00118-2012-0016

BG-Сливен:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: Христо Георгиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611308, E-mail: obstina@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sliven.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на конкурса за проект, дадено от възложителя

„Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”

ІІ.1.2) Кратко описание

Целта на разработката е да се направи във фаза концепция и идейни инвестиционни проекти /в зависимост от конкретно разработваната част/ и с отчитане подробно описаните обстоятелства, предложение за благоустрояване на цялата територия или на обособени части от нея. Целта е ефективност в използване на територията на центъра и поли-функционалност в нейното насищане с дейности, подобряване на пешеходния и автомобилен достъп, пластично третиране на пешеходните и зелени площи чрез проектиране на подпорни стени, стълби, рампи, с използване на естественият релеф на терена и възможност да се реализира на етапи. Последното изискване е особено важно и ще се приемат и разработки, които третират по-детайлно само обособени части от подлежащата на разработване територия, с прилагане на обща визия за целия й обхват. Предвид точно това изискване - възможност за реализиране на етапи, следва да се обособят и разработят самостоятелно и с различен подход при третирането, поне следните функционално свързани части от подлежащата на разработване територия: - Същинският център на гр. Сливен, попадащ в №№ 135, 136, 137 и 139 по плана на ЦГЧ - Сливен, ограничен от булевардите „Цар Освободител”, „Цар Симеон” и ул. „Генерал Скобелев”, в които са разположени сградите на Митрополията и църквата „Св. Димитър”, на ДТ „Ст. Киров”, на две средни училища – ГПЗЕ „Захари Стоянов” и ПМГ „Добри Чинтулов”, на хотел „Сливен” и паметникът на Хаджи Димитър - да се разработи концепция за благоустройствени мероприятия в подлежащата на разработване територия. - Съществуващата пешеходна зона по бул. „Цар Освободител” от № 1 пред сградата на Община Сливен до № 39 пред сградата на НТС, в т. ч. площадът пред Община Сливен, ограничаващ от юг кв. 144, в който са разположени и сградите на Съда, зала „Сливен” и сградата на читалище „Зора” с действаща театрална зала. Площадът би могъл да се разработи и самостоятелно, но обвързано с останалата част от булеварда - да се разработи идеен инвестиционен проект за благоустройствени мероприятия в подлежащата на разработване територия. - Неразработената част от бул. „Цар Освободител” от № 39 пред сградата на НТС до „Градински мост”, като могат да се дадат идеи и за доработване на проекта на Пътен възел „Розова градина”, одобрен като устройствен проект, в посока функционално допълване и благоустрояване - да се разработи идеен инвестиционен проект за благоустройствени мероприятия в подлежащата на разработване територия.

ІІ.1.3) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71200000, 71400000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги
Услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура


РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Административна информация
ІV.1.2) Предишна публикация, свързана със същия конкурс

НЕ


РАЗДЕЛ V: РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА

№: 1

„Зелени, достъпни и активни пешеходни зони“

V.1) Класиране и награди
V.1.1) Брой на участниците

5

V.1.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/ите конкурса

арх. Георги Стоев Койнов колектив с ръководител -гр.Сливен, бул.”Хаджи Димитър” №14, офис 13, България 8800, Сливен, Тел.: 044 622394, E-mail: info@koinovi.com, Факс: 044 622394

URL: http://www.koinovi.com.

V.2) Стойност на наградата/ите
Стойност на присъдената/ите награда/и, без да се включва ДДС: 4000 BGN
№: 2

„Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”

V.1) Класиране и награди
V.1.1) Брой на участниците

5

V.1.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/ите конкурса

колектив с ръководители арх. Росица Господинова Златанова - Милкова и арх. Петър Любенов Чернинков, жк.”Изгрев”, бл.68, вх.3; гр.Сливен, бул.”Х.Димитър” №14, офис 9, България 8000, Бургас, Тел.: 0886 261670, Факс: 0886 261670

V.2) Стойност на наградата/ите
Стойност на присъдената/ите награда/и, без да се включва ДДС: 2000 BGN
№: 3

„Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”

V.1) Класиране и награди
V.1.1) Брой на участниците

5

V.1.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/ите конкурса

колектив с ръководители чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев и арх. Валери Петков Иванов, общ.Столична, р.”Младост”, ж.к.”Младост”2, ул.”Свети Киприян”, бл.252, ат.3, България 1000, София, Тел.: 0887 303351, Факс: 0887 303351

V.2) Стойност на наградата/ите
Стойност на присъдената/ите награда/и, без да се включва ДДС: 1000 BGN

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. "Зелена и достъпна градска среда"

VI.2) Допълнителна информация

Класираният на първо място участник освен паричната награда получава покана за участие в процедура за договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 7 от ЗОП. На четвърто място е класиран конкурсен проект на колектив с ръководител арх. проф. д-р арх. Александър Ангелов Александров; На пето място е класиран конкурсен проект на колектив с ръководител проф. д.а.н. арх. Бойко Борисов Кадинов. Няма отстранени участници.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Класираният на първо място участник освен паричната награда получава покана за участие в процедура за договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 7 от ЗОП. На четвърто място е класиран конкурсен проект на колектив с ръководител арх. проф. д-р арх. Александър Ангелов Александров; На пето място е класиран конкурсен проект на колектив с ръководител проф. д.а.н. арх. Бойко Борисов Кадинов. Няма отстранени участници.

VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

На основание чл. 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 8800, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 044 662350

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация

26.10.2012 г.