Версия за печат

00165-2012-0016

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Павлинка Ламбова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217612, E-mail: p.lambova@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: Дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки"
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВИ ГРАДСКИ АРЕАЛИ”, по шест обособени позиции: 1. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров”, град Плевен; 2. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев”, град Ботевград; 3. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов”, град Сопот; 4. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по механоелектро-техника, град Пазарджик; 5. Ремонт на сграден фонд на Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади”, град Габрово; 6. Ремонт на сграден фонд на Професионални гимназии в град София – СПГЕ „Джон Атанасов”, ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров” и ПГМЕ „Никола Й. Вапцаров”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Плевен, Ботевград, Сопот, Пазарджик, Габрово, София
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВИ ГРАДСКИ АРЕАЛИ”, по шест обособени позиции: 1. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров”, град Плевен; 2. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев”, град Ботевград; 3. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов”, град Сопот; 4. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по механоелектро-техника, град Пазарджик; 5. Ремонт на сграден фонд на Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади”, град Габрово; 6. Ремонт на сграден фонд на Професионални гимназии в град София – СПГЕ „Джон Атанасов”, ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров” и ПГМЕ „Никола Й. Вапцаров”.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 71500000, 71520000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
18350 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 472791 от 29.02.2012 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 481693 от 03.05.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № Д01-485 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008/001-U-01 ,по първа обособена позиция за обект: Професионална гимназия по транспорт "Проф.Цветан Лазаров" гр. Плевен.
V.1) Дата на сключване договора
29.11.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.09.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Инфрам" ЕООД ЕИК 176402390, бул. "Васил Левски" № 13А, ет. 4, офис 5, Република България 1000, София, Тел.: 02 9867439, Факс: 02 9867439

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 18350 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Регионално развитие", схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали" .

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

чл.120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.11.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор