Версия за печат

00017-2012-0011

BG-Берковица:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-3-083 от 07.12.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Ванйо Андреев, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89120, Факс: 0953 88405

Място/места за контакт: Община Берковица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.berkovitsa.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„ДОСТАВКА на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2013 година“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Хляб и хлебни изделия” Обособена позиция № 2 - „Други хранителни продукти” Обособена позиция № 3 - „Месо и месни продукти” Обособена позиция № 4 - „Консерви” Обособена позиция № 5 - „Плодове и зеленчуци” Обособена позиция № 6 - „Мляко и млечни продукти”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 307 000 лева, поради което обществената поръчка следва да бъде възложена с открита процедура, която гарантира пълна прозрачност на поръчката. Възложителят се възползва от разпоредбите на ял. 64, ал. 1, пр. "последно" от ЗОП и във връзка с праговете установени по чл. 14, ал. 3, т. 2 и праговете по чл. 45а, ал. 2, т. 1, б. "в" от ЗОП и определя срок за изпращане на обявлението най-малко 40 дни преди крайният срок за получаване на офертите. На основание чл. 64, ал. 3, изр. 1 от ЗОП, така определеният срок се намалява с 7 дни, тъй като обявлението се изпраща по електронен път. На основание чл. 64, ал. 3, изр. 2 от ЗОП, така определеният срок се намалява с още 5 дни, тъй като Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която се публикува на страницата на Община Берковица www.berkovitsa.bg, считано от датата на публикацията

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.12.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Димитранка Замфирова Каменова
Длъжност: Кмет на Община Берковица