Версия за печат

00396-2012-0002

BG-Борово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 605 от 15.11.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Борово, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Янакиева, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253/125/, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013 г. с три обособени позиции: 1. Извършване на реконструкция и строителни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община Борово"; 2. Извършване на реконструкция и строителни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово”; 3. „Извършване на реконструкция и строителни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово”.

II.3) Кратко описание на поръчката

Строително-ремонтни работи по реконструкция на част от водопроводната мрежа в селата Горно Абланово, Батин и Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе по инвестиционни проекти на община Борово, финансирани от ДФЗ по мярка 321 на ПРСР 2007-2013г. по договори за безвъзмездна финансова помощ по обособени позиции по населени места.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45240000

Описание:

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 199 от 14.05.2012 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

Номер на поръчката в РОП: 00396-2012-0002

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2012-482916
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2012/S 93 - 153570 от 16.05.2012 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 396-2012-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

482916

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.05.2012 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Решение № 199 от 14.05.2012г. на Кмета на община Борово за откриване на обществената поръчка е отменено с Решение № 829 от 19.07.2012г. на КЗК. Съгласно чл. 39 ал.1, т.6 от ЗОП, Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.11.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Любенов Георгиев
Длъжност: Кмет на Община Борово