Версия за печат

01104-2012-0002

BG-Русе:

РЕШЕНИЕ

Номер: 101 от 19.12.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Свободна зона - Русе" ЕАД, бул. "Тутракан" 71, За: Нели Колева - 082 880815, Ивелина Новакова - 082 880814, България 7003, Русе, Тел.: 082 880803, E-mail: trade@freezone-rousse.bg, Факс: 082 831112

Място/места за контакт: Светослав Георгиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.freezone-rousse.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.freezone-rousse.bg/index.php?page=140&lang=bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Организация на изграждането, експлоатацията и стопанисването на "Свободна зона - Русе".


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на електрическа енергия за срок от 3 /три/ години за нуждите на "Свободна зона - Русе" ЕАД с напрежение 20 kV до мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа на Възложителя, както следва: 1. Трафопост "СЗ-1" – 2 х 1000 KVA ( с два електромера); 2. Трафопост "ORS" – 2 x 1000 KVA (с общ електромер); 3. БКТП "СЗ-2" – 1000 KVA; 4. Петролно депо – 630 KVA.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 90, ал.1, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ в случаите когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски и други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление. За възложителя е възникнала необходимост да сключи договор за доставка на електирческа енергия от краен снабдител по регулирани цени в съответствие с чл. 30, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/. Крайните снабдители на електрическа енергия са лицензирани за дейността енергийни предприятия, притежаващи лицензия по чл. 39 ал.1 т.10 от ЗЕ, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. Чл.43 от ЗЕ въвежда териториален принцип за действие на лицензиите за снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители, като на основание чл. 43, ал.4, във връзка с чл. 43, ал.2, т.2а от ЗЕ за една обособена територия на страната се издава само по една лицензия за снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители. ДКЕВР е издала на "Е.ОН България Продажби" АД – Варна, лицезнзия за обществено снабдяване с електрическа енергия № Л-139-11/13.08.2004г. за срок от 35 години. На горепосочените основания "Е.ОН България Продажби" АД – Варна се явява краен снабдител на електрическа енергия по регулирани цени за територията на 9 области в Североизточна България, включително и за територията на област Русе. Към момента това дружество е с променено наименование "Енерго-Про Продажби" АД – гр. Варна и има нови управителни органи. Обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, защото "Енерго-Про Продажби" АД е с изключителни права, по смисъла на §1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП за осъществяване на тази дейност на територията на област Русе, съгласно издадената от ДКЕВР лицензия № Л-139-11/13.08.2004 г., поради което и на основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП е избрана настоящата процедура на договаряне без обявление. Съгл. чл.25, ал.1, т.1 от ЗЕ, лицензиите се вписват в публичен регистър, който е достъпен на интернет-страницата на ДКЕВР.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Единственият възможен изпълнител е "Енерго-Про Продажби" АД, гр. Варна, ЕИК 10353369, тъй като дружеството притежава изключителни права по смисъла на §1, т. 26 от ДР на ЗОП. Нормата на чл. 93, т.1 от ЗОП допуска при обществени поръчки с предмет доставка на електрическа енергия от дружества притежаващи изключителни права, възложителят да не изпраща покана и да не извършва договаряне, а направо да присътпи към сключване на договор, при спазване на чл. 42 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.12.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Свесослав Василев Георгиев
Длъжност: Заместник Изпълнителен Директор, на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП и Заповед № 59 / 16.08.2012 г. на Изпълнителния Директор на "Свободна зона - Русе" ЕАД