02744-2012-0001

BG-Смолян: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Диагностично-консултативен център Смолян" ЕООД, бул.България № 2, За: Д-р Проданов, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0359 882430120, E-mail: dkc.smolyan@gmail.com

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ДКЦ Смолян
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500, 33140000

Описание:

Лабораторни реактиви
Медицински консумативи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
68488.64 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 508245 от 09.11.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински консумативи и консумативи за Микробиологична лаборатория - СОП №1 /група 1 и 6/ и СОП №3/група №18/
V.1) Дата на сключване договора
06.03.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.01.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Химтекс ООД ЕИК836149057, ул.Бузлуджа 33, Република България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 60354, Факс: 0391 60351

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1993.1 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински консумативи. реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория - СОП №1 /група 3/ и СОП №3/група №17/
V.1) Дата на сключване договора
06.03.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.01.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Елпак-Лизинг ЕООД ЕИК 103506445, ул.Иван Богоров №12. ет.2, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 602360, Факс: 052 699060

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 583.2 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория - СОП №2 /група 10.11 и 12/
V.1) Дата на сключване договора
06.03.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.01.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Перфект Медика ООД ЕИК833101609, ул. Новозагорско шосе бл.1, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 610230, Факс: 042 601585

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 23954.72 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински консумативи.реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатория - СОП №1 /група 2.3.5 и 6/: СОП №2 /група 7.8.9.10 и 15/:СОП №3 /група 17 и 18/:
V.1) Дата на сключване договора
06.03.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.01.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Медицинска Техника Инженеринг ООД ЕИК831641528, ж.к.Младост1. бл.28Б. ул.Димитър Моллов, Република България 1750, София, Тел.: 02 4627118, Факс: 02 4627115

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 32565.02 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 5 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински консумативи - СОП №1 /група 3.4 и 6/
V.1) Дата на сключване договора
06.03.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.01.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Хелмед ЕООД ЕИК130477290, ул.Цар Симеон. бл.20. вх.1. ет.1. ап.3, Република България 1309, София, Тел.: 02 9200456, Факс: 02 9291411

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4324.6 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 6 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория - СОП №3 /група 16 и 18/:
V.1) Дата на сключване договора
08.03.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.01.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Ридаком ЕООД ЕИК175040885, ул.Голям Братан 10. ет.3. ап.Б15, Република България 1618, София, Тел.: 02 955998, Факс: 02 9586568

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5068 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.03.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор