Версия за печат

01058-2012-0001

BG-Берковица: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение-Берковица ЕООД гр.Берковица, гр.Берковица, ул."Александровска" № 65, За: Даниела Михайлова Атанасова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88013, E-mail: mbal_berk@abv.bg, Факс: 0953 88006

Място/места за контакт: Даниела Михайлова Атанасова
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медикаменти по техническа спецификация за нуждите на МБАЛ-Берковица.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Берковица
Код NUTS: BG312
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Договор за доставка на лекарства и медикаменти

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
220000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена; тежест: 70
Показател: Разсрочено плащане; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 492687 от 26.07.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за доставка на лекарства и медикаменти
V.1) Дата на сключване договора
12.11.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЛИБРА" ЕАД ЕИК 102153152, гр.София, ул."Академик Стефан Младенов"№3, България 1700, София, Тел.: 02 9658121, E-mail: podolesheva@libra-ag.com, Факс: 02 9658828

URL: www.libra-ag.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 220000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 220000 BGN без ДДС
В Брой години 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

При условията и по реда на чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.11.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор