Версия за печат

00283-2013-0004

BG-Банско: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1, За: Сашка Въчкова-зам. кмет на Община Банско, Република България 2770, Банско, Тел.: 0749 88620, Факс: 0749 88633

Място/места за контакт: Общинска администрация

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП за изпълнение на мерки за информация, публичност и доставка на рекламни материали по проект „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско – Банско кръстопът на цивилизациите”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 13
Място на изпълнение: гр.Банско
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Основните видове дейности, включени в предмета на поръчката са: 1.Изработка,доставка и монтаж на общо 4 билборда за четирите атракции 2. Изработка,доставка и монтаж на общо 2 табели за двете градски атракции 3.Изработка,доставка и монтаж на 1 бр. табела на централния ПИЦ 4.Доставка на знамена-на ЕС,РБългария и община Банско-2 пъти. За четирите атракции 5.Изработка на плакати-общо 4 бр. за четирите атракции 6.Изработка и дооставка на информационни и комуникационни материали-диплянки А4-троино сгънати-2000 бр. 7.Организиране на информационни събития-пресконференции-3 бр. 8.Информация по ТВ,радио и преса-3 бр. По опис на деиностите от таблица 4 1. Изработка и дооставка на информационни и комуникационни материали-диплянки А4-троино сгънати-2000 бр. 2.Изработка и доставка на брошури-1/2 А4 12 странични-1000 бр. 3. Изработка и доставка на каталог с карта-1/2 А4 24 странични- 500 бр 4. Изработка и доставка на луксозен каталог с карта-1/2 А4 36 странични- 200 бр 5. Изработка и доставка на луксозен каталог с карта-1/2 А4 64 странични- 100 бр 6.1.Разработка на рекламен многофункционален клип/филм-10 минутен-1 бр. 6.2.Разработка на варианти на клипа-5,3,1 минутен,30 и 15 секунди излъчване 6.3. Разработка на снимков материал на четирите атракции и инфраструктурата по ПП 6.4. Закупуване на 3000 СД-Р диска; 7.Запис на многофункционален клип/филм-10 минутен на СД-Р,в т.ч. и със снимки на четирите атракции/на база разработката по чл.6/ на 3000 СД-Р диска/досставени по т.6.4./ 8.Разработкаа на постоянна УЕБ страница на атракциите,заедно с видеонаблюдение в реално време 9.Организиране на промоционална рекламна седмица за откриване на четирите атракции 9.1.Пресконференция с всички национални,регионални и местни медии за старта на експлоатацията на проекта с четири атракции заедно с инфраструктурата им. 9.2.Излъчване на 15 секундния рекламен клип по 3 национални ТВ канала,7 дни по един път на ден или общо 21 пъти в седмицата в различни времеви пояси 9.3. Излъчване на 15 секундния рекламен клип по 3 национални Радио канала,7 дни по един път на ден или общо 21 пъти в седмицата в различни времеви пояси 10.Организиране на събития в раиона на четирите туристически атракции 10.1.Събитие 1-Откриване експонирането на атракциите ,,Велянова къща,, , ,,Рилски метох,, и централния ПИЦ в гр.Банско 10.2.Събитие 2- Откриване експонирането на атракциите ,,Археологически обект ,,Св.Никола ,, и ,, Средновековна крепост,,Ситан кале,, извън гр.Банско

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22462000

Описание:

Рекламни печатни материали

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1.Изработка,доставка и монтаж на общо 4 билборда за четирите атракции 2. Изработка,доставка и монтаж на общо 2 табели за двете градски атракции 3.Изработка,доставка и монтаж на 1 бр. табела на централния ПИЦ 4.Доставка на знамена-на ЕС,РБългария и община Банско-2 пъти. За четирите атракции 5.Изработка на плакати-общо 4 бр за четирите атракции 6.Изработка и дооставка на информационни и комуникационни материали-диплянки А4-троино сгънати-2000 бр. 7.Организиране на информационни събития-пресконференции-3 бр. 8.Информация по ТВ,радио и преса-3 бр. По опис на деиностите от таблица 4 1. Изработка и дооставка на информационни и комуникационни материали-диплянки А4-троино сгънати-2000 бр. 2.Изработка и доставка на брошури-1/2 А4 12 странични-1000 бр. 3. Изработка и доставка на каталог с карта-1/2 А4 24 странични- 500 бр 4. Изработка и доставка на луксозен каталог с карта-1/2 А4 36 странични- 200 бр 5. Изработка и доставка на луксозен каталог с карта-1/2 А4 64 странични- 100 бр 6.1.Разработка на рекламен многофункционален клип/филм-10 минутен-1 бр. 6.2.Разработка на варианти на клипа-5,3,1 минутен,30 и 15 секунди излъчване 6.3. Разработка на снимков материал на четирите атракции и инфраструктурата по ПП 6.4. Закупуване на 3000 СД-Р диска; 7.Запис на многофункционален клип/филм-10 минутен на СД-Р,в т.ч. и със снимки на четирите атракции/на база разработката по чл.6/ на 3000 СД-Р диска/досставени по т.6.4./ 8.Разработкаа на постоянна УЕБ страница на атракциите,заедно с видеонаблюдение в реално време 9.Организиране на промоционална рекламна седмица за откриване на четирите атракции 9.1.Пресконференция с всички национални,регионални и местни медии за старта на експлоатацията на проекта с четири атракции заедно с инфраструктурата им. 9.2.Излъчване на 15 секундния рекламен клип по 3 национални ТВ канала,7 дни по един път на ден или общо 21 пъти в седмицата в различни времеви пояси 9.3. Излъчване на 15 секундния рекламен клип по 3 национални Радио канала,7 дни по един път на ден или общо 21 пъти в седмицата в различни времеви пояси 10.Организиране на събития в раиона на четирите туристически атракции 10.1.Събитие 1-Откриване експонирането на атракциите ,,Велянова къща,, , ,,Рилски метох,, и централния ПИЦ в гр.Банско 10.2.Събитие 2- Откриване експонирането на атракциите ,,Археологически обект ,,Св.Никола ,, и ,, Средновековна крепост,,Ситан кале,, извън гр.Банско

Прогнозна стойност без ДДС
54854 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

5


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер на 500 лева. Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Банско: IBAN: BG36FINV915033BGN0M1YP; BIC: FINVBGSF; Банка: Първа Инвестиционна Банка; град/клон/офис: Банско Титуляр на сметката : Община Банско В случай, че участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, представя оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Гаранциите за участие в процедурата се задържат и освобождават по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, е длъжен да представи гаранция за изпълнение в размер на размер на 3 % от стойността на договора, преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение на договора, се внася по банковата сметка на възложителя когато е в парична сума, а когато е банкова гаранция се издава в полза на възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане: - Авансово плащане, в размер на 30% (тридесет процента) от стойността, съгласно договора за услуги-след подписване на запис на заповед и издаване на фактура; - Междинно/и плащане/ия за действително изпълнените работи, в размер на до 60/шестдесет /% от стойността, съгласно договора за услуги; - Окончателно плащане по договора за услуги - в размер на 10%/десет /, след изпълнение и отчитане на всички дейности, предвидени в договора. (2) Фактурите, представяни от Изпълнителя следва да включва следния текст: Разходът е по проект ” „Изпълнение на мерки за публичност, информация и рекламни дейности по проект „Развитие на туристическа атракция „ Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско – Банско кръстопът на цивилизациите ” – община Банско”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/011 и към нея се прилагат спецификации за извършените дейности през съответния период, с единични цени, количества и стойност на фактурирания разход.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано образувание

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: 1. за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 2.за подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; 3.за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 4.за престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс; 5.за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. Участникът да не е обявен в несъстоятелност. Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години. Участникът да няма лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, което да е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Участникът да няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Административни сведения за участника 3.Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката 4.Регистрационни документи на участника: Представя се удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението. 5.Документ за закупена тръжна документация (копие) 6. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата (оригинал); Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума или - банкова гаранция. 7. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 8.Декларация за участието на подизпълнители Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, в декларацията се посочват имената на подизпълнителите, вида и дела на участието им и се представя Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 10. Декларация от членовете на обединението /ако участват обединения, които не са юридически лица/ 11. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно информацията от Търговския регистър) Плик 2 12. Техническо предложение - по образец, към него се прилага работна програма и анализ на рисковете Плик 3 13. Ценова оферта
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка за оборота за последните 3 (три) години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: 1.Участникът да има сумарно за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) оборот в размер не по-малък от 120 000 лева без ДДС. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори , изпълнени от участника през последните 3 (три) години ( 2009, 2010, 2011), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите - в края на списъка участникът посочва договорите с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка. За договорите посочени от участника като договори с предмет, подобен с предмета на настоящата процедура задължително се представят и Референции (препоръки) за добро изпълнение 2. Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. 3.Списък на техническите лица - Образец № 11. Към списъка участниците трябва да приложат за лицата, упоменати в минималните изисквания, автобиографии (по образец) заедно с копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита им.Към списъка се прилагат и декларации от лицата посочени в него, че са на разположение.
Минимални изисквания: 1.Участникът през последните 3 години (2009-2011г.)да е изпълнил договори (най-малко един на брой) с предмет, подобен предмета на поръчката, които да са на обща стойност най-малко равна на прогнозната стойност на процедурата. Договорите трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника. За "договори с предмет, подобен на предмета на поръчката" възложителят ще приема договори за изпълнение на работи, свързани със изработка на рекламни материали,печатни материали,организиране на събития,деиности от сферата на връзките с общественоста-ПР,рекламна деиност 2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; Сертификата по предходната точка трябва да е с обхват, съответсващ на обекта на поръчката и да е издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 3.За изпълнение на настоящата поръчка кандидатът трябва да предложи минимум един експерт-магистър с най- малко 5 години опит в ПР или реклама ; При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (П1) = Обосновка на участника (П11) + Стратегия на участника (П12)=(30т.+20т.) ; тежест: 50
Показател: Цена; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.02.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Стойността на документацията е 20 лева без ДДС или 24 лева с ДДС. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Комплект от документацията за участие се предоставя след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е платена. При поискване от заинтересованото лице, документацията ще му бъде изпратена за негова сметка.Стойността на документацията за участие може да бъде заплатена на място в сградата на Община Банско. Документацията може да бъде получена и срещу представяне на документ за преведени средства по банков път на следната сметка на община Банско: IBAN: BG16FINV915084BGN0M1Z5, вид плащане 447000 BIC: FINVBGSF Име на банка: Първа инвестиционна банка Титуляр на сметката : Община Банско

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.02.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.02.2013 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на Община Банско

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проекта е финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/011.

VI.3) Допълнителна информация

Процедурата, попада в праговете по чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП, Обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп до документацията на посочения по-горе Интернет адрес, което обуславя предвидените съкратени срокове.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие;

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.01.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ