Версия за печат

00423-2012-0011

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000632256

"Метрополитен" ЕАД, ул. "Княз Борис I"№121, За: инж. Маргарита Георгиева; инж. Красимира Георгиева, Република България 1000, София, Тел.: 003592 9212044 ; 003592 9212034, E-mail: ob_por_metro@abv.bg, Факс: 003592 9877892

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки, икономически анализи и прогнози"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: http://www.metropolitan.bg.

I.2) Основна дейност

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката

Доставка на десет броя метровлакове с дължина на влака 81м ± 3м за нуждите на "Метрополитен" ЕАД, заедно с включената съответна окомплектовка към тях, в съответствие с техническите изисквания на Възложителя

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на десет броя метровлакове с дължина на влака 81±3м за нуждите на „Метрополитен"ЕАД, заедно с включената съответна окомплектовка към тях, в съответствие с техническите изисквания на Възложителя, подробно описани в документацията. Доставката на метровлаковете, предмет на обществената поръчка, включва доставка на десет броя метровлакове в съответствие с техническите изисквания на Възложителя, доставка на резервни части за метровлаковете, доставка на бързоизносващи се резервни части (ЗИП), уточнени в Техническите условия на Възложителя, както и възли и агрегати, които са от съществено значение за бърз и качествен ремонт, доставка на стендове и компютърни програми за проверка, диагностика и настройка на специфичните възли и агрегати, извършване на приемно- предавателни изпитания, както и типови изпитания на доставените метровлакове, извършване обучение на персонала на „Метрополитен” ЕАД (машинисти и ремонтни работници), предоставяне на пълна техническа документация както за експлоатация, така и за ремонт и поддръжка на доставените метровлакове, гаранционна поддръжка на доставените метровлакове. Един метровлак се състои от 4 броя вагони или 3 броя съчленени вагони. От двете страни на влака (челните вагони) да имат кабина за управление. Междинните вагони са без кабина за управление и се управляват по система много единици. Доставката трябва да бъде в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя, описани в документацията за участие.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

34600000

Описание:

Локомотиви и подвижен пътен състав за железници и трамваи и резервни части за тях

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
80091240 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 172 - 284931 от 07.09.2012 г. 
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 181 - 296692 от 20.09.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 2 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на десет броя метровлакове с дължина на влака 81м ± 3м за нуждите на "Метрополитен" ЕАД, заедно с включената съответна окомплектовка към тях, в съответствие с техническите изисквания на Възложителя
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

15.12.2012 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" , ЕИК 1025003520310, ИНН 5029006702, ул. "Колонцов" д.4, Русия 141009, Митищи, Московска област, Тел.: 007 4955811256, E-mail: info@metrovagonmash.ru, Факс: 007 4955811256

URL: www.metrovagonmash.ru.

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 80091240 BGN без ДДС


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка/и във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок в случаите по чл.120, ал.5 от Закона за обществените поръчки.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.01.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г2

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС), съгласно Директива 2004/17/ЕО