Версия за печат

00958-2013-0001

BG-Кърджали: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"В и К" ООД, бул."България" № 88, За: Иванка Павлова, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 65202, Факс: 0361 64655

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.vik_kardzhali.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на спирателна арматура за нуждите на "В и К" ООД - Кърджали с обособени позиции: позиция 1: Доставка на шибърни спирателни кранове, тротоарни спирателни кранови и пожарни хидранти позиция 2: Доставка на бътерфлай спирателни кранове позиция 3: Доставка на обратни клапи, филтри, въздушници, фланцови адаптори

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Кърджали
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на спирателна арматура според нуждите на Възложителя след предварителна заявка в складова база в гр.Кърджали, ул."Язовирска" № 31

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42130000

Описание:

Кранове, клапани и подобни устройства

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност за цялата поръчка е 100 000 лв. позиция 1: 40 000 лв позиция 2: 30 000 лв. позиция 3: 30 000 лв.

Прогнозна стойност без ДДС
100000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Парична сума или банкова гаранция /валидна не по-малко от 120 дни/, издадена от банка, имаща офис в България, по избор на участника. Сумите се превеждат по сметка BG66UBBS81611010051115 и банков код UBBSBGSF при ОББ - клон Кърджали или в касата на Дружеството - гр.Кърджали, бул."България" № 88. Гаранцията за участие е 1 % от прогнозната стойност на поръчката както следва: позиция 1: 400 лв. позиция 2: 300 лв. позиция 3: 300 лв. Гаранцията за изпълнение на договора е 2 % от предложената от участника, определен за изпълнител стойност на поръчката без ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането се извършва срещу представена коректно издадена фактура по банков път, с платежно нареждане в български лева.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи за регистрация на участника: Копие от документ за регистрация или ЕИК; копие от документ за самоличност - за физически лица, а за чуждестранни физически лица - и официален превод на документа за самоличност; удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 2 месеца от крайния срок за подаване на оферти за участие, ако лицата нямат ЕИК /оригинал или заверено копие/; декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5, т.1 и 2 от ЗОП. Всички необходими документи, посочени в документацията за участие, доказващи икономическите и финансови, техническите възможности на кандидата за изпълнение на поръчката.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Заверено от участника копие на годишен баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година, в зависимост от датата на учредяване на участника. Участникът следва да докаже, че е финансово стабилен, като представи актуална банкова референция от обслужващата го банка. Общия оборот от изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, за последните три години, взети заедно, да бъде не по-малко от 200 000 лв. за целия период за всички позиции; 1 позиция - 80 000 лв.; 2 позиция - 60 000 лв; 3 позиция - 60 000 лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Участникът да притежава актуален сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен по обхвата на поръчката.Участникът успешно да е изпълнил минимум 5 договора, сходни с обхвата на поръчката през последните 3 години. Участникът следва да докаже съответствието на предлаганите от него изделия с работните характеристики, посочени в раздел I от документацията.Участникът следва да докаже, че разполага с необходимия персонал, наличие на складова база и транспорт за изпълнение на поръчката. Участникът да докаже, че е производител, официален дистрибутор или търговски представител на съответния производител.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: показател цена; тежест: 30
Показател: показател гаранционен срок; тежест: 30
Показател: показател отложено плащане; тежест: 20
Показател: показател срок на доставка; тежест: 20
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.04.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
5 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 5 /пет/ лв. без ДДС, платими в касата на дружеството или по банков бът - банкова сметка BG66UBBS81611010051115 и банков код UBBSBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.04.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.04.2013 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на "В и К" ООД, гр.Кърджали, бул."България" № 88

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на медиите и неправителствените организацииРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.02.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на шибърни спирателни кранове, тротоарни спирателни кранове и пожарни хидранти
1) Кратко описание

Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти според нуждите на Възложителя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42130000

Описание:

Кранове, клапани и подобни устройства

3) Количество или обем

прогнозна стойност 40 000 лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
40000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на бътерфлай спирателни кранове
1) Кратко описание

Доставка на бътерфлай спирателни кранове според нуждите на Възложителя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42130000

Описание:

Кранове, клапани и подобни устройства

3) Количество или обем

прогнозна стойност 30 000 лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
30000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на обратни клапи, филтри, въздушници, фланцови адаптори
1) Кратко описание

Доставка на обратни клапи, филтри, въздушници, фланцови адаптори и др. според нуждите на Възложителя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42130000

Описание:

Кранове, клапани и подобни устройства

3) Количество или обем

прогнозна стойност 30 000 лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
30000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12