва да се извършват комплексно, по предварителна заявка, по видове консумативи за техниката, съгласно приложения списък. Всички използвани тонер-касети и барабани трябва да се изкупуват обратно.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер

3) Количество или обем

Доставките ще се извършват по заявка на Възложителя. В Документацията за участие са посочени прогнозни количества, като Възложителят не е задължен да заяви консумативите в този обем, а в случаите на обратно изкупуване - не е задължен да издаде използваните консумативи в посочения обем.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на консумативи за копирна и разпечатваща техника за нуждите на 22 отдела на Дирекция Приходи и администриране на местни данъци и такси
1) Кратко описание

Извършване на доставки на консумативи за копирна и разпечатваща техника за нуждите на 22 отдела на Дирекция Приходи и администриране на местни данъци и такси. Техниката, за която ще се извършват доставки на консумативи е посочена в приложените към документацията списъци. Доставките трябва да се извършват комплексно, по предварителна заявка, по видове консумативи за техниката, съгласно приложения списък. Всички използвани тонер-касети трябва да се изкупуват обратно.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер

3) Количество или обем

Доставките ще се извършват по заявка на Възложителя. В Документацията за участие са посочени прогнозни количества, като Възложителят не е задължен да заяви консумативите в този обем, а в случаите на обратно изкупуване - не е задължен да издаде използваните консумативи в посочения обем.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване