Версия за печат

00064-2012-0009

BG-Чепеларе: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615164

Община Чепеларе, ул."Беломорска" 44Б, За: Цветана Метаксинова, Република България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 8280, E-mail: mail@chepelare.bg, Факс: 03051 8279

Място/места за контакт: Дирекция АПИТО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.chepelare.org.

Адрес на профила на купувача: www.chepelare.org.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Благоустройство на улица „Васил Дечев” и ремонт на ул. „Беломорска” и „Васил Дечев” от км.76+103 до км.80+103 град Чепеларе “

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Чепеларе
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Община Чепеларе ще възложи работата по ремонт на пътната настилка, съгласно месечни задания на Възложителя. Предвидените видове работи включват възстановяване и поддържане на уличната настилка. Видовете работи са подробно описани в настоящата документация. Общата стойност е посочена в обявлението за обществена поръчка. Видовете работи са следните: разкъртване асфалтова настилка, вкл.изкопаване, натоварване и извозване на депо, изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща смес - ръчно оформяне, полагане и уплътняване, доставка и полагане основа от минералбетон, вкл.профилиране и уплътняване и всички свързани с това дейности, полагане асфалтобетон плътна смес, превоз на асфалтови смеси, с подходящи за целта превозни средства, изкоп с багер в земни почви и други посочени в количествените сметки за всеки обект.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Улица “Васил Дечев” е улица в централната част на гр.Чепеларе. Съществуващото й положение се състои от пътно платно с ширина около 7,80 м асфалтобетонова настилка и два тротоарна по около 2,00-2,20 м ширина, изградени с тротоарни плочки. Улицата е със съществуващи бордюри с h=10 см., като има и много съществуващи входове на нивото на тротоара. Улица “Беломорска” е с дължина около 4 км., с много наброи кръстовища, по цялата улица има изградени бордюри, които в по голямата си част са разрушени. Тротоарните ивици са с различна ширина и вследствие на експлоатацията им са разрушени и имат неравности. Асфалтовата настилка има множество наброи пукнатини и дупки , настилката е деформирана и е нарушено отводняването. Видовете работи са следните: разкъртване асфалтова настилка, вкл.изкопаване, натоварване и извозване на депо, изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща смес - ръчно оформяне, полагане и уплътняване, доставка и полагане основа от минералбетон, вкл.профилиране и уплътняване и всички свързани с това дейности, полагане асфалтобетон плътна смес, превоз на асфалтови смеси, с подходящи за целта превозни средства, изкоп с багер в земни почви и други посочени в количествените сметки за всеки обект. Подробно описание на видовете дейности са описани в Техническата спесификация част от документацията.

Стойност, без да се включва ДДС
3500000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, както следва: -Гаранция за участие в процедурата -Гаранция за изпълнение на договора Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на Община Чепеларе или безусловна и неотменяема банкова или финансова гаранция, издадена от банка или финансова институция в полза на Възложителя. Гаранцията за участие се представя в оригинал, със срок на валидност и условия, които да отговарят на изискванията в документацията за участие. Банковата или финансовата гаранция следва да бъдат със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертата, определен от възложителя в обявлението за обществена поръчка и в настоящата документация, а именно 90 (деветдесет дни) считано от крайния срок за подаване на оферти. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата или финансовата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранция. Размерът на гаранцията за участие е 10 000 (десет хиляди) лева. Гаранцията за участие в процедурата се задържа или усвоява по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка ще бъде в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е със средства от републиканския и общинския бюджет в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината. Разплащането на изпълнените видове и количества работи ще се извършва по банков път в български лева на базата на оферираните единични цени за извършване на дейностите от определения за изпълнител участник при условията, подробно описани в проекта на договор – по образец, неразделна част от документацията за участие. Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството Те следва да съдържат следната задължителна информация: Получател: Община Чепеларе гр. Чепеларе 4850, ул.“Беломорска”, № 44Б ЕИК: 000615164 МОЛ: Тодор Костадинов Бозуков на документа, дата, място Получател: Тодор Бозуков или друг нотариално упълномощен представител на Община Чепеларе.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Образец № 1 - Списък, който трябва да предхожда документите в офертата /съдържанието му се определя, според документите, които участникът е приложил в офертата си./ Образец № 2 - Административни сведения; Образец № 3 - Оферта; Образец № 4 – Ценова оферта; Образец № 5 - Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1, т.1/ от „а” до „д”/; чл. 47, ал.2, и т.5 и чл. 47, ал.5, т.1 от Закона за обществените поръчки; Образец № 6 - Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1, т.2 и т.3; чл. 47, ал.2, т.1, т.3 и т. 4 и чл. 7, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки; Образец № 7 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор Образец № 8 - Декларация за запознаване с документацията за участие и за липса на възражения; Образец № 9 - Информация относно участието на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка; Образец № 10 - Декларация от подизпълнител за съгласието му да участва като такъв; Образец № 11 - Декларация от участникът, че приема да отговаря за действията на подизпълнителя, като за свои действия; Образец № 12 - Информация за оборота; Образец № 13 - Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години; Образец № 14 - Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на строително - монтажните работи, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството за същите; Образец № 15 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; Образец № 16 - Декларация за техническо оборудване; Образец № 17 - Декларация за солидарна отговорност; Образец № 18 - Проект на договор

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Заверени копия от годишните отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години (2009г., 2010г., 2011г.), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, подписани и подпечатани от кандидата на всяка страница. Ако е посочен ЕИК, кандидатът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР.” Информация за общия оборот и за оборота от строителството, сходно с предмета на настоящата поръчка за последните три години (2009 г., 2010 г., 2011 г.) в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си - образец № 12

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот за последните 3 (три) години - (2009г., 2010г., 2011г.), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, сумарно в размер не по-малко от 9 000 000 лева без ДДС Участникът да е реализирал оборот от строителство с предмет сходен на предмета на поръчката, а именно дейности като: ремонт, реконструкция, рехабилитация, изграждане на улици и пътища, общо за последните 3 (три) години (2009 г., 2010 г., 2011 г.), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 1 500 000 лв. без ДДС общо последните три години. В случаите когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания се отнасят за обединението като цяло. При участие на подизпълнител, минималните изисквания се прилагат в зависимост от вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът представя Списък на договори за строителство, изпълнявани през последните 5 г. (2007, 2008, 2009г., 2010г., 2011г.) - образец № 13, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти и/или фактури и/или други документи, удостоверяващи изпълнението и стойността на сходните с предмета на поръчката дейности. Прилагат се копия на договорите. Участниците представят копия на сертификати: ISO 9001: 2000 за система за управление на качеството в строителството /или еквивалент/; сертификат; ISO 14001:2004 за въведена система за управление на околната среда/или еквивалент/; OHSAS 18001:2007 сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа/или еквивалент; Участниците трябва да притежават валидна към момента на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Забележка: В случай на участници-обединения, изискването се отнася за членовете на обединението, подлежащи на задължително застраховане. При наличие на подизпълнител, който ще извършва дейности по строителство, изискването се отнася и за него. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството - образец № 14 от документацията. Заверено копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон към него за изпълняване на строително-монтажни работи за строежи втора група, строежи от трета категория – строежи по чл. 137, ал. 1, т.3, буква „а” от ЗУТ – общински пътища, улици от първостепенна улична мрежа ІІІ и ІV клас на съоръженията към тях. При участие на чуждестранни лица, същите представят еквивалентен документ, издаден съгласно националното им законодателство Декларация за техническото оборудване, с което ще разполага участникът при изпълнение на обществената поръчка - образец № 16. Наличието на минимално необходимите количества машини се доказва със съответните документи за собственост или за наем или с други подходящи документи като инвентарен опис, договори за лизинг и др.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е изпълнил договори с предмет сходен с предмета на поръчката на стойност не по - малка от 1 500 000 лв. без ДДС общо за последните три години. В случаите когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания се отнасят за обединението като цяло. При участие на подизпълнител, минималните изисквания се прилагат в зависимост от вида и дела на тяхното участие. Копие от валидна към момента на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Съгласно чл. 49 ал. 3 от ЗОП за допускане до участие в процедурата на участниците, установени в друга-държава членка на ЕС възложителят няма право да изиска набавянето на сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени. Участниците трябва да представят декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора. Представят се: - заверено копие от застраховка за професионална отговорност за 2013 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) за извършване на строителство и - декларация свободен текст, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора; Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да включва най-малко лицата по-долу и да отговаря на следните условия: Ръководител обект – с висше образование, притежаващ образователна степен „магистър”; Опит- Минимум 10 години общ професионален опит и не по-малко от 3 години опит като ръководител на минимум 1 обект сходен с предмета на поръчката; Помощник ръководител – с висше образование, притежаващ образователна степен „магистър”, специалност „пътно строителство” Опит -Минимум 5 години общ професионален опит и не по- малко от 5 години професионален опит по специалността Технически ръководител – с висше образование, притежаващ образователна степен „магистър” в областта на строителното инженерство; Опит- Мимимум 10 години общ професионален опит и не по-малко от 5 години да е изпълнявал длъжността „технически ръководител”; Строителен техник - притежаващ специалност „строителен техник” или „строителен инженер” Опит – Минимум 10 години общ професионален опит и не по- малко от 10 г. професионален опит в областта на строителството; Отговорник по контрола на качеството – притежаващ съответното удостоверение Координатор ЗБУТ - притежаващ съответното удостоверение Опит- Минимум 3години опит като „ръководител ЗБУТ”. За изпълнение на строително-монтажните работи, участниците трябва да разполагат с най-малко следната тежка и лека механизация: 1.Машина за ремонт на повърхностни повреди и по-големи пукнатини на асфалтовата настилка(Печматик); - 1 бр. 2.Валяци – 4 бр.; 3.Автогодурнатор – 1 бр.; 4.Самосвали – 2 бр.;. 5.Асфалтополагач -1 бр.; 6.Водоноска – 1.бр. 7. Пътна фреза -1.бр.;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ:
Показател: Цена; тежест: 40
Показател: Техническа оценка ; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
11.02.2013 г.  Час: 12:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в деловодството на административната сграда на община Чепеларе, находяща се в град Чепеларе на адрес ул. „Беломорска” № 44Б, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.30 часа до крайния срок за закупуване на документация за участие съгласно т. IV.3.3 от обявлението за обществената поръчка. Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка след предварително писмено заявление до възложителя на факс: 03051/8279, съдържащо реквизити за издаване на фактура, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията, към което заявление се прилага копие от платежен документ за внесена невъзстановима сума за закупуването на документацията по долупосочената банкова сметка на възложителя в указания размер. Документацията за участие, съгласно чл.28, ал.6 от ЗОП, може да се закупува до 10 (десет) календарни дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й. Цената на документацията е 10.00 лева /десет лева/ с ДДС. Сумата от 10.00 лева /десет лева/ може да бъде платена в брой на касата в административната сграда на община Чепеларе на горепосочения адрес в момента на закупуване на документацията или да бъде внесена по банков път на следната банкова сметка на община Чепеларе: ТБ “ТОКУДА БАНК” АД, офис Чепеларе, банкова сметка BG18CREX92603316074500 банков код CREXBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
18.02.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.02.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на Общинска администрация

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представител на участник се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответното пълномощно, когато е необходимо, а представителите на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел – след удостоверяване на посоченото качество. Присъстващите лица вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

1. На обжалване по реда на Глава XI от ЗОП подлежи всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка съобразно следващите разпоредби на чл.120 и сл. от ЗОП. 2. Решенията по т. 1 се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. 3. На обжалване по реда на Глава XI от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по т.1. 4. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 4.1. Изтичането на срока по чл. 27а, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна. 4.2. Получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 4.3. Публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз. 5. Срокът за обжалване на решението по 4.1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 5.1. Жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението. 5.2. Документацията не е публикувана едновременно с обявлението. 5.3. Документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. 6. Жалбата по т.3 се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 7. Жалба може да се подава от: 7.1. Всяко заинтересовано лице - в случаите по т.4.1, 4.3, 5 и 6 7.2. Всеки заинтересован участник - в случаите по т.4.2 и 6. 8. В срока по т.4.1 жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. 9. В случаите по т.4.1 и 4.3, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата. 10. Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". 11. Когато с жалбата е поискана временната мярка по т.10, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. 12. Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.12.2012 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ