Версия за печат

00283-2013-0002

BG-Банско:

РЕШЕНИЕ

Номер: 09-604 от 15.01.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Банско, област Благоевград, община Банско, град Банско, площад "Никола Вапцаров" 1, За: Сашка Въчкова - Зам. Кмет на община Банско, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88611, E-mail: sv_bansko@yahoo.com, Факс: 0749 88633

Място/места за контакт: Сашка Въчкова - Зам. Кмет на община Банско

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http.//bansko.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнителят следва да извърши детайлно анализиране на функциите на общинската администрация в град Банско, в т.ч. анализ на текущото състояние на административната структура по отношение на релевантността на функциите, на ефективността и на ефикасността от дейността, въз основа на който се формулират констатирани пропуски и изводи за съответните силни и слаби страни, с цел идентифициране на области за подобрения.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедура на договаоряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде проведена като открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша"№18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/public/.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Проектът се финансира в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) на Възложителя, № 12-11-54/23.10.2012г., финансиран от Европейкия социален фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Административен капацитет 2007 - 2013.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.01.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Икономов
Длъжност: Кмет на Община Банско