Версия за печат

00283-2013-0004

BG-Банско:

РЕШЕНИЕ

Номер: 09-621 от 30.01.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Банско, пл."Никола Вапцаров" № 1, За: Сашка Въчкова - зам.кмет на Община Банско, Република България 2770, Банско, Тел.: 0749 88620, Факс: 0749 88633

Място/места за контакт: общинска администрация
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Основните видове дейности, включени в предмета на поръчката са: 1.Изработка,доставка и монтаж на общо 4 билборда за четирите атракции 2. Изработка,доставка и монтаж на общо 2 табели за двете градски атракции 3.Изработка,доставка и монтаж на 1 бр. табела на централния ПИЦ 4.Доставка на знамена-на ЕС,РБългария и община Банско-2 пъти. За четирите атракции 5.Изработка на плакати-общо 4 бр за четирите атракции 6.Изработка и дооставка на информационни и комуникационни материали-диплянки А4-троино сгънати-2000 бр. 7.Организиране на информационни събития-пресконференции-3 бр. 8.Информация по ТВ,радио и преса-3 бр. По опис на деиностите от таблица 4 1. Изработка и дооставка на информационни и комуникационни материали-диплянки А4-троино сгънати-2000 бр. 2.Изработка и доставка на брошури-1/2 А4 12 странични-1000 бр. 3. Изработка и доставка на каталог с карта-1/2 А4 24 странични- 500 бр 4. Изработка и доставка на луксозен каталог с карта-1/2 А4 36 странични- 200 бр 5. Изработка и доставка на луксозен каталог с карта-1/2 А4 64 странични- 100 бр 6.1.Разработка на рекламен многофункционален клип/филм-10 минутен-1 бр. 6.2.Разработка на варианти на клипа-5,3,1 минутен,30 и 15 секунди излъчване 6.3. Разработка на снимков материал на четирите атракции и инфраструктурата по ПП 6.4. Закупуване на 3000 СД-Р диска; 7.Запис на многофункционален клип/филм-10 минутен на СД-Р,в т.ч. и със снимки на четирите атракции/на база разработката по чл.6/ на 3000 СД-Р диска/досставени по т.6.4./ 8.Разработкаа на постоянна УЕБ страница на атракциите,заедно с видеонаблюдение в реално време 9.Организиране на промоционална рекламна седмица за откриване на четирите атракции 9.1.Пресконференция с всички национални,регионални и местни медии за старта на експлоатацията на проекта с четири атракции заедно с инфраструктурата им. 9.2.Излъчване на 15 секундния рекламен клип по 3 национални ТВ канала,7 дни по един път на ден или общо 21 пъти в седмицата в различни времеви пояси 9.3. Излъчване на 15 секундния рекламен клип по 3 национални Радио канала,7 дни по един път на ден или общо 21 пъти в седмицата в различни времеви пояси 10.Организиране на събития в раиона на четирите туристически атракции 10.1.Събитие 1-Откриване експонирането на атракциите ,,Велянова къща,, , ,,Рилски метох,, и централния ПИЦ в гр.Банско 10.2.Събитие 2- Откриване експонирането на атракциите ,,Археологически обект ,,Св.Никола ,, и ,, Средновековна крепост,,Ситан кале,, извън гр.Банско

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на поръчката чрез открита процедура гарантира свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и е в съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.01.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Икономов
Длъжност: Кмет на Община Банско