Версия за печат

01473-2012-0005

BG-Банкя:

РЕШЕНИЕ

Номер: 133-КПС-03 от 07.11.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО), ул. Княз Борис І, №7, За: Анелия Филипова Андреева, Република България 1320, Банкя, Тел.: 02 9977402, E-mail: niod_2006@abv.bg, Факс: 02 9977127

Място/места за контакт: ул. Княз Борис І, №7, Канцелария, ет.2, стая 217

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: niod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.niod.bg/modules/news/index.php?storytopic=17.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка” по проект: BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.

II.3) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка е за избор на изпълнител на дейност "Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка” по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР 2007-2013”. Чрез настоящата дейност трябва да бъдат предадени и усвоени ключови умения и компетенции, като се повиши равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата и методическата подготовка на педагогическите специалисти за изграждане на педагогически стратегии, позволяващи адаптация в променяща се среда и предоставящи възможност за овладяване на ключови компетенции от децата още в предучилищното обучение Обучението предполага поставяне на основите на личностно изразяване и развитие, гражданско съзнание, за правата на детето, за социална интеграция и реализация на намерения и бъдещи проекти. Приоритетите са социалните умения да се трансформират под влияние на когнитивните умения. Ще бъдат обучени 4 400 детски учители в екипи от всички детски градини.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

80000000, 80500000

Описание:

Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Услуги по обучение

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 133-КПС-03 от 07.11.2012 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2012-515635
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 1 - 797 от 02.01.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1473-2012-5
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

515635

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

28.12.2012 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.2. ляво

Вместо:

1.Заверени от регистриран одитор счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад на одитора за всяка от предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011

Да се чете:

1.Заверени от регистриран одитор счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад на одитора за всяка от предходните три приключени финансови години

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.2. дясно

Вместо:

1.Участникът трябва да има минимално ниво за общ оборот за предходните три приключени финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) общо или от датата на учредяване/започване на дейността, в размер на не по-малко от 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди лв.) лева без ДДС.

Да се чете:

1.Участникът трябва да има минимално ниво за общ оборот за предходните три приключени финансови години общо или от датата на учредяване/започване на дейността, в размер на не по-малко от 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди лв.) лева без ДДС.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3. дясно, към т. 5, експерти-обучители 30 бр.

Да се чете:

Експерти-обучители-30 броя: Професионален опит: мин. 3г. по специалността. Специфичен професионален опит: провеждане на мин. 3 обучения на педагогически специалисти и/или студенти в педагогически специалности

V.9) Друга допълнителна информация:

Във връзка с изискването за заверено от участника копие на удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност или еквивалент при участие на чуждестранни лица следва да се има предвид разпоредбата на чл. 49, ал. 1 ЗОП: участникък следва да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.01.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Анеля Филипова Андреева
Длъжност: директор НИОКСО, партньор по проект BG051PO001-3.1.03-001