Версия за печат

00283-2013-0001

BG-Банско: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Банско, област Благоевград, община Банско, град Банско, площад "Никола Вапцаров" №: 1, За: Сашка Георгиева Въчкова - Зам. Кмет на община Банско, Република България 2770, Банско, Тел.: 0749 88611, E-mail: sv_bansko@yahoo.com, Факс: 0749 88633

Място/места за контакт: Сашка Георгиева Въчкова - Зам. Кмет на община Банско

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bansko.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bansko.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Открита процедура : „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение строителството на обекти в проекта „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско – Банско кръстопът на цивилизациите ” – община Банско”;

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр.Банско
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмета на настоящата процедура е: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение строителството на обекти в проекта „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско – Банско кръстопът на цивилизациите ” – община Банско”, Предвидено е осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение строителството на обекти в проект „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско – Банско кръстопът на цивилизациите ” – община Банско”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/011. Настоящият проект се финансира по ОПРР - Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Текущо и систематично упражняване на контрол и извършване на независим строителен надзор за правилното изпълнение, реализация и отчитане на дейностите свързани с проект: „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско – Банско кръстопът на цивилизациите ” – община Банско”

Прогнозна стойност без ДДС
20000 BGN
ІІ.2.2) Опции

Крайният срок за изпълнение на възложените по договора дейности е обвързан с крайния срок на изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/011.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер на 200 лева. Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Банско: IBAN: BG36FINV915033BGN0M1YP; BIC: FINVBGSF; Банка: Първа Инвестиционна Банка; град/клон/офис: Банско Титуляр на сметката : Община Банско В случай, че участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, представя оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Гаранциите за участие в процедурата се задържат и освобождават по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, е длъжен да представи гаранция за изпълнение в размер на размер на 3 % от стойността на договора, преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение на договора, се внася по банковата сметка на възложителя когато е в парична сума, а когато е банкова гаранция се издава в полза на възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане: -Авансово плащане в размер на десет (10 %) от стойността на договора. Авансът се изплаща в 10 дневен срок след подписване на договора и представяне на фактура. Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно от следващите плащания до окончателното разплащане. Авансът се предоставя безлихвено. - Междинни плащания в размер на двадесет (20 %) от стойността на договора, се изплащат в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка с протокол – „образец 2а” и след представяне на протокол за приемане на извършена работа по обособен етап от изпълнението на проекта и фактура. - Окончателното разплащане, в размер на 70% (седемдесет процента) от стойността на договора, се извършва в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на въвеждане в експлоатация и издаване на технически паспорти за обектите.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Административни сведения за участника 3.Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката 4.Регистрационни документи на участника: Представя се удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението. 5.Документ за закупена тръжна документация (копие) 6. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата (оригинал); Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума или - банкова гаранция. 7. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, 2 и 3, ал. 2, т.1, 2 и 3 и ал.5, т.1 и 2 8.Декларация за участието на подизпълнители Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, в декларацията се посочват имената на подизпълнителите, вида и дела на участието им и се представя Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 10. Декларация за оглед на обекта 11. Декларация от членовете на обединението /ако участват обединения, които не са юридически лица/ 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно информацията от Търговския регистър) Плик 2 13. Техническо предложение - по образец, към него се прилага работна програма и анализ на рисковете Плик 3 14. Ценова оферта
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка за оборота от независим строителен надзор за периода 2009-2011г. - Образец № 9. 2. - заверено копие от застраховка за професионална отговорност за 2012 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) и - декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора;
Минимални изисквания: 1.Участникът да има сумарно за периода 2009-2011г. оборот от независим технически надзор в размер не по-малък от 50 000 лева без ДДС 2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за осъществяване на независим строителен надзор, изпълнени от участника за периода 2009-2011г., в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите. За договорите посочени от участника като договори с предмет, подобен с предмета на настоящата процедура задължително се представят и Референции (препоръки) за добро изпълнение 2. Лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., съгласно чл. 166 от ЗУТ – заверено от участника копие или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, когато участникът е чуждестранно лице; 3. Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. 4.Списък на техническите лица - Образец №11. Към списъка участниците трябва да приложат за лицата, упоменати в минималните изисквания, автобиографии (по образец) заедно с копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита им. Към списъка се прилагат и декларации от лицата посочени в него, че са на разположение - Образец № 15
Минимални изисквания: 1.Участникът да е изпълнил за периода 2009-2011г. договори (най-малко един на брой) с предмет, подобен предмета на поръчката, които да са на обща стойност най-малко равна на прогнозната стойност на процедурата. Обектите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата от участника. За "договори за независим строителен надзор с предмет, подобен на предмета на поръчката" възложителят ще приема договори за изпълнение на работи, свързани с изпълнение на независим строителен надзор. 2.Участниците трябва да са лицензирани за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка и да представят заверено копие от Лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., съгласно чл. 166 от ЗУТ. Лицензът трябва да е в срока на неговата валидност, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е установен 3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; Сертификатите по предходните точки трябва да са с обхват, съответсващ на обекта на поръчката и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 4.За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 167, ал. 4 от ЗУТ – представя се декларация свободен текст. 5. В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" в съответната област, имат най-малко 5 години стаж по специалността, не са допуснали и/или извършили повече от две нарушения по ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през последните две години преди подаване на заявление за вписване на участника в регистъра и не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани (съгласно чл. 167, ал. 1, т. 2 от ЗУТ): Ключови експерти: 1: Ръководител екип - строителен инженер -1 бр. 2: Инженер ВиК - 1 бр. 3: Електроинженер - 1 бр. 4: Архитект - 1 бр. - със специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство и три години професионален опит в тази област или 5 години професионален опит по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство (съгл. чл.164, ал.2 от Закона за културното наследство) - вписан в публичния регистър на лицата, които имат правото да извършват дейности по реставрация и консервация, съгласно чл. 164, ал.1 и чл.165 от Закона за културното наследство, чл.166, ал.8 от Закона за устройство на територията, Наредба № Н-3 на Министъра на културата. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение за изпълнение на поръчката ; тежест: 60
Показател: Предложена от участника цена ; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.02.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 20 лева без ДДС или 24 лева с ДДС. Сумата следва да бъде внесена в касата на община Банско. Документацията за участие може да се закупува до 7 (седем) календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Комплект от документацията за участие се предоставя след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е платена. При поискване от заинтересованото лице, документацията ще му бъде изпратена за негова сметка. Документацията може да бъде получена и срещу представяне на документ за преведени средства по банков път на следната сметка на община Банско: IBAN: BG16FINV915084BGN0M1Z5; BIC: FINVBGSF; при банка: «Първа инвестиционна банка» АД; вид плащане: 447000; Титуляр на сметката : Община Банско

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.02.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.02.2013 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на Община Банско

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проекта е финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/011

VI.3) Допълнителна информация

Процедурата, попада в праговете по чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП, Обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп до документацията на посочения по-горе Интернет адрес, което обуславя предвидените съкратени срокове.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие;

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.01.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ