Версия за печат

00087-2013-0025

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община, ул. "Московска" №33, За: инж. Олга Томова, България 1000, София, Тел.: 02 9377246, E-mail: otomova@sofia.bg, Факс: 02 9377558

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Столична община, пл.Славейков №6, ет.5, За: инж.Мирослав Димитров, РБългария 1000, София, Тел.: 02 4413180, E-mail: m.dimitrov@sofia.bg, Факс: 02 9870422

Място/места за контакт: Дирекция "Инженерна инфраструктура"

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Столична община, ул. "Московска" №33, За: фронт-офис, България 1000, София, Тел.: 08 9377506

Място/места за контакт: фронт-офис

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Поддръжка и експлоатация на десет броя фонтани на територията на Столична община за сезонно ползване през 2013г.-2014г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поддръжка и експлоатация на десет броя фонтани на територията на Столична община за сезонно ползване през 2013г.-2014г. както следва: 1.Фонтан пред Народен театър „Иван Вазов” 2.Фонтан пред Минерална баня-гр.Банкя 3.Фонтан на кръгово кръстовище – гр.Банкя 4.Фонтан в парк „Оборище”-до театър „София” 5.Фонтан в парк „Оборище”-срещу ул. „В.Априлов” (Дарик радио) 6.Фонтан в Южен парк срещу бул. „Витоша” и ул.”Бяла черква” 7.Фонтан на площад „Бански”; 8.Фонтан в градина „Буката” 9.Фонтан пред район „Изгрев” 10.Фонтан пред Президенството

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50511100

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на помпи за течности

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поддръжката и експлоатацията на 10броя фонтани трябва да съдържа следните задължителни дейности: А. Поддръжка и експлоатация: а/ назначените компетентени служители /правоспособни ел. специалисти/, които ежедневно да пускат и спират фонтаните в 08 часа до 23 часа и да извършват следното: - преди пускане на фонтана да се извършва ежедневен оперативен контрол за механична здравина на захранващите ел. кабели и електрическите съоръжения, съгласно разпоредбите на Наредба №16-116/2008г. за Техническата експлоатация на енергообзавеждането, Наредба №1 от 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради; - ежемесечни замервания на действащо /надеждно/ защитно заземяване и дефектно токова защита /описани по дата в дневник/; - ежемесечно провеждане на ел. замервания от независима лаборатория / описани по дата в дневник и представени протоколи пред комисия на Възложителя/. б/ при необходимост да се подменят дефектирали елементи на ел, табло, кабели, кранове, дюзи и др. Б. Месечна профилактика: а/съгласно месечен график за почистване на водните басейни, включващ минимум 2 почиствания на месец за всеки обект: -източване на водния басейн; -измиване на дъното и стените с водоструйка и с препарати против микроорганизми и котлен камък; -почистване на сьоръженията на технологичната система; -периодична подмяна или почистване на филтрите; -видове прапарати , които ще се използват /сертификати за качеството на препаратите/. б/поддържане чистотата на водния басейн с препарати против микроорганизми след почистване /сертификати за качеството на препаратите/. в/при необходимост да правят корекции на струйниците и /или подмяна; г/напълване на водния басейн. В. Зазимяване на съоръженията в периода от 1 ноември до 15 ноември на текущата година /в зависимост от метереологичните условия/: - при демонтиране на помпите и тръбните мрежи да не се режат кабелите, а да се изтеглят; - при невъзможност да се изтеглят кабелите, наставянето на срязаните кабели да става с муфи, отговарящи на стандартните изисквания с представени протоколи от специализирана лаборатория. Г. Съхранение на съоръженията през зимния период. Д. Подготовка и пускане в действие на фонтаните за сезон 2014-2015г.: а/. Подготовка на фонтаните за сезон 2014-2015г.: - профилактика на всички помпени агрегати /проверяване на изолацията на намотката спрямо земята, измерване на изолацията на намотките спрямо корпуса, почистване на нанесени механични примеси и разстоянието от смукателя до дъното, смазване на помпите и др./. б/. Пускане в действие на фонтаните за сезон 2014-2015г.: -почистване на водния басейн; -монтаж на демонтираните при зазимяването съоръжения; -промиване на системата; -осигуряване на достъп до системите за провеждане на ел. замервания от лицензирана лаборатория.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

I. Гаранцията за участие в откритата процедура е в размер на 850.00 лева (осемстотин и петдесет лева), представена в една от следните форми: - банкова гаранция /оригинал/ или -депозит на парична сума, внесена по сметка на Столична община Банка: Общинска банка, клон "Врабча"; IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301;BIC: SOMBBGSF на името на Столична община, дирекция "Финанси". Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 360 дни считано от крайния срок за подаване на офертата.Формата на гаранцията за участие се избира от участника. II. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от общата цена по договора за обществена поръчка без ДДС, представена преди подписването му, в една от следните форми, избрани от участника, определен за Изпълнител на поръчката: -парична сума, внесена по сметка на Столична община Банка: Общинска банка, клон "Врабча", IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301, BIC: SOMBBGSF на името на Столична община, дирекция "Финанси" или -банкова гаранция, издадена в полза на възложителя. Валидността на гаранцията за изпълнение ще изтече след приключване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Извършените работи за услугата за текущия месец ще се разплащат до 30/тридесет/ дни на следващия месец, след представяне на фактура. Всички плащания се извършват в рамките на разчетените в годишния общински бюджет средства за извършване на дейността, предмет на настоящия договор.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Участникът да представи кратко описание на начина на осъществяване на подръжката и експлоатацията на десет броя фонтани, както следва: - график за почистване на водните басейни- минимум 2 почиствания на месец за всеки обект; - начин на почистване и видовете препарати, който ще се използват / сертификати за качеството на препаратите; - организацията на контрол/ежедневен дневник за замерванията на ел.съоръженията, съгласно Разпоредбите на Наредба №16-116/2008г. за Техническата експлоатация на енергообзавеждането, Наредба №1 от 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради; - Да представи вътрешно ведомствена инструкция инструкция за безопасност при пускане и спиране на помпите на градските фонтани, експлоатацията и поддръжката на ел.съоръженията и ВиК инсталацийте, изготвени на базата на действащата нормативна уредба;Изискванията по т.1 са част от техническото предложение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения. В случай, че Участникът участва като обединение се представя споразумение за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: всички членове на Обединението са отговорни солидарно при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; всички членове на Обединението са длъжни да останат в състава на Обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.Участниците в Обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява Обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В Споразумението те трябва да определят и наименованието на Участника. Не се допускат никакви промени в състава на Обединението след подаването на офертата.В Споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП; 2. Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация – копие, заверено с подпис и печат на лицето, определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България);когато е физическо лице, копие от документ за самоличност;•документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);•Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, Участниците, прилагат Удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени (извлечение от търговския регистър или друг аналогичен документ, издаден от съд, регистър на дружества, търговска камара или друга институция, надлежно упълномощена по законите на юрисдикцията, които съдържат изрично и ясно разкриване на самоличността на законния/те представител/и на Участника, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);•датата на издаване на Удостоверението за актуално състояние (представя се aкo не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър), или на еквивалентен документ от съответната държава трябва да е до 1 месец преди крайния срок за подаване на оферти.1. Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;2. документите по ал.1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствито си за подбор по чл.25, ал2,т.6 и ал.8 от ЗОП.Всеки подизпълнител трябва да представи документите по чл.56,ал.1,т.1,4,5 и 6 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците: Наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, букви а, б, в, г и д, т. 2, т. 3, ал.2, т.1, 2а /с изключение на частта от разпоредбата, която касае поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП/, 3, 4, 5 и ал.5, т.1, 2 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл.56 от ЗОП, освен ако това не бъде отстранено при условията на чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП. Участник се отстранява от процедурата и когато не отговаря на минималните изисквания и изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и Документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: 2.1. Заверено копие от годишните отчети за приходите и разходите и баланси за последните три години (2009г, 2010г., 2011г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2.2. Справка по Образец № 8 за оборота от реализираните приходи от услуги сходни на услугите, предмет на поръчката за последните три години(2009г, 2010г., 2011г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2.3. Копие от валидна застраховка „Професионална отговорност”. В случай, че участникът в процедурата е обединение документите по т.2.1 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор; по т.2.3 за всеки от членовете в обединението, който ще извършва услугата по поддръжка и експлоатация. В случай, че участникът в процедурата ползва подизпълнители документите по т.2 се представят от всеки от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Минимални изисквания: 1.Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние: 1.1. Минимален оборот от изпълнени услуги сходни на услугите предмет на настоящата поръчка за последните 3години, общо не по-малко от 85000.00(осемдесет и пет хиляди) без ДДС за 2009г., 2010г., 2011г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 1.2. Да има валидна застраховка „професионална отговорност”.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 2. За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят: 2.1. За удостоверяване на опита през последните 3 години, включително до датата определена като краен срок за получаване на офертите Участникът да представи: Списък съгласно Образец № 9 с договорите за изпълнени услуги, с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка.За удостоверяване на опита следва да се представи минимум един договор от посочените в списъка.В случай, че договорите са конфиденциални, опита се доказва с минимум една препоръка или референция за добро изпълнение. 2.2. За доказване разположението на персонала, участикът да представи- Списък, съгласно Образец №10 съдържащ имената,образованието и специалността на лицата, включени в екипа и вида на правоотношението, в което се намират с участника: трудов или граждански договор, а в случай, че липсват такива към момента на подаване офертата-декларация за ангажираност по Образец № 10а.За посочените специалисти електро и ВиК да се представят дипломи за завършено образование и удостоверения за правоспособност. 2.3. За удостоверяване наличните машини, уреди и инструменти за осъществяване на услугата следва да се представи заверен от участника списък. 2.4.1 Копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 за система на управлението на качеството или еквивалент. 2.4.2 Копие на валиден сертификат ISO 14001:2004 по отношение на околната среда или еквивалент. 2.4.3.Копие на валиден сертификат OHSAS 18001:2007 за управление на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент. В случай, че участникът в процедурата е обединение документите по т2.1 и 2.2 и 2.3 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор; по т.2.4 , съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП. В случай, че участникът в процедурата ползва подизпълнители документите по т.2 се представят от всеки от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Минимални изисквания: 1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 1.1.Участникът да има опит в извършването на услуги с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка през последните 3 години, включително до датата определена като краен срок за получаване на офертите и да се представи минимум един договор от посочените в списъка. В случай, че договорите са конфиденциални, опита се доказва с минимум една препоръка или референция за добро изпълнение. 1.2. Участникът да разполага с екип за изпълнение на услугата, който да включва минимум 3 бр. електротехници, 3 бр. ВиК специалисти, 3 бр. работници, отговарящи за ежедневния контрол при експлоатация на фонтаните. 1.3. Участникът да притежава собствени или да има наети за собствена сметка специализирани машини и уреди за изпълнение на услугата за почистване на фонтаните, поддържане на техническите съоръжения, както и необходимите уреди и инструменти за извършване на измерванията на ел.съоръженията. 1.4.1.Участникът да има внедрена система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент. 1.4.2.Участникът да е внедрил система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. 1.4.3.Участникът да има внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалент.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.03.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие с подробни данни и изисквания необходими за подготовката на предложенията се получава всеки работен ден на ул."Париж" № 3 ст.№1, след издаване на фактура на ул. "Париж" 3 ет. 4, ст. 405 и заплащането й в касата на ул."Париж" № 3. ет. 2 ст. 201. Касата е с премно време от понеделник до четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и 14.00 ч. до 16.00 ч., а петък и последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00. ч. От датата на публикуване в регистъра на Агенция по обществени поръчки ще бъде предоставен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на адрес www.sofia.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.03.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.03.2013 г.  Час: 11:00
Място

ул. "Париж" №3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, ще бъде обявена на интернет страницата на Столична община-www.sofia.bg,един ден преди тяхното отваряне.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възможно е да се възложи чез процедура на договаряне без обявление, повторение на услугата от същия изпълнител при условията на чл.90, ал.1, т.9 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ