Версия за печат

00396-2012-0005

BG-гр. Борово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 630 от 29.11.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Борово, ул. „Никола Вапцаров” № 1А, За: Силвия Гезмиш - зам.кмет/в.122/; Янакиева /в.125/, Република България 7174, гр. Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Кмет на Община Борово - Георги Георгиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013 г.

II.3) Кратко описание на поръчката

Обособена позиция 1 – Извършване на реконструкция и строителни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община Борово”: Обособената позиция включва подмяната на водопроводни клонове и СВО в с. Горно Абланово (с ф < 160 мм) по трасе с обща дължина 9 254м. Обособена позиция 2 – “Извършване на реконструкция и строителни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово”: Обособената позиция включва подмяна на водопроводни клонове и СВО в с.Батин (с ф < 160 мм) по трасето е с обща дължина 7 856 м. Обособена позиция 3 – “Извършване на реконструкция и строителни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово”: Обособената позиция включва подмяна на водопроводни клонове и СВО в с.Екзарх Йосиф (с ф < 160 мм) по трасето е с обща дължина 7 211 м.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 608 от 16.11.2012 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

Номер на ОП: 00396/2012/0005

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2012-509475
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2012/S 223 - 367350 от 20.11.2012 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 396-2012-5
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

509475

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

16.11.2012 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на първоначалните, подадените от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В Приложение Б: Информация относно обособените позиции №1, №2 и №3, в точка 4 на всяка от тях:

Вместо:

Продължителност в месеци: 14

Да се чете:

Продължителност в месеци: 24

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

Вместо:

"Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранцията за участие в настоящата процедура е в размер на: 1.По обособена позиция 1: Извършване на реконструкция и строителни работи по проект “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община Борово”: 36 090 лв. (тридесет и шест хиляди и деветдесет лева). 2. По обособена позиция 2: Извършване на реонструкция и строителни работи по проект “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово”: 32 635 лв. (тридесет и две хиляди шестстотин тридесет и пет лева) ; 3. По обособена позиция 3: Извършване на реконструкция и строителни работи по проект “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово”: 34 000лв. (тридесет и четири хиляди лева) . Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС и е със срок на валидност три (3) месеца след изтичане срока на договора. Гаранцията за изпълнение се освобождава след окончателното изпълнение на договора и след въвеждане на обектите в експлоатация. Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Борово – ЦКБ АД, клон Русе, IBAN BG60 CECB 9790 3370 3806 00, BIC CECBBGSF или се представя безусловна и неотменяема Банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура."

Да се чете:

"Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранцията за участие в настоящата процедура е в размер на: 1.По обособена позиция 1: Извършване на реконструкция и строителни работи по проект “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община Борово”: 36 090 лв. (тридесет и шест хиляди и деветдесет лева). 2. По обособена позиция 2: Извършване на реконструкция и строителни работи по проект “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово”: 32 635 лв. (тридесет и две хиляди шестстотин тридесет и пет лева) ; 3. По обособена позиция 3: Извършване на реконструкция и строителни работи по проект “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово”: 34 000лв. (тридесет и четири хиляди лева). Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС и е със срок на валидност три (3) месеца след изтичане срока на договора. Гаранцията за изпълнение се освобождава в 14(четиринадесет)-дневен срок след окончателното плащане по изпълнения договор. Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Борово – ЦКБ АД, клон Русе, IBAN BG60 CECB 9790 3370 3806 00, BIC CECBBGSF или се представя безусловна и неотменяема Банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура."

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени, точка 1:

Вместо:

"1. Копия на Годишен финансов отчет за отчетните 2009, 2010 и 2011 г и Информация за общия оборот и за оборота на строителството, което е предмет на поръчката за последните три години - обр. 3. Възможно е да не се представи документ в случай на представен ЕИК и документът е видим чрез търговския регистър."

Да се чете:

"1. Копия на Годишен финансов отчет за отчетните 2009, 2010 и 2011 г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен и Информация за общия оборот и за оборота на строителството, което е предмет на поръчката за последните три години - обр., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Възможно е да не се представи документ в случай на представен ЕИК и документът е видим чрез търговския регистър."

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности- Изисквано/и минимално/и ниво/а, точка 1:

Вместо:

"1. В процедурата могат да участват лица, чийто общ оборот за последните три години (2009, 2010 и 2011 год.) е не по-малко от 9 500 000.00 лева (девет милиона и петстотин хиляди лева), а от строителство, предмет на поръчката – 8 000 000 (осем милиона) лева. Под строителство, предмет на поръчката, се разбира строителство със сходен характер – изграждане или реконструкция на водопровод. Това изискване се доказва със заверени от участника копия на Годишен финансов отчет за отчетните 2009, 2010 и 2011 г., като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени; "

Да се чете:

" 1. В процедурата могат да участват лица, чийто общ оборот за последните три години (2009, 2010 и 2011 год.) е не по-малко от 9 500 000.00 лева (девет милиона и петстотин хиляди лева), а от строителство, предмет на поръчката – 8 000 000 (осем милиона) лева. Под строителство, предмет на поръчката, се разбира строителство със сходен характер – изграждане или реконструкция на водопровод. Това изискване се доказва със заверени от участника копия на Годишен финансов отчет за отчетните 2009, 2010 и 2011 г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени;"

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле ІІІ.2.3) Технически възможности, точка 4, точка 5 и точка 6:

Вместо:

"4. Копие на Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството с предмет хидротехническо строителство, водопроводни и канализационни системи, благоустройство. 5. Копие на Сертификат BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа с предмет хидротехническо строителство, водопроводни и канализационни системи, благоустройство. 6. Копие на Сертификат ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда с предмет хидротехническо строителство, водопроводни и канализационни системи, благоустройство."

Да се чете:

"4. Копие на Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент Сертификат за управление на качеството с предмет хидротехническо строителство, водопроводни и канализационни системи, благоустройство. 5. Копие на Сертификат BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент Системи за управление на здравето и безопасността при работа с предмет хидротехническо строителство, водопроводни и канализационни системи, благоустройство. 6. Копие на Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент Системи за управление на околната среда с предмет хидротехническо строителство, водопроводни и канализационни системи, благоустройство."

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле ІІІ.2.3) Технически възможности - Изисквано/и минимално/и ниво/а, точка 4, точка 5 и точка 6:

Вместо:

"4. Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството с предмет хидротехническо строителство, водопроводни и канализационни системи, благоустройство – заверено копие. 5. Сертификат BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа с предмет хидротехническо строителство, водопроводни и канализационни системи, благоустройство –заверено копие. 6. Сертификат ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда с предмет хидротехническо строителство, водопроводни и канализационни системи, благоустройство – заверено копие."

Да се чете:

"4. Копие на Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент Сертификат за управление на качеството с предмет хидротехническо строителство, водопроводни и канализационни системи, благоустройство. 5. Копие на Сертификат BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент Системи за управление на здравето и безопасността при работа с предмет хидротехническо строителство, водопроводни и канализационни системи, благоустройство. 6. Копие на Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент Системи за управление на околната среда с предмет хидротехническо строителство, водопроводни и канализационни системи, благоустройство."

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат, в израза " Начин на плащане: Авансово плащане в размер на 10% от цената по договора"

Вместо:

" 10% "

Да се чете:

"40% "

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
27/12/2012 16:30
Да се чете:
28/12/2012 12:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите: Дата и час на отваряне на офертите

Вместо:
28/12/2012 09:00
Да се чете:
28/12/2012 13:00
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле ІІІ.2.3) Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени, след текста на последната точка 8 се добавя забележка със следният текст:

Да се чете:

"Забележка: Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда."

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле ІІІ.2.3) Изисквано/и минимално/и ниво/а, след целия съществуващ текст в полето, се добавя забележка със следният текст:

Да се чете:

"Забележка: Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда."

V.9) Друга допълнителна информация:

Възложителят предоставя пълен достъп до съответните промени в Документацията за участие в процедурата по елекронен път на интернет адреса си www.borovo.org в профила на купувача http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html от датата на настоящото решение за промяна.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, БЪЛГАРИЯ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.11.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Любенов Георгиев
Длъжност: Кмет на община Борово