Версия за печат

01389-2012-0003

BG-Варна: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Градски транспорт" ЕАД, ул. "тролейна" № 48, За: Николай Чолаков, България 9000, Варна, Тел.: 052 572238, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: "Градски транспорт" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: www.gtvarna.com.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на„Градски Транспорт ” ЕАД- Варна в съответствие с наредба №11 от 2006г. , чл.209 от ЗКПО и наредба №7 от 09.07.2003г.”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27
Основно място на изпълнение: гр. Варна, ул. Тролейна № 48
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на„Градски Транспорт ” ЕАД- Варна в съответствие с наредба №11 от 2006г. , чл.209 от ЗКПО и наредба №7 от 09.07.2003г., включващо следните дейности 1/Отпечатване на ваучери съобразно с наредба №11 от 2006г. , чл.209 от ЗКПО и наредба №7 от 09.07.2003г.2/Доставка на вучерите съобразно изискванията на възложителя в гр. Варна, ул. Тролейна № 48

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

98390000

Описание:

Други услуги

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
835000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: а) парична сума, внесена по банкова сметка на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна в банка Райфайзенбанк, гр. Варна, BIC: RZBB9155, IBAN: BG91RZBB91551064189217 б) банкова гаранция – по образец (Приложение ). Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 % от прогнозната стойност без ДДС. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника, посочен в обявлението. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на срока на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. Ако участникът избере банкова гаранция за изпълнение на договора тя трябва да е изготвена по образеца – Приложение Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, определени със закон, и когато същото е регламентирано в документацията за участие в процедурата.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще бъдат извършвани в български лева по банков път, с платежно нареждане по сметка, посочена от участника, отложено съгласно условията на договора.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че Участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Участниците трябва да представят: 1. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в Търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в Търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър; 2. Сведения за участника – по образец Приложение ; 3. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника посочени в раздел ІІІ.2.2. по-долу; 4. Доказателства за техническите възможности и/ или квалификация на участника посочени в раздел ІІІ.2.3. по-долу; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП - по образец; 6. Списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива, и дела на тяхното участие по образец Приложение ; 7. Документ за гаранция за участие; 8. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението; 9. Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали предложението, в случай, че нямат представителни функции; 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по образец Приложение ; 11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 12. Документа за закупена документация;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Информация за общия оборот и оборота от сходни с обекта на настоящата поръчка дейности, за последните три финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) – под формата на декларация в свободен текст. 2. Заверени копия на баланс и на отчет за приходите и разходите за предходните три финансови години (2009, 2010 и 2011 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участникът да има оборот от договори, сходни с предмета на обществената поръчк , сумарно за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) в размер на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди), лв. без ДДС;
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Списък на изпълнените договори със сходен предмет за предходните 3 (три) години, с посочени възложители, стойности и период, попълнен по образец – Приложение ; 2. Оригинал или заверено от участника копие на актуални лицензи за извършване на дейност по отпечатване и разпространение на ваучери за храна отговарящи на условията на Наредба 11/2006г., чл.209 от ЗКПО и Наредба 7/09.07.2003г.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участникът да има изпълнени минимум 3 дтри договора със сходен предмет с предмета на поръчката за предходните 3 (три) години 2. Участникът да притежава актуални лиценз за извършване найност по отпечатване и разпространение на ваучери за храна отговарящи на условията на Наредба 11/2006г., чл.209 от ЗКПО и Наредба 7/09.07.2003г.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена ; тежест: 30
Показател: Търговски обекти; тежест: 65
Показател: Срок за доставка; тежест: 5
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.11.2012 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

По банков път или в брой в касата на "Градски транспорт" ЕАД Варна. Документацията може да бъде изпратена на кандидата чрез куриер за негова сметка, след изпращане на копие от платежно нареждане на посочения в обявлението факс или e-mail, с придружително писмо съдържащо данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията. Банковите реквизити на "Градски транспорт" ЕАД Варна са следните: Банка Райфайзенбанк, IBAN: BG91RZBB91551064189217 BIC: RZBB9155

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
03.12.2012 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.12.2012 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48;

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: - документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП, когато има посочен ЕИК, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението, а когато възложителят не е поставил изискване за създаване на юридическо лице се представят и документите по чл. 49, ал. 1 от ППЗОП. - удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени най-късно 1 (един) месец преди датата на подписване на договора. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. - гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 на сто от стойността на договора, която е със срок на валидност 30 дни, след датата на изтичане срока на договора.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.10.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ