Версия за печат

00246-2013-0017

BG-с. Ковачево: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, За: технически въпроси - инж.Иванка Христова; въпроси по процедурата - Галя Георгиева - търговски агент ТО, Република България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662518; 042 662910, E-mail: g.stancheva@tpp2.com, Факс: 042 662950

Място/места за контакт: ОМТС; Търговски отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tpp2.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, За: Галя Георгиева, Република България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662910, E-mail: g.stancheva@tpp2.com, Факс: 042 662950

Място/места за контакт: Търговски отдел

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.tpp2.com.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, За: Христина Димитрова - Танева - Завеждащ "Регистратура обществени поръчки", Република България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662717, E-mail: tec2@tpp2.com, Факс: 042 662950

Място/места за контакт: Регистратура Обществени поръчки

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на котелни тръби

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на котелни тръби , съгласно спецификация или еквивалентно.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44162000

Описание:

Тръби

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата са посочени в документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
100000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие (представя се в офертата на участника и се освобождава съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП). Ако гаранцията е банкова, то същата е със срок на валидност 180 /сто и осемдесет/ дни след датата на отваряне на офертата. Размерът на гаранцията за участие е: 1000.00 /хиляда/ лева. 2. Гаранция за изпълнение на договора (представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изпълнение на договора и след отправено писмено искане от Изпълнителя до отговорника по договора. Тази гаранция се връща на Изпълнителя, в случай, че Възложителят няма претенции във връзка с изпълнението). Гаранцията е в размер на 3% от стойността на договора. Ако гаранцията е банкова, то същата е със срок на валидност 13 /тринадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора. 3. Ако гаранциите са парична сума, то те се внасят по сметката на Възложителя, а именно: IBAN BG49 KORP 9220 1002 3181 01, BIC: KORPBGSF, при „Корпоративна Търговска Банка” гр. Раднево. В основанието за плащане да бъде посочено: "Гаранция за участие /изпълнение/ по ОП № ...............". 4. Ако гаранциите са банкови, то те се представят по приложените в документацията за участие образци.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е със собствени средства. Плащането се извършва /за всяка доставка/ до 150 дни от представяне на фактура - оригинал издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Срокът на плащането тече от датата на последно представения документ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не. Преди подписване на договора определения за Изпълнител представя документите посочени в чл.49, ал.1 и ал.2 от Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП).

ІІІ.1.4) Други особени условия

Офертата на Участника да е в български лева. Цената да е DDP “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010 и включва всички разходи за изпълнението на поръчката (в това число транспортни разходи, такси и др.) Доставените тръби да отговарят на техническите изисквания за качество и условията на доставка посочени в документацията за участие. Ако участникът предлага различен продукт или стандарт, следва да докаже че той е еквивалентен с посочените в спецификацията. Еквивалентността се доказва съгласно изискванията на чл.33, ал.3 от ЗОП. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 12 /дванадесет/ месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на общатата стойност, в зависимост от това кое събитие ще настъпи първо.Предметът на договора се изпълнява по заявка на Възложителя, като срокът за изпълнение на всяка заявка е до 15 /петнадесет/ календарни дни от датата на подаването и. При доставка на изделията, максималното тегло не трябва да надвишава количеството посочено в спецификацията. Всяко доставяно изделие да се придружава с удостоверение за качество Тип 3.1 съгл. БДС EN 10204 или еквивалентно.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всеки участник представя в офертата си: 1.Удостоверение за актуално състояние или заверено извлечение от Търговския регистър. 2. Декларации за липса на обстоятелства по чл.47 ал.1, ал.2 и ал.5 ЗОП – представят се декларации по приложен в документацията за участие образец. Участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2 (без т.4 и 6) се отстранява от участие. 4. Документите по чл.56 от ЗОП, описани в настоящото обявление и документацията за участие. Непредставяне на някой от посочените документи е основание за отстраняване на участника от процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности

За доказване на техническите си възможности и квалификация всеки участник представя в офертата си: - чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП - Списък на основните договори за доставки, с предмет аналогичен на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години /2010, 2011 и 2012/, включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение. Възложителят изисква участника да има минимум един изпълнен договор за доставка на котелни тръби , придружен от препоръка за добро изпълнение на същия (издадена не по-рано от 2010г.); - чл.53, ал.1 от ЗОП -Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалентно, на производителя, с обхват производство на изделията предмет на поръчката, издаден от акредитирана институция и заверен от участника. - Участникът да декларира производителя на тръбите. При непредставяне на някой от горепосочените документи, участникът се отстранява.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

13033

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
01.04.2013 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена
20 BGN
Условия и начин на плащане

Цената е без ДДС. Документацията се получава отучастника или негов представител всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 12:30 до 15:30 часа в Търговски отдел на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД след представяне на бланка с данните на участника /телефон, факс, мобилен телефон, адрес/ и фактура за закупена документация. Плащането се извършва в касата на дружеството или по банков път: банкова сметка IBAN BG49 KORP 9220 1002 3181 01, BIC код на банката - KORPBGSF при КТБ, гр.София.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.04.2013 г.  Час: 15:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.04.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на търговски отдел в "ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

1.Участници в процедурата или техни упълномощени представители. 2. Представители на средства за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл.120 и сл. от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.03.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ