Версия за печат

02744-2012-0001

BG-Смолян:

РЕШЕНИЕ

Номер: 36 от 09.11.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Диагностично - консултативен център Смолян" ЕООД, бул. България 2, За: Емилияна Минчева Милева, България 4700, Смолян, Тел.: 00359 882430050, E-mail: dkc.smolyan@gmail.com

Място/места за контакт: Радка Минчева Грозданова
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33140000

Описание:

Лабораторни реактиви
Медицински консумативи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 35 от 08.11.2012 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2012-508061
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2744-2012-1
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

508061

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

08.11.2012 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
08/12/2012 16:00
Да се чете:
11/12/2012 16:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9807315

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.11.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Радка Минчева Грозданова
Длъжност: Управител