Версия за печат

02744-2012-0001

BG-Смолян:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 28.01.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Диагностично-консултативен център Смолян" ЕООД, бул.България № 2, За: Д-р Проданов, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0359 882430120

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатория

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатория

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33140000

Описание:

Лабораторни реактиви
Медицински консумативи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 35 от 08.11.2012 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2012-508061
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2744-2012-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

508061

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

27.02.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Поради липсата на подадени оферти

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

гр.Х Реактиви за биохимичен анализатор Техникон RA - 500, гр. ХІІІ Nyco Card апарат за изслидване на гликиран хемоглобин, гр. ХІV Тест за оцветяване на натривки; гр. ХVІ Общи консумативи; гр ХVІІ Антибиотични дискове; гр. ХVІІІ Разни

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 988407, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.02.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Венцислав Райков Проданов
Длъжност: Управител