02123-2013-0001

BG-Пловдив: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент - Екзюпери" - гр. Пловдив, ул. "Вук Караджич" № 13а, За: Кристина Попова, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 951865, E-mail: lycee_exupery@abv.bg, Факс: 032 957118

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.feg-exupery.com.

Адрес на профила на купувача: www.feg-exupery.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за сградата на ФЕГ "Антоан дьо Сент Екзюпери" на ул. "Вук Караджич" № 13а, гр. Пловдив

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент - Екзюпери", ул. "Вук Караджич" № 13а, гр. Пловдив.
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по температурен график за отопление и битово горещо водоснабдяване по утвърдени от ДКЕВР цени.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09323000

Описание:

Топлинна енергия от районна централа

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 4/2013 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по температурен график за нуждите на ФЕГ "Антоан дьо Сент - Екзюпери"
V.1) Дата на сключване договора
01.03.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.02.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕВН България Топлофикация" ЕАД, ЕИК: 115016602, ул. "Христо Г. Данов" № 37, България 4000, Пловдив, Тел.: 070 017777, E-mail: info@evn.bg, Факс: 032 990010

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой години 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.03.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Преносът на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране /чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката/, като съгласно чл. 43, ал. 2, т. 3 от същия закон за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. Видно от регистъра на издадените лицензии за дейностите в енергетиката, лицензия за тази дейност за срок от 20 години е издадена на "Топлофикация Пловдив" ЕАД /преименувано на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД / - лицензия № Л-010-05/17.10.2000 г, поради което "ЕВН България Топлофикация" ЕАД е единствен възможен изпълнител на настоящата поръчка и възлагането и на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на административен акт.