Версия за печат

00087-2013-0022

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. " Московска " №33, За: Станислава Цветкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: д-я " Обществени поръчки и търгове", ул. Париж №3 , партер , ст.6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sofia.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Столична община, ул. Московска №33, За: д-я " обществени поръчки и концесии", РБългария 1000, София, Тел.: 02 9809866

Място/места за контакт: фронт офис , ул.Московска №33

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на хранителни продукти за домове за деца на територията на Столична община по обособени позиции: 1. Дом за деца „ П.Р. Славейков” 2. Дом за деца „ Свети Иван Рилски” 3.Дом за деца кв. „Драгалевци”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София-Заведения за социални усулги
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на хранителни продукти за домове за деца на територията на Столична община по обособени позиции: 1. Дом за деца „ П.Р. Славейков” 2. Дом за деца „ Свети Иван Рилски” 3.Дом за деца кв. „Драгалевци”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Ориентировъчните количества на хранителните продукти по домове са посочени в документацията и са неразделна част от нея.

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие за всяка обособена позиция, както следва: Позиция 1 – 1666.00 (хиляда шестстотин шестдесет и шест) лева. Позиция 2 – 266.00 (двеста шестдесет и шест) лева. Позиция 3 – 500.00 (петстотин) лева. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; или - банкова гаранция за срока на валидност на предложението/оригинал/. 2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% оториентировъчната му стойност без ДДС, представена преди подписването му, в една от следните форми: -парични сума, внесени по сметка на Столична община: IBAN сметка - BG 72 SOMB 9130 33 33008301, BIC код - SOMBBGSF, Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; или - банкова гаранция за срока на договора;

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се извършва от бюджета на всяко от Заведенията за социални услуги.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че Участникът е обединение, изброените изисквания по раздел ІІІ.2.3. от обявлението, ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло. Участниците в процедурата трябва да представят:Регистрационни документи на Участника: Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България. Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника. Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице Документът се представя за всяко физическо или юридическо лице в обединението. 2.Декларации по чл.47, ал.1 , ал.2 и ал.5 от ЗОП; Когато участникът предвижда при изпълнението на поръчката да ползва подизпълнители в офертата посочва подизпълнителите, които ще участват, дела на тяхното участие,вида на работите , които ще извършват и данните по чл.24, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП, посочените документи се представят за всеки от подизпълнителите; Декларация за подизпълнителите; Декларация от подизпълнител; 3.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което участникът следва да съобрази представянето на документите по чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката, както и да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата и за срока на договора. Когато обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата, участникът представя копие от удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят: 1.Списък /Образец № 6/ с не по-малко от 3 изпълнени договора за доставка на хранителни продукти през последните 3 години включително до датата на подаване на офертите за участие. За посочените в списъка договори следва да се приложат минимум 3 референции от Възложителите, с отбелязан телефон и адрес за контакти, изходящ номер подпис и печат. 2.Копие на валидни санитарни разрешителни за складово помещение с хладилна техника и хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, съгласно изискванията на БАБХ (ДВСК и РИОКОЗ) – „Удостоверение за регистрация” – на името на кандидата, и документи удостоверяващи собствеността на съответния обект. В случай че складовите помещения с хладилната техника и хладилните помещения не са собствени се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на договора. 3.Списък-декларация с всички транспортни средства, които ще бъдат на разположение за срока на договора, с приложени копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността, както и валидни разрешителни за превоза на името на кандидата съгласно изискване на БАБХ (ДВСК и РИОКОЗ). В случай, че транспортните средства не са собствени се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на договора. а/ Хладилните автомобили трябва да имат издадени „Удостоверение за регистрация на транспортното средство” от БАБХ (ДВСК и РИОКОЗ) за превоз на хранителни продукти от животински произход. б/ Автомобилите които ще се използват за превоз на хранителни продукти от неживотински произход /бакалски продукти, плодове и зеленчуци и т.н/ да са придружени с „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ (ДВСК и РИОКОЗ). 4.Декларация, че участникът гарантира пълна подмяна на артикулите с отклонение във вкусовите качества. 5.Заверени от участника копия от сертификата и акредитацията на сертифициращата организация за внедрена HACCP система за управление на безопасността на храните. В случай че участникът е сертифициран и представи сертификат по EN ISO 22000:2005 с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти не е необходимо да има сертификат, удостоверяващ, че има внедрена HACCP система.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 1.Да имат опит в извършване на подобни доставки. Да са изпълнили не по-малко от 3 договора за доставка на хранителни продукти за последните 3 години включително до датата на подаване на офертите за участие, придружени от препоръки за добро изпълнение. 2.Да разполагат със складово помещение с хладилна техника и хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за съхранение на продуктите, за което да притежава валидни санитарни разрешителни съгласно изискванията на БАБХ (ДВСК и РИОКОЗ). 3.Да има минимум 2/два/ броя собствени или наети хладилни автомобила за превоз на хранителни продукти от животински произход и минимум 2/два/ броя собствен или нает транспорт за превоз на хранителни продукти от неживотински произход, удостоверени с разрешителни за превоз на хранителни продукти, съгласно изискванията на БАБХ (ДВСК и РИОКОЗ). 4.Участниците да гарантират пълна подмяна на артикулите с отклонение във вкусовите качества. 5.Всеки участник да има разработена и внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните, което се доказва с валиден сертификат, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация. Представят се заверени от участника копия от сертификата и акредитацията на сертифициращата организация. В случай че участникът е сертифициран и представи сертификат по EN ISO 22000:2005 с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти не е необходимо да има сертификат, удостоверяващ, че има внедрена HACCP система.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2012/S 035 - 056206 от 21.02.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
01.03.2013 г.  Час: 12:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в Столична Община всеки работен ден на ул. "Париж" № 3, стая № 1 след заплащането й в касата на ул. "Париж" № 3, етаж 2, стая № 201. Касата е с работно време от понеделник до четвъртък от 10.00 ч до 12.00 ч и от 14.00 ч до 16.00 ч, а петък и последния ден от месеца от 10.00 ч до 12.00ч. Или по банков път по Сметка в лева: IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301 BIC код на SOMB BG SF Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6 От датата на публикуване на обявлението в електронен вид на сайта на АОП ще бъде предоставен достъп до документацията за участие в процедурата на адрес www.sofia.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
11.03.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.03.2013 г.  Час: 14:00
Място

ул."Париж"№3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масова информация и юридически лица с нестопанска цел. Датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти ще бъдат обявени на сайта на Столична община на адрес www.sofia.bg, най-малко един ден преди тяхното отваряне.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

24 месеца

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.02.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Дом за деца " П.Р. Славейков"
1) Кратко описание

Достовка на хранителни продукти за Дом за деца" П.Р.Славейков"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

по предварителна заявка

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Дом за деца " Св. Иван Рилски"
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти за Дом за деца " Св. Иван Рилски"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

по предварителна заявка

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Дом за деца - кв. " Драгалевци"
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти за Дом за деца - кв. " Драгалевци"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

по предварителна заявка

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24