Версия за печат

02744-2012-0001

BG-Смолян: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Диагностично - консултативен център Смолян" ЕООД, бул. България №2, За: Емилияна Минчева Милева, България 4700, Смолян, Тел.: 00359 882430050, E-mail: dkc.smolyan@gmail.com

Място/места за контакт: Радка Минчева Грозданова

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Смолян
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500, 33140000

Описание:

Лабораторни реактиви
Медицински консумативи

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дадена спецификация в конкурсната документация

Минимална прогнозна стойност без ДДС: 91300, Максимална прогнозна стойност без ДДС: 101000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник представя гаранция за участие в процедурата в следните размери: 1. за доставка на медицински консумативи – 120 (сто и двадесет) лева; 2. за доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория – 710 (седемстотин и десет) лева; 3. за доставка на реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория – 110 (сто и десет) лева. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие в процедурата, издадена от българска или чуждестранна банка със срок на валидност 90 дни, считано от датата на отваряне на офертите; парична сума, вносима по следната банкова сметка: "ИНТЕРНЕШЕНЪЛ АСЕТ БАНК" АД - Смолян, IBAN BG11IABG74911001262900, BIC IABGBGSF Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на поръчката, определена в договора за доставка

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Приходи от дейността

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Ако участникът, определен за изпълнител е обединение от физически и/или юридически лица, същият следва да се регистрира като търговско дружество по търговския закон.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: До участие се допускат кандидати, които отговарят на изискванията на чл.9 и чл.47 ал.1, ал.2 т.1, 2, 3 и 5 и ал.5 от ЗОП, както и притежаващи разрешение за извършване на съответната дейност, за доставката на която участват в процедурата. Участниците за доставка на медицински консумативи следва да имат внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 2008 или еквивалентно за внос и дистрибуция на медицински изделия; 1.1. Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени 1.2.Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника.1.3. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, както описание на точното разпределение на дейностите между участниците в обединението;2. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 3.1. Разрешително за търговия, издаден от Министерство на здравеопазването, когато такова се изисква; 3.2. Сертификат за управление на качеството ISO 9001: 2008 или еквивалентно за внос и дистрибуция на медицински изделия на името на съответния участник, подал предложение за доставка на медицински консумативи.4. Декларация по чл.47 ал. 1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП; 5. Декларация по чл.56 ал. 1 т. 7 от ЗОП; 6. Сведения за участника; 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, ведно с подписан и подпечатан проекто-договор; 8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 3.1. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки и услуги, извършени през последните три години.;3.2. Описание на техническото оборудване и възможности за осигуряване на качество, ведно с декларация, че участникът разполага със складова база, която позволява в случай на необходимост съответните медицински консумативи/реактиви да бъдат доставяни в лечебното заведение до 24 /двадесет и четири/ часа от заявяването им, а при спешност до 2/два/ часа и че разполага със съответните транспортни средства, според спецификата на медицинските консумативи;3.3. Референции за добро партньорство от настоящата и предшестващата години - оригинал или заверено от участника копие, съдържащо и телефон за контакт на лицето, издало референцията; 3.4. Оригинално или нотариално заверено копие от оторизационно писмо от производителя на името на кандидата за участие в процедури по ЗОП за 2012/2013 година за доставка на медицински консумативи. Изискването не се отнася за посочването на отделните позиции, а е нужно да има оторизации за доставка на консумативи като цяло.3.5. Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител (с доказателства за упълномощаването) или ЕС сертификат за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ по отношение на медицинските изделия; 3.6. Декларация, че предлаганите медицински изделия, отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (Обн. ДВ, бр. 46/2007 г.); 3.7. За участниците, подали оферти за доставка на медицински консумативи, същите следва да представят мостри, описани в документацията. 3.8. Списък с позициите от съответната спецификация, които са включени във финансовото предложение, с посочени производители за всяка отделна позиция.
Минимални изисквания: Участниците следва да разполагат със складова база, която позволява в случай на необходимост съответните медицински консумативи/реактиви да бъдат доставяни в лечебното заведение до 24 /двадесет и четири/ часа от заявяването им, а при спешност до 2/два/ часа и да разполага със съответните транспортни средства, според спецификата на медицинските консумативи, както и да представят описаните в документацията документи, доказващи техническите им възможности за изпълнение на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.12.2012 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.12.2012 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.12.2012 г.  Час: 14:00
Място

гр.Смолян, бул.България № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на предложенията могат да присъстват представители на участниците, подали предложения за участие в процедурата или упълномощени от тях лица по надлежния ред, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1.1) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.11.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция медицински консумативи
1) Кратко описание

доставка на медицински консумативи съгласно спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

дадена спецификация в документацията

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Реактиви и консумативи за Клинична Лабораатория
1) Кратко описание

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Дадена спецификация в конкурсната документация

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Реактиви и консумативи за Микробиологична Лаборатория
1) Кратко описание

Доставка на реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Дадена спецификация в конкурсната документация

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12