Версия за печат

00808-2012-0009

BG-София: 05 - Далекосъобщителни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А, За: Лъчезар Хаджистоянов, Р България 1797, София, Тел.: 02 9396712, E-mail: Lachezar.Hadjistojanov@damtn.government.bg, Факс: 02 9396712

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа за нуждите на ДАМТН.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 5
Място на изпълнение: Територията на Р България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за период от 1 година от сключване на договор или до изчерпване на лимита на възложителя, който е в размер на 100 000 (сто хиляди) лева с ДДС – за описаните телефонни постове и централи на възложителя (с възможност за увеличаване или намаляване на броя без заплащане на неустойки или санкции), по прекратена позиция от обществена поръчка за Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН с уникален номер 00808-2012-0008. Възложителят предоставя безплатен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на интернет адрес www.damtn.government.bg – в рубриката „Профил на купувача/Процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64200000, 64211000

Описание:

Далекосъобщителни услуги
Обществени телефонни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

145 бр. директни телефонни поста.

Прогнозна стойност без ДДС
83333 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата: 800 лв. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3%.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се финансира с бюджетни средства. Плащанията са ежемесечни.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Единен идентификационен код или копие от документ за регистрация. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5. Документ за внесена гаранция за участие. Копие на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Информация за оборота по образец /Приложение 10 от документацията/. Копие от баланса и отчета за приходите и разходите за предходните три години.
Минимални изисквания: Не по-малко от 200 000 лв. без ДДС оборот на услугите, обект на поръчката, за предходните три години.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на изпълнените договори по образец /Приложение 11 от документацията/ и референции за тяхното изпълнение.
Минимални изисквания: Най-малко 10 /десет/ броя договори, изпълнени през последните три години, с предмет, сходен с предмета на поръчката, придружени с референции, като поне два от тях са на стойност 50 000 лева без ДДС.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценови показател; тежест: 95
Показател: Технически показател; тежест: 5

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 473395 от 29.02.2012 г. 
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ 505588 от 24.10.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.01.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.01.2013 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.01.2013 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на ДАМТН в гр. София,бул. "Г. М. Димитров" №52А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.12.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ