Версия за печат

00017-2012-0011

BG-Берковица: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Ванйо Андреев, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89120, Факс: 0953 88405

Място/места за контакт: Община Берковица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.berkovitsa.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ДОСТАВКА на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2013 година“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Хляб и хлебни изделия” Обособена позиция № 2 - „Други хранителни продукти” Обособена позиция № 3 - „Месо и месни продукти” Обособена позиция № 4 - „Консерви” Обособена позиция № 5 - „Плодове и зеленчуци” Обособена позиция № 6 - „Мляко и млечни продукти”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Берковица
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„ДОСТАВКА на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2013 година“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Хляб и хлебни изделия” Обособена позиция № 2 - „Други хранителни продукти” Обособена позиция № 3 - „Месо и месни продукти” Обособена позиция № 4 - „Консерви” Обособена позиция № 5 - „Плодове и зеленчуци” Обособена позиция № 6 - „Мляко и млечни продукти”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15800000, 15100000, 15511000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Различни хранителни продукти
Месо и месни продукти
Мляко

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставките се извършват на база предварителни заявки.

Прогнозна стойност без ДДС
307000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2013 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

15. Гаранции за участие и за изпълнение. 15.1. Гаранция за участие - 1% от прогнозната стойност на всяка една обособена позиция по която участника кандидаства, в български лева, както следва: Обособена позиция № 1 - „Хляб и хлебни изделия” - 580,00(петстотин и осемдесет) лева; Обособена позиция № 2 - „Други хранителни продукти” - 680,00(шестотин и осемдесет) лева; Обособена позиция № 3 - „Месо и месни продукти” – 700,00(седемстотин) лева; Обособена позиция № 4 - „Консерви” – 450,00(четиристотин и петдесет) лева; Обособена позиция № 5 - „Плодове и зеленчуци” – 360,00(триста и шестдесет) лева; Обособена позиция № 6 - „Мляко и млечни продукти” – 300,00(триста) лева. 15.2. Гаранция за изпълнение - 3 % от прогнозната стойност на всяка една обособена позиция по която участника кандидатства, както следва: Обособена позиция № 1 - „Хляб и хлебни изделия” – 1 740,00(хиляда седемстотин и четиредесет) лева; Обособена позиция № 2 - „Други хранителни продукти” - 2 040,0(две хиляди и четиредесет) лева; Обособена позиция № 3 - „Месо и месни продукти” – 2 100,00(две хиляди и сто) лева; Обособена позиция № 4 - „Консерви” – 1 350,00(хиляда триста и петдесет) лева; Обособена позиция № 5 - „Плодове и зеленчуци” – 1 080,00(хиляда и осемдесет) лева; Обособена позиция № 6 - „Мляко и млечни продукти” – 900,00(деветстотин) лева. *Гаранцията за изпълнение се представя при класиране на кандидата и към момента на сключване на договора за възлагане на поръчката. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се представят по избор на участника в парична сума или банкова гаранция. Когато кандидатът е обединение- неюридическо лице, всеки от съдружниците може да е наредител по банковата гаранция или вносител на паричната сума по гаранцията. Когато гаранцията е в парична сума, същата се внася по сметка на Община Берковица: IBAN: BG13UNCR70003301006351, BIC: UNCRBGSF, при "УниКредит Булбанк" АД, клон Берковица. Когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция същата е с минимален срок на валидност 60 дни от датата на представяне на офертата. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи: участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите или участникът е класиран на първо или второ място, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока по чл.41 от ЗОП. Гаранцията за участие се задържа в случай, че участникът обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора. Гаранцията за участие на отстранените и на класираните участници след второ място се освобождават в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител, а за класираните на първо и второ място участници - след сключване на договор. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законово са престояли при него. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция същата е с минимален срок на валидност 120 дни от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора се възстановява в срок до 30 дни след приключване изпълнението по договора. Гаранцията за изпълнение се задържа при условията на договора. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който законно гаранцията е престояла при него. В изключителни случаи, преди изтичане на срока на валидност, възложителят може да поиска от участниците в обществената поръчка да удължат срока на гаранциите.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

9.1. Разплащането сеосъществява от бюджета на всяко едно заведение, на което е предоставен бюджетен кредит, в български лева, ежемесечно, до 25-то число на месеца следващ извършването на доставката. За отделните доставки през месеца, се издават съответните складови разписки, като в последния работен ден от текушия месец, изпълнителят издава фактура в която се отразяват всичките количества по складовите разписки за месеца. Изпълнителят представя копие от фактурата и на Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 3.1. Заявление за участие/Оферта/ – Образец № 1, придружена със Списък на документите /чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП/ - свободен образец; 3.2. Посочване на ЕИК от участника в заявлението/офертата/ или в образеца с административните сведения, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР. Когато ЕИК не е посочен от участника, същият представя Копие от документа за регистрация в търговския регистър - за участник юридическо лице или ЕТ, както и копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3.3. Административни сведения за участника – Образец № 2; 3.4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, т. 2а, т. 5 от ЗОП – Образец № 3; 3.5. Декларация по чл. чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП-Образец № 4; 3.6. Декларация по чл.47, ал. 5, ЗОП – Образец № 5; 3.7. Справка-декларация с информация за специализиран оборот от търговия с храни и хранителни продукти през последните три години (2009, 2010, 2011) – Образец № 6; /В справката могат да се включат и оборотите от изпълнени договори през 2012г, които договори да са изпълнени до обявената дата за депозиране на офертите/. Сумите се посочват в български лева, без ДДС. Към справката се прилагат документи удостоверяващи размера на специализирания оборот – договори, референции за изпълнение с посочени стойности на договорите и дата на изпълнението, счетоводни справки, извлечения от ГФО или баланс и др. При представяне на копия от изброените документи, участника ги заверява със подпис и печат на съответното длъжностно лице. 3.8. Справка-декларация за общия търговски оборот за последните 3 /три/ години /2009, 2010 и 2011г./ – Образец № 7; /В справката може да се включи и оборота през 2012г - от 1.01.2012 до обявената дата за депозиране на офертите/.Сумите се посочват в български лева, без ДДС. Към Справката се прилагат заверени от участника копия от следните съставни части на годишните финансови отчети за 2011, 2010 и 2009г, както следва: счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното законодателство на участника; 3.9. Справка-декларация за налични складови и производствени бази – Образец № 8; 3.10. Ценово предложение – Образец № 9 – подава се по отделно за всяка една обособена позиция за която се кандидатства. Към ценовото предложение задължително се прилага съответната ценова спецификация за обособената позиция, надлежно остойностена – с посочени единични цени по САПИ към м. 12.2012г, предлаганият от участника процент на отстъпка или надценка, единичната цена предложена от участника; 3.11. Декларация за подизпълнители – Образец № 10 и Образец № 10 «А»; 3.12. Декларация за собствени или наети МПС - Образец № 11; 3.13. Декларация за спазване на условията в процедурата и приемане на проекта за договор - Образец № 12; 3.14. Декларация за валидност на офертата – Образец № 13; 3.15. Проект на договор, парафиран на всяка страница, посочва се наименованието на обособената позиция, без да се посочва цена за изпълнение – Образец № 14; 3.16. Техническо предложение – Образец №15; 3.17. Гаранция за участие в процедурата – в парична сума или банкова гаранция по избор на участника. 3.18. Удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ, издадено от компетентите органи за производствените или складови бази. 3.19 Удостоверения за регистрация на превозните средства за превоз на храни от животински или неживотински произход. 3.20 Документи удостоверяващи наличието на внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните или сертификат за управление на качество по ЕN ISO 22000:2005 с област на приложение продажба и търговия на хранителни продукти или еквивалентни на посочените сертификати. 3.21 Декларация с която участникът гарантира добър търговски вид на предлаганите продукти, както и възможност за пълна подмяна на тези от тях с отклонение във вкусовите качества свободен текст. 3.22 Декларация с която участникът декларира, че разполага с асортимен
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документи, с които се доказва икономическото и финансово състояние и минималните изисквания за общ и специализиран оборот: • Справка-декларация за оборота от изпълнени договори за доставка на храни и хранителни продукти за 2011, 2010 и 2009 година – Образец 6 /В справката може да се включи и оборота през 2012г - от 1.01.2012 до обявената дата за договаряне/. Към справката се прилагат документи удостоверяващи размера на специализирания оборот – копия от договори, референции с посочени стойности на изпълнените договори за доставка на храни, датата на започване на изпълнението по договора и датата на неговото приключване, фактури или други документи удостоверяващи извършените доставки. При представяне на копия от изброените документи, участника ги заверява със подпис и печат на съответното длъжностно лице. • Справка-декларация за общия търговски оборот за 2011, 2010 и 2009 година – Образец 7 /В справката може да се включи и оборота през 2012г - от 1.01.2012 до обявената дата за договаряне/. Към справката се прилагат заверени от участника копия от следните съставни части на годишните финансови отчети за 2011, 2010 и 2009г, както следва: счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното законодателство на участника; • Участниците, които са установени в чужда държава, представят счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи при горните условия, само ако публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Минимални изисквания: 6.1. Общ търговски оборот от цялостната дейност за последните три години – 2011, 2010 и 2009 или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – минимум еднократната стойност на обособената позиция или сбора от стойностите на обособените позиции по които участника кандидаства. Оборота се посочва в български лева без ДДС. 6.2.Специализиран оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката за последните три години – 2011, 2010 и 2009г., или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – минимум еднократната стойност на обособената позиция или сбора от стойностите на обособените позиции по които участника кандидаства. Оборота се посочва в български лева без ДДС. *Под „сходни” с предмета на поръчката дейности, навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изпълнението на договори, включващ поотделно или в комбинация следните основни дейности: доставка на храни и/или хранителни продукти, независимо от техния вид, асортимент и произход. *При участие на обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания за икономическо и финансово състояние по т. 6.1 и т. 6.2 се прилага за цялото обединение, а не към всяко от лицата включенив него(чл. 25, ал. 8 от ЗОП)
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: • Заверени от участника копия от договори или други документи удостоверяващи изпълнени договори за доставка на храни или хранителни продукти през последните три години; • Справка-декларация за собствени или наети МПС – Образец № 11. Към справката се прилагат заверени от участника копия от свидетелство за регистрация на МПС(големия талон), сертификати, удостоверения за регистрация за превоз на храни, както и съответните договори за лизинг или наем, когато техниката не е собственост на участника. • Справка-декларация за налична складова или производственна база – Образец 8. Към справката се прилагат заверени от участника копия от документи, удостоверяващи право на собственост или договори за наем на базите, кактои документи за регистрация по Закона за храните.
Минимални изисквания: 7.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности: общо за последните 3 години (2009, 2010 и 2011), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да е изпълнил най-малко 1 (един) договор за доставка на храни и хранителни продукти. Независимо от броя на изпълнените договори, същият следва да отговаря на изискването за минимален специализиран оборот. 7.2. Да притежава актуално удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ, издадено от компетентите органи за производствените или складови бази; 7.3. Участникът да осигури наймалко един хладилен автомобил за хранителните продукти от животински произход(приложимо за обособени позиции № 3 и № 6) и наймалко един автомобил за транспортиране на храни от неживотински произход(приложимо за обособени позиции № 1, № 2, № 4 и № 5), надлежно регистрирани за превоз на храни и хранителни продукти; 7.4. Участникът трябва да има внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните или сертификат за управление на качество по ЕN ISO 22000:2005 с област на приложение продажба и търговия на хранителни продукти или еквивалентни на посочените сертификати. 7.5. Участникът следва да разполага с минимум 1 складова база или 1 производствен обект, съответно регистрирани за хранителни продукти, които да осигуряват възможност за доставка на заявените храни и хранителни продукти в рамките на 48 часа от заявката, независимо от местонахождението на базите *** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности се прилагат за обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимоза изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. *** При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването за технически възможности се отнася за подизпълнителя, съобразно вида, дела и процента на тяхното участие. *Забележка: Изискването за складови или производствени бази и вид специализирани или сертифицирани МПС се прилага комулативно, ако учасникът кандидатства за повече от една обособени позиции.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.12.2012 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 24 BGN
Условия и начин на плащане

. Документацията за участие се закупува и получава в хартиен вариант, в сградата на Общинска администрация, гр. Берковица, пл. «Йордан Радичков» № 4, «Център за услуги и информация на гражданите». Цената на документацията е 24,00(двадесет и четири) лева, която се внасяв касата на Община Берковица при закупуване на документацията. Пълен достъп до цялата документация за участие в процедурата е осигурен и на официалният сайт на Община Берковица, Раздел «Обществени поръчки» - http://www.berkovitsa.bg/, считано от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.01.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.01.2013 г.  Час: 13:00
Място

Заседателна Зала на Община Берковица

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.12.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Хляб и хлебни изделия”
1) Кратко описание

Доставка на Хляб и хлебни изделия

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15811100, 15810000

Описание:

Хляб
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

Доставките се извършват на база предварителни заявки.

Прогнозна стойност, без ДДС
58000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2013 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Други хранителни продукти”
1) Кратко описание

Доставка на Други хранителни продукти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Доставките се извършват на база предварителни заявки.

Прогнозна стойност, без ДДС
68000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2013 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Месо и месни продукти”
1) Кратко описание

Доставка на Месо и месни продукти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15110000, 15100000

Описание:

Месо
Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Доставките се извършват на база предварителни заявки.

Прогнозна стойност, без ДДС
70000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2013 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Консерви”
1) Кратко описание

Доставка на Консерви

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Доставките се извършват на база предварителни заявки.

Прогнозна стойност, без ДДС
45000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2013 г. 

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Плодове и зеленчуци”
1) Кратко описание

Доставка на Плодове и зеленчуци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15330000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени

3) Количество или обем

Доставките се извършват на база предварителни заявки.

Прогнозна стойност, без ДДС
36000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2013 г. 

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Мляко и млечни продукти”
1) Кратко описание

Доставка на Мляко и млечни продукти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15511000

Описание:

Мляко

3) Количество или обем

Доставките се извършват на база предварителни заявки.

Прогнозна стойност, без ДДС
30000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2013 г.