Версия за печат

00080-2012-0071

BG-София: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317

Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" № 5, За: Антон Господинов, България 1000, София, Тел.: 02 9301148, E-mail: agospodinov@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mh.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true.

Електронен достъп до информация: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004¤tPage=3&articleid=5224.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Избор на изпълнител за осъществяване на информационни кампании в изпълнение на проект „Спри и се прегледай”, изпълняван от Министерство на здравеопазването, в качеството му на бенефициент по договор, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 13 (13 - Рекламни услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Избор на изпълнител за осъществяване на Информационни кампании в изпълнение на проект „Спри и се прегледай”, изпълняван от Министерството на здравеопазването, в качеството му на конкретен бенефициент по договор, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, чрез изпълнение на следните дейности: 1. Изработване на информационна табела за проект „СПРИ и се прегледай”. 2. Билборд за проект „СПРИ и се прегледай”. 3. Провеждане на кръгла маса, 6 тематични семинара по тематиката и реализацията на проекта, 2 семинара за представителите на медиите. 4. Разработване на концепция и реализация на един филм с продължителност шест минути. 5. Разработване на концепция и реализация на 4 видеоклипа с продължителност на един видеоклип 40 секунди. 6. Създаване и реализация на 4 аудио клипа с продължителност на един аудио клип 40 секунди. 7. Създаване и реализация на 4 интернет-банера, популяризиране на проекта и скрининговата кампания в социалните мрежи. 8. Изработване на печатни материали и материали за промоция на проекта (рекламни тениски, шапки, чадъри, бележници, химикалки, торбички). 9. Разпространение на филм, видео и аудиоклиповете чрез телевизионни канали и радио станции, разполагане на банерите в интернет-сайтове, разпространение на печатните PR материали - брошури, листовки, флайъри и др. 10. Провеждане на начална и финална пресконференция, създаване и разпращане на прессъобщения за различните етапи на проекта и резултатите от него, публикации в медиите, изпращане на PR материали до национални ежедневници. 11. Извършване на дейности за разпространение на здравни знания със специализиран подход към лица в неравностойно положение, хора с увреждания, лица от различни етнически общности и хора, живеещи в отдалечени райони.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79416200, 92111200, 22000000, 79951000

Описание:

Консултантски услуги по връзки с обществеността
Услуги, свързани с производство на рекламни, пропагандни и информационни кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)
Печатни материали и свързани с тях продукти
Услуги по организиране на семинари

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
2099652.51 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 202 - 332442 от 19.10.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: РД-17-159 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: подготовка и реализиране на информационни кампании в изпълнение на проект "Спри и се прегледай"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.01.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД "Обединение здравеопазване за всички", ул. "Кръстьо Сарафов" № 1, България 1164, София, Тел.: 02 8661100, Факс: 02 8660330

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2099652.51 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Проект "Спри и се прегледай", Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" № BG051PO001-5.3.02.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.02.2013 г.