02123-2013-0001

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 05.02.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ФЕГ "Антоан дьо Сент - Екзюпери", ул. "Вук Караджич" № 13а, За: Кристина Попова, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 951865, E-mail: lycee_exupery@abv.bg, Факс: 032 957118

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.feg-exupery.com.

Адрес на профила на купувача: www.feg-exupery.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за сградата на ФЕГ "Антоан дьо Сент - Екзюпери" на ул. "Вук Караджич", № 13а, гр. Пловдив.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура по договаряне без обявление съгласно чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП за доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за сградата на ФЕГ "Антоан дьо Сент - Екзюпери", гр. Пловдив се определя от следните фактически обстоятелства: Преносът на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране по реда на Закона за енергетиката (чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗЕ). Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 3 от Закона за енергетиката за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия, а съгласно чл. 47, ал. 7 от същия закон една обособена територия за пренос на топлинна енергия се определя съобразно предвидените утвърдени устройствени схеми и планове на населеното място. Разпоредбата на чл. 130 от ЗЕ задължава топлопреносното дружество да снабдява с топлинна енергия потребителите, присъединени към топлопреносната мрежа. ФЕГ „Антоан дьо Сент - Екзюпери” е присъединена към топлопреносната мрежа на Топлофикация Пловдив” ЕАД, а съгласно Регистъра на издадените лицензии за дейностите в енергетиката лицензия за пренос на топлинна енергия на територията на град Пловдив за срок от 20 години е издадена “Топлофикация Пловдив” ЕАД – лицензия № Л-010-05/17.10.2000 г. С Решение № 267 от 14.01.2008 г. на Пловдивски окръжен съд, наименованието на дружеството се променя от “Топлофикация Пловдив” ЕАД на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, поради което към момента “ЕВН България Топлофикация” EАД е носител на изключителни права за осъществяване на пренос на топлинна енергия на територията на град Пловдив, т.е. “ЕВН България Топлофикация” ЕАД е единствен възможен изпълнител по договор за доставка на топлинна енергия за нуждите на ФЕГ „Антоан дьо Сент - Екзюпери”- гр. Пловдив.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Съгласно чл. 93, т. 1 от ЗОП Възложителят може да не прилага чл. 91, ал. 2, чл.92 и чл. 92а, когато ще сключва договор за доставка на топлинна енергия с дружество, притежаващо изключителни права.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша, българия 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.02.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Мариела Янчева Николова
Длъжност: Директор