Версия за печат

00283-2013-0002

BG-Банско: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Банско, пл. Никола Вапцаров № 1, За: Сашка Въчкова, зам.-кмет, България 2779, Банско, Тел.: 0749 88611, E-mail: bansko_obs@abv.bg

Място/места за контакт: Община Банско

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bansko.bg/.

Адрес на профила на купувача: www.bansko.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ИЗГОТВЯНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ И НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА ОБЩИНА БАНСКО И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: гр. Банско
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнителят следва да извърши детайлно анализиране на функциите на общинската администрация в град Банско, в т.ч. анализ на текущото състояние на административната структура по отношение на релевантността на функциите, на ефективността и на ефикасността от дейността, въз основа на който се формулират констатирани пропуски и изводи за съответните силни и слаби страни, с цел идентифициране на области за подобрения.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80510000

Описание:

Услуги по специализирано обучение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да извърши: Дейност 1 – Изготвяне на Функционален анализ Дейност 2 – Изготвяне на Наръчник за работа на Община Банско Дейност 3 – Провеждане на специализирани обучения на служители от общинската администрация

Прогнозна стойност без ДДС
50000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.01.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 500 (петстотин) лв. под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по банков път на сметката на община Банско: Банка: Първа инвестиционна банка IBAN: BG36FINV915033BGN0M1YP BIC: FINVBGSF Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 (два) % от стойността на договора. Гаранциите могат да се внесат като парична сума по банков път или могат да се представят под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранциите. В случаите когато участникът избере да представи банкова гаранция, в нея трябва да бъде изрично посочено, че тя е безусловна, неделима и неотменима, в полза на община Банско, със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата, и е за настоящата обществена поръчка. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банкова гаранция за обезпечаване на гаранцията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Схема на плащане: 1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора и се осъществява в срок до 10 (десет) работни дни от подписването му и издаване на фактура от изпълнителя; 2. Първо междинно плащане в размер на 20% (двадесет процента) от цената по договора - в срок до 10 (десет) дни след представяне на резултата от Дейност 1 по договора, подписване на приемо-предаваталене протокол между страните и издаване на фактура от Изпълнителя. 3. Второ междинно плащане в размер на 40% (четиридесет процента) от цената по договора - в срок до 10 (десет) дни след представяне на резултата от Дейност 2 по договора, подписване на приемо-предаваталене протокол между страните и издаване на фактура от Изпълнителя. 4. Окончателното плащане в размер на разликата между общата стойност на договора и изплатените авансово и междинно плащания, но не повече от 20% (двадесет процента), дължимо в срок до 10 (десет) работни дни, считано от представяне на резултата от Дейност 3 по договора, подписване на приемо-предаваталене протокол между страните и издаване на фактура от Изпълнителя. От окончателната плащане се приспадат всички неустойки, обезщетения и др. дължими от изпълнителя суми, за стойността, с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

На основание чл. 49 от ППЗОП - когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят сключва договор за обществена поръчка, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Юридически статус - изискуеми документи: - Копие от документа за регистрация и удостоверение за актуално състояние (съгласно чл. 51, ал. 1, т.1 от ЗОП) или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато уастникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган на държавата, в която са установени. - Копие от документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство като документът следва да бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България). - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,т.а, б, в, г и д, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП. Наличието на което и да е от тези обстоятелства ще доведе до отстраняване на кандидата, съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ЗОП. При обединение или консорциум, което не е самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението/консорциума сключват споразумение или друг аналогичен документ, който се прилага към офертата. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното: • всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за подготовката на офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението на бъдещия договор по нея; • представляващият обединението да е упълномощен от останалите членове да: представлява обединението; задължава всеки член на обединението; получава указания за всеки член на обединението, във връзка за участието това обединение в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка и съответно при сключване на договор за нейното изпълнение; • цялостното изпълнение на бъдещия договор, включително и разплащанията по него, да са отговорност на всеки от членовете на обединението; • всички членове на обединението са задължени да останат заедно в обединението за целия период на изпълнение на бъдещия договор по настоящата обществена поръчка. Членовете на обединението трябва да определят лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. Упълномощаването на лицето се извършва в рамките на Споразумението (документа) за обединение/ консорциум.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за 2009, 2010 и 2011 г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - копия, подпечатани на всяка страница. Ако е представен ЕИК и в Търговския регистър е налична информация за съставните части на ГФО, то не е необходимо фактическото представяне на тези документи
Минимални изисквания: Общият оборот на участника за последните три приключили финансови години (2009, 2010 и 2011), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не трябва да е по-малко от 120 000 лв. /сто и двадесет хиляди лева/. Изискването се прилага сумарно за посочения период. В случай че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания ще се прилагат за обединението като цяло. В случай че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да отговаря на изискването съобразно вида и дела на участието си.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копие, заверено "Вярно с оригинала" на въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентно с обхват, сходен с предмета на настоящата поръчка. 2. Списък на изпълнените договори, съдържащ информация минимум за предмета, стойността, годината на започване и приключване, контрагента, информация за контакт. Списъкът следва да бъде придружен от референции, удостоверяващи изпълнението на договорите, посочени в него. 3. Документи, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит на ключовите експерти - списък с експерти и автобиографии по образец; копия от документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация.
Минимални изисквания: Участникът да има въведена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват, сходен с предмета на настоящата поръчка. Участникът да е изпълнил успешно един или повече договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, включително до датата на подаване на офертите, посочена в обявлението. Договорите трябва да са приключили към датата на подаване на офертата по настоящата поръчка. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по изготвяне и/или актуализиране на анализи, стратегии, планове за развитие и други стратегически документи на местно, регионално и/или национално ниво и организиране и провеждане на специализирани обучения за публичния сектор. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на проекта. Екипът на участникът трябва да включва минимум следните специалисти: Ключов Експерт 1: Ръководител на експертния екип • Професионална квалификация – магистър по икономика, финанси, публична администрация, право или еквивалентна специалност; • Минимум 5 години професионален опит по специалността; • Доказан опит като ръководител на екип за изготвяне и/или актуализиране на стратегически документи и/или извършване на проучвания за целите на изготвяне на стратегически документи; • Опит в подготовката на процедурни наръчници/ръководства. Ключов експерт 2: Експерт „Изследвания и анализи” • Професионална квалификация – магистър по публична администрация, икономика, европейска интеграция, политология или еквивалентна специалност; • Минимум 5 години професионален опит по специалността; • Доказан опит в провеждането на изследвания и/или изготвянето на анализи на национално, регионално и/или местно ниво. Ключов експерт 3: Юрист • Магистърска степен по право или еквивалентна образователна степен и да притежава юридическа правоспособност; • Минимум 5 години професионален опит по специалността; • Опит в осъществяването на ръководна, експертна, преподавателска или научна дейност в областите: извършване на анализи/проучвания на законодателството в публичната сфера и/или правни консултации на публичната администрация и/или разработване на нови или промени в съществуващи нормативни, стратегически и други документи, касаещи дейността на администрацията Изпълнителят трябва да осигури горепосочената структура за управление и със следните допълнителни (неключови) експерти: • Експерт „Развитие на човешките ресурси”; • Финансов експерт; • Експерт „Обучения”. Неключовите експерти следва да имат общ професионален опит не по-малко от две години.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оферта - П1.1 Стратегия за изпълнение на поръчката - до 20 т.; П1.2 Ниво на познаване на спецификата на средата - до 20 т.; П1.3 Линеен график и програма за изпълнение на дейностите - до 20 т. ; тежест: 60
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 10
Показател: Ценова оферта; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.02.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 5,00лв.(пет лева) без ДДС или 6,00 лв. (шест лева) с ДДС. Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в Община Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” 1 от 9:00 часа до 16:00 часа, всеки работен ден или по банков път по следната сметка на общината: Банка: Първа инвестиционна банка IBAN: BG16FINV915084BGN0M1Z5 BIC: FINVBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.02.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.02.2013 г.  Час: 10:00
Място

гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” 1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при отварянето на офертите, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проектът се финансира в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) на Възложителя, № 12-11-54/23.10.2012г., финансиран от Европейкия социален фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Административен капацитет 2007 - 2013.

VI.3) Допълнителна информация

Използване на съкратени срокове за представяне на офертите от участниците на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1. и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.01.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ