Версия за печат

00808-2012-0008

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: А-590 от 21.11.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А, За: Лъчезар Хаджистоянов, Р България 1797, София, Тел.: 02 9396712, E-mail: Lachezar.Hadjistojanov@damtn.government.bg, Факс: 02 9396712

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН.

II.3) Кратко описание на поръчката

Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН по посочени обособени позиции, както следва: 1. Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа. 2. Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS. 3. Предоставяне на интернет услуги.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: А-540 от 23.10.2012 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 808-2012-8
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

505588

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

23.10.2012 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Установени са нарушения на чл. 25, ал. 5 от ЗОП, допуснати при откриването на процедурата в техническата спецификация по обособена позиция 1 „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез фиксирана мрежа”, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно: 1. Относно техническото изискване към услугата: „А. Стандартна телефонна услуга (POTS). Стандартна телефонна услуга (Plain Old Telephone Service) да предоставя фиксирана гласова телефонна услуга, факсимилни съобщения и/или пренос на данни чрез използване на телефонна линия, съгласно изискванията на: o EG 201 184 “Аналогови 2-проводни интерфейси в честотната лента за предаване на глас. Специфични характеристики на многоканалното крайно оборудване”. o EG 201 188 V1.2.1 (2000-01). Тип на конектора RJ-11.” То необосновано ограничава участието на лица в процедурата. Това изискване е технически изпълнимо само от лица, опериращи с традиционната комутируема мрежа, каквото у нас поради исторически причини е единствено „БТК” АД. Изискванията на възложителя за доставка на този вид услуга могат да се покрият и чрез използването на мрежа с пакетна комутация /ІР технология/. Като не е предвидена възможност за използване на алтернативна технология за предоставяне на услугата, която е обект на поръчката, необосновано е ограничено участието на други лица извън „БТК” АД. 2. Относно изискването към изпълнението на услугата: „Методите за измерване на параметрите за качество на услугата и качество на обслужването да бъдат в съответствие с чл.182 (3) от ЗЕС.» Изискванията на чл. 182, ал. 3 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и издадената на негово основание Наредба № 6/13.03.2008 г. са относими единствено към универсалната електронна услуга, дефинирана в ЗЕС. Съгласно ЗЕС задължението за предоставяне на универсална услуга имат само предприятия, на които Комисията за регулиране на съобщенията изрично е възложила това задължение. Към момента на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка единствено „БТК” АД съгласно решение № 1317/2006 г. на КРС е задължено предприятие да предоставя универсалната услуга. Доколкото нуждите на възложителя не налагат изпълнителя на поръчката да бъде лице, задължено да предоставя универсална електронна услуга, описаното изискване необосновано ограничава участието на лица в процедурата.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция №1. Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.11.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Гавриел Борисов Апостолов
Длъжност: Заместник-председател на ДАМТН, упълномощен със Заповед №А-523/12.10.2012 г.