00044-2013-0002

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Росица Алексиева / инж. Вера Йовчева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173283, E-mail: r.aleksieva@api.government.bg, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.government.bg/index.php/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Завеждащ деловодство при АПИ., Република България 1606, София, Тел.: 02 9173246

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „АМ „СТРУМА”, ЛОТ 2 „ДУПНИЦА – БЛАГОЕВГРАД” ОТ КМ 322+000 ДО КМ 359+483.52“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Област Кюстендил и Област Благоевград
Код NUTS: BG415
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и строителство на обект „АМ „Струма”, ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52“ Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка с проектиране и строителство на горепосочения обект и включва дейностите по: а. изпълнение функциите на „Инженер“ предвидени в Общите условия на Договорни условия за Технологично оборудване и Проектиране-Строителство, първо издание на ФИДИК на български език от 2002 г. на БААИК (Превод от английски език от Николай В. Атанасов на първото издание на ФИДИК от 1999 г. (ISBN 2-88432-023-7, Жълтата книга на ФИДИК), изменени за целите на конкретния обект - „АМ „Струма“, Лот 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52“ със Специфичните условия на Договора проектиране и строителство. б. Изготвяне на експертно писмено становище по проектните разработки от Техническия проект, изготвяни от Изпълнителя и представянето му на Възложителя в срок до 5 /пет/ дни от получаване на копие от съответните проектни разработки от Изпълнителя. в. Изготвяне на месечни доклади за напредъка на проектирането за отчитане хода на изпълнение на Договора за проектиране и строителство. г.Функциите съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ; д.Извършване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл.168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове; е. Изготвяне на оценка за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционните проекти във фаза технически проект, съгласно разпоредбите на чл. 142, ал. 10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). ж. Изготвяне на комплексен доклад за техническия проект - оценка на съответствието на Инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в съответствие с изискванията на ЗУТ и другите Законови разпоредби; з. Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация; и.Осъществяване на геодезическо заснемане на обекта; й. Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи. к. Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително-монтажни работи; л. Отчитане хода на изпълнение на Договора с Изпълнителя и на извършените СМР; м. Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на Строежа в експлоатация; н. Изготвяне на Технически паспорт на Строежа съгласно Наредба № 5 / 28.12.2006 г. о.Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. п. Изпълнение на всички останали задължения на КОНСУЛТАНТА (ИНЖЕНЕРА), предвидени в Законовите разпоредби;

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обектът се намира на територията на област Кюстендил и област Благоевград. Общата дължина на трасето в този участък е приблизително 37 км. Съгласно Идейният проект основните технически параметри на пътя са както следва: - Проектна скорост - 120 км/час - Габарит - 29 м - Средна разделителна ивица - 3.50 м - Водещи ивици - 4 х 0.75 м - Ленти за движение - 2 х 2 х 3.75 м - Лента за спиране - 2 х 2.50 м - Банкети - 2 х 1.25 м - Минимален радиус на хоризонтални криви - 720 м - Минимална дължина на кръгова крива - 65 м - Минимален радиус на хоризонтални криви без преходни криви - 3 000 м - Максимален надлъжен наклон - 5% с ограничение на проектната скорост до 100 км/ч и изграждане на допълнителна лента за бавнодвижещи се автомобили - Минимален радиус на изпъкнали вертикални криви - 16 000 м - Минимален радиус на вдлъбнати вертикални криви - 8 800 м - Напречен наклон в права - 2.5% - в крива с R<5000м - едностранен, като максималния е 5% Конструкциите на пътните настилки за директното трасе, връзките на пътните възли и напречните пресичания са съгласувани от ЦИПТНЕНС във фаза „Идеен проект”. За директно трасе настилката е както следва: - Сплит мастик (SMA) 0/11S - 4.0см Е=1350 MPa - Асфалтова смес за долен пласт (биндер) 0/22 - 8.0см Е=1000 MPa - Асфалтова смес за основен пласт Ао - 18см Е=800 MPa - Трошен камък с подбрана зърнометрия (0-60мм) - 20см Е=400 MPa - Трошен камък (0-60мм) - 20см E=300 MPa - Зона А - материали група А-1 - 50см

Стойност, без да се включва ДДС
5192544 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

27

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 50 000,00 (петдесет хиляди) лв. по образеца - Приложение № 14. Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС по образеца Приложение № 15. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на последния гаранционен срок. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се представят в оригинал, в една от следните форми: а) депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: БНБ – централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03, BIC: BNBGBGSD б) банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Участниците в процедурата и определеният Изпълнител избират сами формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение на договора за обществена поръчка. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Консултанта/Инженера не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Банковата гаранция за изпълнение на договора се съгласува в периода до подписване на договора за възлагане на обществената поръчка с Възложителя.Банковите гаранции могат да бъдат издадени и по образец на банката, съдържащ същите или по – добри условия за Възложителя, като в него е изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на 10 на сто /в зависимост от офертата на участника/ от общата цена по договора за обществената поръчка с ДДС. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 30 дни след извършване на окончателното плащане по договора. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя в 30 /тридесет/ дневен срок от Датата за Започване, съгласно договора за проектиране и строителство, само ако в Техническата оферта участникът е заявил, че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане в размер на 10 на сто от общата цена по договора за обществената поръчка с ДДС. Гаранцията е винаги във формата на банкова гаранция и следва да покрива пълния размер на аванса. Размерът на гаранцията се намалява със сумата на удръжките от междинните плащания към Изпълнителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането по договора се извършва по банков път с платежно нареждане, в български лева, въз основа на представени от Консултанта доклад и данъчна фактура, издадена към датата на окончателното завършване на съответната услуга. Ако е дължим съгласно действащото законодателство данък върху добавената стойност, същият се начислява върху цената за изпълнение на договора. Цената за изпълнение на Договора представлява цялостното и окончателно възнаграждение на Консултанта за услугите по този Договор. Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с предложената от участника ценова оферта, при условията на договора за възлагане на обществената поръчка, както следва: Авансово плащане ако е поискано в Техническата оферта и след издаване на съответната гаранция. В 30 дневен срок от Датата за Започване, съгласно договора за проектиране и строителство, Възложителят превежда на Консултанта /Инженера/ авансово 10 на сто от цената за изпълнение на договора с ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Извършват се три междинни плащания, всяко от които в размер на 30% от възнаграждението по Договора. Първото междинно плащане се извършва в 60-дневен срок от приемането и издаването на Акт за междинно плащане по договора за строителство, удостоверяващ достигането на 33% (тридесет и три процента) от стойността на строителните работи. Второто междинно плащане се извършва в 60-дневен срок от приемането и издаването на Акт за междинно плащане по договора за строителство, удостоверяващ достигането на 66% (шестдесет и шест процента) от стойността на строителните работи. Третото междинно плащане се извършва в 60-дневен срок от издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа по ЗУТ. До завършване на строителството общата сума на междинните плащания не може да надхвърля 90% от възнаграждението по договора. Окончателно плащане в размер на 10% от размера на възнаграждението се извършва в срок до 60 (шестдесет) дни от издаване на Сертификат за приемане по Договора за проектиране и строителство.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно (солидарно) за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

При подписване на договора за общ. поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи сл. док-ти: 1. Документи за удост. липсата на обстоят-та по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП и по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2а,4 и 5, изд. от комп. орган, или извл-е от съд. регистър, или екв. док-т на съд. или адм. орган от държ., в която е установен. Не се изисква представяне на док-те в случаите по чл.42, ал.2 от ЗОП, когато има посочен ЕИК, с изкл. на всички др. обстоят-ва, невписани в ТР. Когато уч. е обед-е, док-те се представят от всеки един от уч-те в обед-то. Когато участникът е чужд. лице и съгласно законод-то на държавата, в която е установен, не се издават док-те по чл.48, ал.2 от ЗОП, или когато те не включват всички случаи по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП, уч-кът представя клетв. декл-я, ако такава декл-я има правна стойност според законод-то на държавата, в която е установен. Когато клетв. декл-я няма правна стойност, уч-кът представя офиц. заявление, направено пред съд. или адм. орган, нотариус или комп. проф. или търг. орган в държавата, в която той е установен. 2. Удостоверения за наличие или липса на задълж-я към държавата и община, на осн-е чл.87, ал.6 от (ДОПК) или, в случаите когато уч-кът е чужд. лице, съотв. док-т, издаден от комп. органи на държавата на уч-ка, за наличие или липса на парични задълж-я, свързани с плащането на вноски за соц. осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която уч. е установен, изд. към датата на подписване на дог-ра. Когато уч-кът е обед-е, което не е ЮЛ, док-те се представят от всеки един от уч-те в обед-то. 3. Нотариално заверено копие на Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ, бр.82 от 2012г.) или удостоверение съгл.чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166 от ЗУТ. 4. Оригинал на Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 % от общата цена по договора без ДДС, в една от следните форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): (БНБ – централно управление, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBG BGSD) или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. 5. Нотариално заверени копия на Застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и на застраховка по чл. 173, ал. 1 от ЗУТ или екв. док-т. В случай на обединение–обстоятелството се удостоверява от всеки един уч-к в него, ако е прил. 6.Нотариално заверено копие на документа за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка, приложим за консултантски услуги, при строителство на автомагистрали и/или пътища, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват сходен с предмета на обществената поръчка. 7. Чужд. лице, определено за Изпълнител на общ. поръчка, при подписването на дог. следва да представи документ/и от компетентните български институции, удостоверяващ/и, че е получил съответните разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа за общия брой раб. и служ., посочени от него в Пр. № 11, ако е приложимо. 8. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация на създаденото обединение, когато определеният Изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта трябва да съдържа:Списък на докум., съдържащи се в офертата, подписан от участника;Оферта - по образеца съгласно Прилож. 3; Заверено копие от документ за регистрация или документ/декларация (свободен текст), съдържаща ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; копие от докум. за самоличност, когато участникът е ФЛ. Когато участникът в процедурата е чужд. физическо или юридическо лице или техни обединения, докум. се представя и в офиц. превод на бълг. език.Ако уч. е обед-е, докум. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обед-то.Уч. прилага удостов. за актуално състояние, само в случай че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участн. има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказат. за обстоятелства, вписани в ТР, както и да не представя актове, обявени в ТР, с изключ. на всички други обстоят., невписани в ТР. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”; Док. за гаранция за участие в оригинал. Копие от док. за закупена докум.; Доказат. за икономич. и финанс. състояние, съгласно раздел ІІІ.2. 2. Доказат. за технич. възможности и/или квалиф., съгласно раздел ІІІ.2. 3; Декл. за отсъствие на обстоят. по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“, „в“,, „г“, „д“, и ал.2,т. 5 от ЗОП, по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3, ал. 2, т. 1, т. 2а, предл. І-во, т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП;Информ. за подизпълнителите, която съдържа:Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на ОП, ако се предвиждат такива, както и вида на работите, които ще се извършват, и дела на тяхното участие; Декл. от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълн. на поръчката по образеца – Прилож. 4; Нот. заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (ориг.). Пълномощно се представя, когато:Участникът е обедин. /консорц./, което не е ЮЛ; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обедин., за което представя пълномощно; Офертата или части от нея не са подписани от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация; При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; Техн.оферта (Технич. предложение) – следва да бъде изготвено по образеца – Прилож. 5 при съблюдаване изискванията на технич. спецификация, изискв. към офертата и условията за изпълнение на поръчката, в която се посочва и срокът за изпълнение на поръчката; Неразделна част от техн. оферта е: Технолог. програма за организац. и методите за изпълнение на контролния процес, съответ. на предмета на поръчката, в която са описани: обхвата на консулт. услуга при изпълнение на строежа; организация и управление при извършването на услугата; структура и организация на консултантския екип; организация за обезпечаване на гаранционната отговорност; Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката (в оригинал), съгласно Прилож. № 6; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, съгласно образеца Прилож. 21;Информ. за обстоят. по тази точка може да бъде получена от ИА "Главна инспекция по труда". Декл. за осиг. на изискващите се по бълг. зак-во визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на всички раб. и служ. участващи в изпъл. на поръчката (Прилож. 17), ако е прилож.; Образец на декл. по Закона за защита на личните данни, подписана от ключ. спец. (Прилож. 11.2); Декл. за приемане на условията в проекта на договор (Прилож. 16.1); Декл. за солидарна отговорност (Прилож. 18), която се попълва, когато участникът е обединение от физически и юридически лица.Декл. за техн. оборудване на уч-ка (Прилож.13). Декл. по чл. 166, ал. 3 от ЗУТ за необвързаност с Изпълнителя на стр. работи и доставчиците на обекта (Прилож. 12); Декл. по чл. 166, ал. 4 от ЗУТ за необвързаност с Изпълн. на проектант., стр. работи и доставч. на обекта (Прилож. 12.1).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: 1.1. заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012); 1.2. заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012); 1.3. Ако съгласно законодателството на държавата на участника някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни финансови отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. В случай на представен ЕИК от участника, той може да се позове на тези обстоятелства, ако са видими от Търговския регистър, вместо да представя цитираните в точката документи. 2.информация за общия оборот за последните 3 /три/ години (2010, 2011 и 2012) по ІІІ.2.2, т А (дясна част) съгласно образеца - Приложение № 8.; Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 1. и т.2. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 3. информация за оборота от консултантски услуги, в сферата на строителството (строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави) за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012) по III.2.2, т. Б (дясна част), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – попълнена съгласно образеца - Приложение № 8. 4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по III.2.2, т. 1, т. 2 и т.3 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

А. общ оборот от реализирани приходи сумарно за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012) не по-малко от 15 (петнадесет) млн. лв. без ДДС. Б. оборот от услуги като консултант в областта на строителството, сходно с предмета на обществената поръчка (строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави), сумарно за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012) не по-малко от 10 000 000 (десет милиона) лв. без ДДС. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението или от участник в него.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.списък (Пр.№9) на осн.д-ри за конс.услуги,вкл. и д-рите по III.2.3,т.А, сходни с предмета на ОП при стр-во (вкл. ново стр.и/или реконстр.и/или осн. ремонт и/или рехабил.) на АМ и/или пътища с приравнен габарит Г 10.50, вкл.и пътни съоръж. към тях, както и др. пътни съор. с приравнен габарит 10.50 м (с изкл. на д-ри за пътни принадл. по см.на §1 от ДП на ЗП),изпъл.през посл.3 г. считано до датата на предст. на офертата. Списъкът съдър.обект(предмет),възлож.,ст-ст без ДДС,дата на скл. и период на изпъл.по договора,в качеството на гл. изпълн.;участник в обед-е;подизпълн.е участвал и № и дата на акта за предаване на строежа на възл.или за въвеж. в експл. 2. за всеки от обектите по III.2.3, т.1 се представят-реф.(препоръки)за добро изп-е на обектите; от инфо. в представенитереференции (препоръки) трябва да е видно:предмета на съотв. проект, обхвата и обема на работа,ст-та на д-ра без ДДС, дата на скл-не и период на изп-е по дог-ра, № и дата на акта за предаване на строежа на възл-ля или за въвежд. му в експл-я, както и дали е изпъл. проф. и в съотв-е с норм. изискв-я;3. списък(Пр. №10)на техн.оборуд.,офисите и автомоб,необходими за изпъл.на ОП по III.2.3, т.Б.;представя се декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълн. на ОП- (по образец № 13);4. списък (Пр.№11) на инженерно–техн.персонал за осиг.на техн. рък-во при изпъл. на конс. услуга, вкл. за осиг. на к-ла на качеството по III.2.3, т.В. Списъкът следва да съдър. имената,длъжността,която ще изпъл. лицето при изпълнение на ОП,както и инфо.за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско,друго);представят се док-ти, удост. образов., проф. квал-я и проф. опит като се приложат и съотв. доказат.док-ти (дипломи за завършено обр-е и придобита квал-я, тр. книжки и референции от лица,разл.от участника,съдърж.най-малко сл.инфо.:Възлож./Работод.,период за който се изд. реф. и позицията,заемана от лицето,съдърж.описание на дейностите,функц.и вменените задълж.за съотв.позиция;за"Координатор по безопасност и здраве"следва да се представи док-т за изкаран курс или др.вид док-т, който дава възмож.за заемане на тази позиц.и др.)-трудово-биограф.справки на ключ. спец.(Пр.№11.1);декларация по ЗЗЛД на ключ.спец. (Пр.№11.2) и декларация за разпол.на ключ.спец.на обекта по време на целия строит. период (Пр.№11.3);5. да притежава Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ, бр.82 от 2012г.) или удостоверение съгл. чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.;6. документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка, приложим за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави при строителство на автомагистрали и/или пътища, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват сходен с предмета на обществената поръчка. 7. Когато участникът предвижда участ. на подизпълнители, докум. по III.2.3 се представят за всеки от тях,а изискв. към тях се прилагат съобр. вида и дела на тяхното участие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

А.през посл. 3г счит. до датата на предст.на оф.,да е изп. договор/и като конс.по смис.на ЗУТили анал. такива при стр.(стр. надзор на обекти-ново стр.и/или, рек.,и/или осн. ремонт,и/или рехаб.)наАМ и/или път.с приравнен габ. Г10.50,вкл. и път.съор. към тях,както и др.път. съор. с прирав. габ.10.50м (с изкл.на дог.за път.принад.по смис.на §1от ДРнаЗП),с обща дълж.не по-малко от70км; Б.да има възм.да осиг.техн. обор-не,офис(свърз.със съотв.електро.,водосн.и др.мр.на техн.инфр.)и автомоб. необх.за изпълн.наОП – Компютри – 12 бр., автомобили с висока проходимост – 9 бр.,тотална станция – 2 бр.,нивелир – 2 бр.,лата – 3 бр.;В.да разп.с инж-техн.персонал за осиг.на техн.рък-во при изпъл. на конс.услуга,вкл. за осиг. на контр.на кач.,свърз. с предмета на ОП-мин.бр. ключ.спец.,к/то ще отг.за изпъл.на ОП със следн.квал.и проф.опит;В1.Рък.на екипа–стр. инж.,маг.по"ПС"или"ТС"или анал.спец-ст,ако обр.с-н е прид.в д-ва.,където няма т/ва спец.,с тр.стаж по спец. не по-малко от 10г,от к/то не по-малко от 5г като рък-л или зам.рък-л на екипа на консулт./стр.надз.при стр.наАМ и/или път.;В2. Зам .Ръков.част Пътна-стр.инж.по ПС или ТС или анал.спец.,ако образ.ст-н е прид.в д-ва,където няма т/ва спец.,с тр.стаж по спец. не по-малко от10г.,от к/то не по-малко от5г.като чл.на екипа на кон./стр.надз.при стр.наАМи/или път.; В3.Зам.ръковод. част Съоръж.стр.инж.по ПС или ТС или ССС,или анал.спец.,ако обр.с-н е прид.в д-ва, където няма т/ва спец.,с тр.стаж по спец.не по–малко от 10г.,от к/то не по-малко от 5г.като чл.на екипа на кон./ стр.надз.при стр.на АМи/или път.;В4.Коорд.по безоп.и здр.-стр.инж. или с проф. кв.стр.техник,да има проф.опит мин.1г.тр.стаж на тази позиц.;В5.Инж.по матер.–да е завър.висше обр.по спец.в обл.на стр.или химията,с мин.8г.тр.стаж по спец.,от к/то не по-малко от2г.като чл.на екипа на кон/стр.надз. на под.дл.свърз.с изпитв.на мат.при стр. наАМи/или път.;В6.Инж.по колич.-да е зав. висше обр. по спец.в обл. на стр.,с мин.10г. тр.стаж по спец.,от които не по-малко от 2г.като чл.на екипа на кон./стр.над. на под.дл-ст-изм.на кол-та при стр.наАМи/или път.; В7 Двама Геодез.-всеки един от които да е зав.висше обр, спец.„Геод.”или анал. спец.,ако обр.с-н е прид.в д-ва, където няма т/ва спец.,с мин.5г.опит в път.с-р,уч.в екип на под. дл. за упраж. на стр.надз. на път.и съоръж. в най-малко 1 изпъл.п-кт ;В8Инж.по тун.стр. –стр.инж.по ПС или ЖС или ССС или ТС или ХС или анал.спец.,ако обр. с-н е прид.в д-ва, където няма т/ва спец. със тр. стаж по спец. не по-малко от 10 г., да е участ. в екип за упрж. на стр. надзор или в проц. на стр. на подобни съоръжения в областта на ПС или ЖС или ХС или изгр. на метро;В9Геолог–да е завършил висше обрз. по спец.–„Инж.-геолог” или екв.,ако обр.с-н е прид.в д-ва,където няма т/ва спец.,с общ проф.опит не по-малко от5г.;спец.проф. опит:упраж.на проф.геолог в обл.на извър.на инж–геолож.проучв.за път.обекти,не по-малко от 3г.; В10.Трима спец. по част „Пътна“–отг.на уч-ци-стр. инж.по“ПС”или“ТС ”или анал.спец.,ако обр. с-н е прид.в д-ва,къд. няма т/ва спец.,с тр.стаж по спец. не по-малко от5г.,от к/то не по-малко от 2г.като чл.на екипа на кон/стр надз. на под. дл.при стр.наАМи/или път.В11.Трима спец.по част Съоръж.–отг.на уч-ци-стр. инж. по“ПС”или“ТС”или “ССС”или анал.спец., ако обр. с-н е прид. в д-ва,където няма т/ва.спец.,с тр.стаж по спец.не по-малко от 5г.,от к/то не по-малко от 2г.като чл.на екипа на конс./стр. надз.на под. дл.при стр.на АМи/или път. Във вр. с изг. на експ. стан. и извър. на рег. провер. на подг. техн. проект от Изпълн., Консулт. следва да разп. и да пос. спец. по част Пътна, част Констр., част Геод-я и част Геол-я с опит в проект. по съот. част мин. 5 г. Пос. спец. следва да бъдат стр. инж. по съотв.спец. или аналог. спец., ако образ. ст. е прид.. в държ. къд. няма так. спец.Изискв. по отн. на опита в проект.,Консулт. може да изп. и чрез предст. от него ключ. спец. при усл., че съотв. спец-ти имат и опит в проект. по съотв. част мин.5г.Продълж.е в разд. VI.3.от обявлението.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Чл. 166 и чл. 229 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба за условия и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ., бр. 99 от 2003 год.).

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2012/S 43 - 070377 от 02.03.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.02.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в административната сграда на АПИ, партер, от 14:00 до 16:00 часа всеки работен ден, след публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя (АПИ): БНБ - централно управление, ІBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC: BNBG BGSD или в касата на АПИ всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа. При поискване от заинтересованото лице Възложителят е длъжен да изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
18.02.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 19.02.2013 г.  Час: 12:30
Място

Сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансирането е осигурено от Оперативна програма "Транспорт" 2007 – 2013 год.

VI.3) Допълнителна информация

Продължение към III.2.3. -Дясна част> След завършване на стр. работи, по време на Гаранционния срок, Консултантът трябва да предвиди участие от минимум 3 месеца за всеки ключов специалист. Г.да притежава Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ, бр.82 от 2012г.) или удостоверение съгл. чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Д. Да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка, приложим за консултантски услуги, при строителство на автомагистрали и/или пътища, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват сходен с предмет. Е.да отговаря на изискването на чл. 166, ал. 3 от ЗУТ;Ж.да отговаря на изискването на чл. 166, ал. 4 от ЗУТ; В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията за Технически възможности следва да бъдат изпълнени съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. Консултантът се задължава да изпълнява функциите си по време на гаранционните срокове за СМР и съоръженията, в съответствие с договора за проектиране и строителство. 1. Участник, за когото са налице, което и да е от следните обстоятелства, се отктранява от участие в процедурата: 1.1. Офертата не е изготвена на български език; 1.2. Не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 1.3. Налице са обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,т.1, б. "а-д",т.2, т.3 и ал. 5 от ЗОП и по чл. 47, ал. 2, т.1, 2а, 3, 4 и 5. 1.4. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и/или не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 1.5. Участникът не отговаря на изискванията за икономически и финансови възможности (ІІІ.2.2.) и технически възможности (ІІІ.2.3.) от обявлението. 1.6. Не е представил някой от следните документи: - гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника или на участник в обединението, когато се участва под такава форма; - оригинал или нотариално заверен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма; - декларация по чл. 166, ал. 3 от ЗУТ за необвързаност с Изпълнителя на строителните работи и доставчиците на обекта; - декларация по чл. 166, ал. 4 от ЗУТ за необвързаност с Изпълнителя на проектантските, строителните работи и доставчиците на обекта; - декларация по образец, че ще поеме на свой риск да осигури изискващите се по българското законодателство разрешения за пребиваване /визи/ и разрешения за работа на посочените работници и служители, в случай, че участник - чуждестранно лице, е посочил в офертата си, че ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава - страна по страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. 1.8. Ако по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП се установи, че е: - представена невярна информация за доказване на съответствието между офертата и обявените от Възложителя критерии за подбор и/или - не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или - има непопълнени данни и/или - има данни, в противоречие с официален документ, в исканите справки и приложения. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, освен ако участникът не докаже, че предложението (предложената цена) е формирано обективно, съгласно изискванията на чл. 70 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията на Възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата по реда на Глава 11 от ЗОП. На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да се подава от посочените в чл. 120, ал. 8 от ЗОП лица в 10-дневен срок. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на Изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". Жалбата се подава едновременно до КЗК и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. Жалба не може да се подава пред КЗК след сключването на договор за обществена поръчка.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.01.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ