Версия за печат

00283-2012-0014

BG-БАНСКО: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

ОБЩИНА БАНСКО, пл. "Никола Вапцаров" № 1, За: Сашка Въчкова - заместник-кмет на Община Банско, Република България 2770, БАНСКО, Тел.: 0749 88611, E-mail: sv_bansko@yahoo.com, Факс: 0749 88633

Място/места за контакт: ОБЩИНА БАНСКО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bansko.bg.

Адрес на профила на купувача: http://bansko.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Околна среда

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти: проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа източна и западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12
Основно място на изпълнение: Община Банско
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с избор на изпълнител, който да предостави консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти: проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа източна и западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река „Глазне“ в град Банско по проект - „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е. ж.”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71312000, 71541000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Консултантски инженерни услуги в строителството
Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с избор на изпълнител, който да предостави следните услуги: • Дейност 1. Изпълнение функциите на Инженер по FIDIC, Червена и Жълта книги, първо издание 1999 г. до изтичане на периода за съобщаване на дефекти; • Дейност 2. Извършване на оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите и изискванията на възложителя за всеки от строежите, посочени в т.2.3.1., 2.3.2.; • Дейност 3. Строителен надзор по време на изпълнението на обектите, до приемане и въвеждане в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания; • Дейност 4. Предоставяне на техническа помощ и съдействие на Възложителя за управление на договорите за строителство и инженеринг във времето за съобщаване на дефекти и следващите дейности за документално и финансово приключване на цитираните договори; • Дейност 5. Изпълнение функциите на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи; • Дейност 6. Изпълнение на пълно геодезическо заснемане на всички обекти, подобекти и довеждаща инфраструктура към тях; • Дейност 7. Изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 / 28.12.2006 г. за всички строежи (или за съответната част/етап от обектите, ако се извърши поетапно предаване на части от строителния и/или инженерингов договори).

Прогнозна стойност без ДДС
2440000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

30


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят документ за внесена гаранция за участие, в размер на 24 400 лв. (двадесет и четири хиляди и четиристотин лева) под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по банкова сметка на Община Банско, Банка: “Първа инвестиционна банка”, офис гр. Банско, банкова сметка IBAN BG 36 FINV 9150 33BG N0M1YP, банков код BIC - FINVBGSF. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 35 дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора - парична сума или банкова гаранция в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. Банковата гаранция трябва да е безусловна, неотменяема, с възможност да се усвои изцяло или на части и със срок на валидност съгласно проекта за договор, приложен към документацията за участие. Предвидена е и гаранция за авансово плащане в размер на 2 % от искания аванс, който е 20 % от стойността на договора. * Всички текстове на приложените към настоящата документация образци на банкови гаранции са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция за участие по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността е задължителен!!! Бъдещият изпълнител може да представи останалите банкови гаранции – за изпълнение и за авансово плащане по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността е задължителен!!!

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

- Авансово плащане – 20 (двадесет) на сто от стойността на договора с вкл. ДДС. Условия за извършване на плащането е одобрението на встъпителния доклад на Изпълнителя от страна на Възложителя, както и първия междинен тримесечен доклад, представяне на фактура и гаранция за авансовото плащане, представляваща 2 % от стойността на искания аванс без ДДС. Плащането се извършва в срок до 15 работни дни след одобрението на горните доклади; - Междинни плащания – 70 (седемдесет) на сто от стойността на договора с вкл. ДДС. Условие за извършване на всяко междинно плащане е одобрението на съответните междинни тримесечни доклади за отчетния период, а също и представяне на фактура. Всяко междинно плащане се извършва в срок до 15 работни дни след одобрението на съответния междинен доклад. След първото междинно плащане се освобождава гаранцията за авансовото плащане; - Окончателно (балансово) плащане – до 10 (десет) на сто от стойността на договора с вкл. ДДС след подписване на двустранен предавателно-приемателен протокол за представяне на окончателен доклад за всеки строеж в съответствие с разпоредбите на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и предаването му на Възложителя, издаване на протоколи за установяване годността за ползване на строежите (приложение № 16) към НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г., както и след изтичането на срока за съобщаване на дефекти за обектите, представяне на окончателен доклад по договора на Възложителя и неговото одобряване и представяне на фактура. От окончателното плащане се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива. Окончателното (балансовото) плащане – до 10 (десет) на сто от стойността на договора с вкл. ДДС може да бъде изплатено и предсрочно, предвид изтичането на срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, във връзка с изпълнението на който е настоящия договор, срещу представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на банкова гаранция (свободна форма) за равностойността на окончателното (балансовото) плащане, съдържаща неотменяемо и безусловно задължение на банката да заплати тази сума на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия договор - Община Банско, която да е със срок на валидност до окончателното изпълнение на договора.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Не е приложимо.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал), по образеца от офертата, както и самата Оферта (образец) – Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка; 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, който следва да се посочи в Приложение № 7 от документацията за обществената поръчка, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Kогато не посочат ЕИК съгласно чл. 23 ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към офертите си и удостоверения за актуално състояние; 3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). Представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управлявляващия, а от изрично упълномощен негов представител; 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "в", "г" и "д" и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП (оригинал) - тези обстоятелства са абсолютна пречка за участие в процедурата. Следва да се има предвид, че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с подготовка на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор и Инженер по ФИДИК съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП са пречка в участието на настоящата процедура; 5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (оригинал) - наличието на тези обстоятелства води до отстраняване от участие в процедурата; 6. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (оригинал) - тези обстоятелства са абсолютна пречка за участие в процедурата. Не са включени обстоятелствата относими при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП; 7. Декларация за запознаване с условията на поръчката (оригинал); 8. Документ за гаранция за участие в процедурата; 9. Доказателства за икономическо и финансово състояние, изброени в поле ІІІ.2.2) на настоящото обявление; 10. Доказателства за технически възможности и/или квалификация, изброени в поле ІІІ.2.3.) на настоящото обявление; 11. Списък за подизпълнителите (оригинал), ако се предвиждат такива от участника. Списъкът се описва в декларация по образец (Приложение № 8А от документацията за обществената поръчка); 12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (по образец - Приложение № 15); 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (по образец – Приложение № 16). Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извършат услугите са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; 14. Документ за закупена документация за участие (заверено копиe); 15. Справка «Сведение за участника» (оригинал); 16. Техническа оферта за изпълнение на поръчката (оригинал) (Приложение № 1А от документацията за обществената поръчка); 17. Предлагана цена за изпълнение на поръчката (оригинал); Чуждестранните юридически/физически лица представят еквивалентни документи, издадени от съответния орган в държавата, в която са установени (документите се представят на оригиналния език и в превод на български език).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: а) Заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите (части от годишните финансови отчети) на участника за последните три години (2009 г., 2010 г, 2011 г.), заедно с Информация, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за нетните приходи от продажби на консултантски услуги в строителството за последните три години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. За физическите лица се представя подходящ документ за доказване на приход (годишна данъчна декларация или еквивалентен официален документ); б) Копие от действаща застрахователна полица за професионална отговорност за консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор по чл. 171 от ЗУТ (заверено от участника копие); в) Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Когато е посочен единен идентификационен код не е необходимо представянето на цитираните документи, в случай че годишните финансови отчети за последните три приключили финансови години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) са обявени в Търговския регистър. Чуждестранните юридически/физически лица представят еквивалентни документи, издадени от съответния орган в държавата, в която са установени (документите се представят на оригиналния език и в превод на български език).
Изисквано/и минимално/и ниво/а: - Участникът трябва да има нетни приходи от продажби на консултантски услуги в строителството за предходните три приключили финансови години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) според приложените части от годишните финансови отчети в размер по-голям от 7 000 000 лв. (седем милиона лева) без ДДС общо за трите/съответните години според датата на регистрацията му. В случай, че участникът е обединение, изискването за нетни приходи от продажби на консултантски услуги в строителството се отнася общо за нетните приходи от продажби на консултантски услуги в строителството на участниците в обединението за предходните три приключили финаносви години; - Застрахователната сума по «Застраховка за професионална отговорност за консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор» трябва да покрива минималната застрахователна сума за обектите, предмет на поръчката, определена с чл. 5, ал. 3 и 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр. 17 от 02.03.2004 г.). Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по ч. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, а декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услуги съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: а/ Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката (упражняване на строителен надзор и подготовка на оценка на съответствието на инвестиционните проекти), изпълнени през последните три години, считано от крайната дата, определена за подаване на оферти по настоящата процедура, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; б/ Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството; в/ Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на ключовите и не-ключови експерти, както и автобиографии на ключовите и не-ключови експерти, съгласно приложения образец, които отговарят за извършването на услугата; г/ Заверено копие от лиценз по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, издаден от МРРБ или заверено копие от документ, удостоверяващ правото на участниците да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ. Лицензът трябва да бъде със срок, не по-кратък от срока на договора. В случай, че срокът на лиценза на участник в процедурата изтича преди срока по проекта /три години/, участникът следва да представи и декларация в свободен текст в която да декларира, че в случай че бъде избран за изпълнител се задължава да поднови лиценза си в съответствие със сроковете по проекта; д/ Заверени копия от валидни сертификати за въведена система за: управление на качеството ISO9001:2008 и за управление на околната среда ISO14001:2004 или еквивалентни и двете за дейности с обхват: администриране/управление на договори за строителство според условията на FIDIC/ФИДИК и строителен надзор или за дейности, близки до посочените. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда; е/ в случай че кандидат или участник използва ресурси на други физически или юридически лица, то следва да докаже че има на разположение тези ресурси.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: - Участникът трябва да има доказан опит в оценка на съответствието на инвестиционни проекти като през последните 3 години, считано от крайната дата, определена за подаване на оферти по настоящата процедура, трябва да е извършил оценка на съответствието на минимум 1 инв. проект за инфраструктурен ВиК или хидротехнически обект. - Участникът следва да има изпълнени най-малко 2 договора за услуги (упражняване на строителен надзор) през последните 3 г., считано от крайната дата, определена за подаване на оферти по настоящата процедура - 1 в областта на изграждане или реконструкция на ВиК мрежи и 1 за изграждане или реконструкция на ПСОВ/ПСПВ. Участник, покриващ останалите условия и изисквания и представил договор със смесен предмет /акумулиращ и двата изисквани по-горе варианта от Възложителя, а именно строителен надзор на ВиК мрежи и ПСОВ и/или ПСПВ/ ще бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение, поставено в плик № 2. - Участникът следва да докаже, че разполага с предвидените с Технич. спецификация ключови и неключови експерти, както и че експертите отговарят на минималните изисквания. Като минимум ключовите експерти са: Ключов експерт № 1 – Инженер / Ръководител на екипа Участникът трябва задължително да осигури експерт, който да изпълнява функциите на Инженер/Ръководител на екипа от експерти и функцията на Инженер по FIDIC, съгласно чл. 1.1.2.4. от Общите условия на договорите за строителство и инженеринг. Квалификация и умения: Този експерт трябва да има завършена квалификационна степен висше образование – строителен инженер или еквивалент; Общ професионален опит: Този експерт трябва да е работил най-малко 10 години по специалността си; Специфичен професионален опит: Този експерт трябва да има опит в управлението най- малко на един договор за строителство или инженеринг, изпълняван по Общите условия на FIDIC(Червена или Жълта книга) или еквивалентен и/или Общите условия на Практическото ръководство за възлагане на договори, финансирани от Европейския Съюз (PRAG), и/или Общите условия на международни финансови институции – Европейска инвестиционна банка, Световна банка, Интерамериканска банка за развитие, Африканска банка за развитие и Азиатска банка за развитие) /FIDIC Conditions of Contract for Construction MDB Harmonised Edition/ в сферата на техническата инфраструктура по смисъла на т. 31 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. Еквивалентен на FIDIC по смисъла на горното изречение са немските договорни условия за строителство (VOB/B) /The Construction Contract Procedures Part B (VOB/B)/, както и договорните условия за строителство на Международните банки за развитие (Европейската банка за възстановяване и развитие, Световната банка, Интерамериканска банка за развитие, Африканска банка за развитие и Азиатска банка за развитие) /FIDIC Conditions of Contract for Construction MDB Harmonised Edition/. Ключов експерт № 2 – Резидент Инженер: Участникът следва да определи и един експерт, който ще изпълнява функциите на Резидент Инженер, по терминологията на FIDIC. Квалификация и умения: Този експерт трябва да притежава висше образование – строителен инженер или еквивалент; Общ професионален опит: Този експерт трябва да е работил най-малко 10 години по специалността си. Специфичен професионален опит: Този експерт трябва да има опит в упражняването на строителен надзор на минимум два обекта по ЗУТ, поне един от които във ВиК инфрастуктурата и/или хидротехническо строителство, както и минимум един обект по Общите условия на FIDIC или еквивалент и/или Общите условия на Практическото ръководство за възлагане на договори, финансирани от Европейския Съюз (PRAG), и/или Общите условия на международни финансови институции. Горните две изисквания (един обект за ВиК инфраструктура и/или хидротехническо строителство, както и един обект по Общите условия на FIDIC или еквивалент) могат да се покрият с изпълнението на 1 договор Другите изисквания са посочени в раздел VI.3) Допълнителна информация от настоящото обявление.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

чл. 166, ал. 1 от ЗУТ.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Обосновка на участника ; тежест: 10
Показател: Стратегия на участника; тежест: 20
Показател: Предложена от участника цена в лева без ДДС; тежест: 10
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2012/S 124 - 205291 от 30.06.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
26.11.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Посочената цена на документацията е без включен ДДС и може да бъде платена на касата на общината всеки работен ден, както и по сметката на Община Банско, а именно: IBAN: BG16FINV915084BGN0M1Z5; BIC: FINVBGSF; при банка: «Първа инвестиционна банка» АД; вид плащане: 447000;

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
06.12.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 06.12.2012 г.  Час: 17:10
Място

В зала в сградата на Община Банско.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Не се изисква нотариална заверка на подписите на пълномощните.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Договорът, предмет на настоящата обществена поръчка се финансира по проект на Община Банско – „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е. ж.” съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощмежду Министерство на околната среда и водите и Община Банско от 01.08.2012 г.

VI.3) Допълнителна информация

Ключови експерти №№ 3 и 4 – Заместник Резидент Инженери: Участникът следва да определи и двама експерти, които ще изпълняват функциите на Заместник Резидент Инженер, по терминологията на FIDIC за всеки един от договорите (за строителство и за инженеринг). Квалификация и умения: Тези експерти трябва да притежават висше образование – строителен инженер или еквивалент; Общ професионален опит: Тези експерти трябва да са работили най-малко 10 години по специалността си. Специфичен професионален опит: Тези експерти трябва да имат опит в упражняване на строителен надзор и въвеждане в експлоатация на минимум един обект от техническата ВиК инфрастуктура и/или хидротехническо строителство. Не-ключови експерти Участникът следва да има на разположение и не-ключови експерти, които да подпомагат ключовите експерти при реализация на дейностите по договора. За целите на оценката на съответствие на инвестиционните проекти, стартиране, изпълнение и приемане на под-обектите по договорите за строителство и инженеринг, съгласно ЗУТ и подзаконовите му актове, е необходимо Консултантът да разполага като минимум със следните експерти: • ВиК – профил мрежи и съоръжения; • ВиК – профил пречистване; • ХТС и/или ХМС; • Геология; • Архитектура; • Геодезия – експертът следва да притежава удостоверение от Агенция по геодезия, картография и кадастър за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра съгл. чл. 12, ал.1 от Наредба 3/16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра; • Конструкции; • Пътно строителство; • Електрическа; • КИП и А; ТОВК; • Паркоустройство и благоустройство; • Пожарна и аварийна безопасност и • Координатор по безопасност и здраве – изисква се минимум един не-ключов експерт. Координаторът трябва да е правоспособно лице (да притежава съответното Удостоверение за правоспособност) с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др. Квалификация и умения: Не-ключовите експерти трябва да притежават магистърска степен по съответната инженерна специалност. Общ професионален опит: Тези експерти трябва да са работили най-малко 5 години в областта на проектирането и/или строителството и/или упражняването на строителен надзор. - Участникът следва да притежава валиден лиценз или заверено копие от документ, удостоверяващ правото на участниците да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство по време на изпълнението на договора, предмет на поръчката. - Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 и за управление на околната среда ISO14001:2004 или еквивалентни и двете за дейности с обхват: администриране/управление на договори за строителство според условията на FIDIC/ФИДИК и строителен надзор или за дейности, близки до посочените. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.11.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ