Версия за печат

01841-2012-0001

BG-Кула:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 25.10.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СОУ "Васил Левски", ул. Възраждане 32, За: Диана Йончева Декова, РБългария 3800, Кула, Тел.: 0938 32510, E-mail: soukula@abv.bg

Място/места за контакт: Диана Йончева Декова
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на газьол за отопление, маркиран червен и компресиран природен газ за нуждите на СОУ "Васил Левски", гр. Кула за отоплителни сезони 2012/2013 и 2013/2014 г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Постигане на оптимално благоприятни цени за определеното количество на договорените стоки и възможно най-кратки срокове за сключване на договор. Обектът на поръчката е доставка на стоки, определени от списък, предложен от ДКСБТ и одобрен от МС в правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, съгласно приложение към чл. 38, ал. 1 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9860958, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cp.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.10.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Диана Йончева Декова
Длъжност: Директор на СОУ "Васил Левски"