Версия за печат

01158-2012-0014

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-10-23 от 04.12.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", бул. "Шипченски проход" № 69, За: Тодорка Ковачева, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079931, E-mail: t.kovacheva@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: Дирекция "Правна дейност и собственост"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgports.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пристанищни дейности


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Настоящата поръчка е с предмет: „НОВ ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ ОТ 1-ВО ДО 4-ТО КОРАБНИ МЕСТА НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ БУРГАС – ИЗТОК. ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА МОРСКА ГАРА”. С поръчката ще бъде възложен инженеринг (проектиране и изграждане) на сграда за нов пътнически терминал (международен круизен терминал) със съответните външни връзки в имот с идентификатор 07079.618.1019 по кадастралната карта на гр. Бургас, представляващ съгласно ПУП, одобрен със Заповед № РД-02-14-2310 от 09.11.2011 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството урегулиран поземлен имот VI-за ОО, озеленяване, пристанищна инфраструктура и трафик кула. Сградата ще представлява международна морска гара - един от елементите на новия пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас - изток, чиято цел е поемането на круизни плавания в Черно и Средиземно море и осъществяване на трансгранична интермодалност. Сградата да се проектира, така че да се изпълни в два модула, като на етап 1 от реализиацията на проекта се предвижда първият модул (с необходимите външни връзки) да бъде изграден и въведен в експлоатация и да се изпълнят и необходимите благоустройствени решения около сградата за протокол - обр. 16. Изграждането и въвеждането в експлоатация на втория модул представлява етап 2 от реализицията на проекта. Изпълнителят следва да изготви проект за целия обект - модул 1 и модул 2. Предвижда се морската гара да изпълнява и интермодални връзки (каботажно плаване) в обхвата на териториалните води на Република България за гражданите и гостите на страната. Теренът, предвиден за реализация на проекта е със следните устройствени показатели: • застроена площ около 2700 кв.м. и за двата модула, като модул 1 да бъде със ЗП около 1500 кв.м, а модул 2 - със ЗП около 1200 кв.м; • Кинт 1; плътност на застрояване - до 35%; • максимална височина на сградата - до 12 м; • процент на озеленяване - 40%. Настоящата обществена поръчка включва цялостното проектиране на модул 1, модул 2 (с необходимите външни връзки) и изпълнение на Етап 1.Условията и параметрите на поръчката са подробно разписани в Техническата спецификация от Документацията за участие (Приложене № 1), представляваща неразделна част от поканата.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С решение № РД-09-61 от 16.07.2012 г. на генералния директор на ДП "Пристанищна инфраструктура", променено с Решение за промяна № РД-09-61-1/24.07.2012 г. е обявена открита процедура по възлагане ан обществена поръчка с предмет: „НОВ ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ ОТ 1-ВО ДО 4-ТО КОРАБНИ МЕСТА НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ БУРГАС – ИЗТОК. ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА МОРСКА ГАРА”. За участие в откритата процедура са подадени оферти от 3-ма участници. С решение № РД-10-18/07.11.2012 г. на генералния директор на ДП "Пристанищна инфраструктура" процедурата е прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП поради това, че всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя. Всички участници, подали оферти, са отстранени, в резултат на което няма допуснати участници в откритата процедура. Настоящата процедура е със същия предмет и в нея предварително обявените условия за участие в откритата процедура не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

обединение "Техномашпрогрес - ТВП" - обединение на "Техномашпрогрес" ООД, "Вамос" ООД и "Проно" ЕООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01158-2012-0005

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.12.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Наташа Ценева Ковачева
Длъжност: директор на дирекция "Инфраструктура и акватория" - заместващ генералния директор