Версия за печат

00017-2012-0009

BG-Берковица: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Берковица, Община Берковица, гр. Берковица п.к. 5350, пл. Йордан Радичков 4, За: Златина Петрова - координатор проект, РБългария 3500, Берковица, Тел.: 0953 89128, E-mail: petrova.z@berkovitsa.com, Факс: 0953 88420

Място/места за контакт: Община Берковица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG161PO001/4.1-03/2010/069 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ІІІ ОУ „Иван Вазов” – ремонт на покрива, подмяна на дограма и поставяне на топлоизолация, ремонт на отплителна инсталация, изграждане на газова отоплителна система, ремонт на електрическата система. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пролетна дъга” - подмяна на дограма и поставяне на топлоизолация, ремонт на отплителна инсталация. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Малина” - поставяне на топлоизолация, ремонт на отоплителна инсталация.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: град Берковица
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

1.Предмет на настоящата обществена поръчка е “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG161PO001/4.1-03/2010/069 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”,по обособени позиции в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ),които включват ремонт на покрив, подмяна на дограма,поставяне на топлоизолация,ремонт на отоплителна инсталация,ремонт на електрическа система

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 45261100, 45300000, 45310000, 45321000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи на покривни конструкции
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Топлоизолационни строителни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчка е по три обособени позиции и обхваща СМР на описаните по-долу обекти. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ІІІ ОУ „Иван Вазов” – предвижда се ремонт на покрива, подмяна на дограма и поставяне на топлоизолация, ремонт на отплителна инсталация, изграждане на газова отоплителна система, ремонт на електрическата система. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пролетна дъга” - предвижда се подмяна на дограма и поставяне на топлоизолация, ремонт на отплителна инсталация. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Малина” - предвижда се поставяне на топлоизолация, ремонт на отоплителна инсталация.

Прогнозна стойност без ДДС
631944.97 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

180


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура в следните размери: За Обособена позиция №1 – 3 808,08 лв. (три хиляди осемстотин и осем лева и 08 ст.); За Обособена позиция №2 – 1 541,21 лв. (хиляда петстотин и четиридесет и един лева и 21 ст.); За Обособена позиция №3 – 970,15 лв. (деветстотин и седемдесет лева и 15 ст.). Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена по желание на Участника в една от следните форми: Гаранция за участие под формата на парична сума, плaтима по следната банкова сметка на Възложителя: Банка: БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Филиал Берковица IBAN: BG13UNCR70003301006351 ВIС: UNCRBGSF или в брой на касата в ЦУИГ в сградата на общинска администрация Берковица. Оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя, по образеца в Приложение №5, валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока за валидност на офертите. Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат и освобождават от Възложителя по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на обществената поръчка/обособената позиция без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на Участника в една от следните форми: гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на Възложителя: Банка: БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Филиал Берковица IBAN: BG13UNCR70003301006351 ВIС: UNCRBGSF или в брой на касата на ЦУИГ в сградата на общинска администрация Берковица. Оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, по образеца в Приложение №6 и със срок на валидност най-малко 6 месеца след подписване на окончателния протокол, установяващ изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнението на договора е валидна в срок до 30 (тридесет дни след подписването на окончателния протокол за изпълнението на договора) и се освобождава след 6 /шест/ месеца от датата на въвеждане на обекта в експлоатация в съответствие с условията на проекто-договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1.Плащанията по настоящия договор се извършват по банков път както следва: 1.1.Авансово плащане към Изпълнителя - 20 % от стойността на договора за изпълнение на обособената позиция и се осъществява в срок от 2 месеца след сключване на договора. 1.2. Междинни плащания на изпълнените СМР - въз основа на двустранен протокол /акт обр.19/ и фактура на Изпълнителя, по действителни количества извършени СМР и твърди единични цени от офертата, в срок до 3 месеца от представяне на документите. 1.3. Общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания не трябва да надвишава 75 % от сумата по настоящия договор. 1.4. Последното плащане на изпълнените СМР се извършва в срок до 5 месеца след въвеждане на обекта в експлоатация. 2. Преди плащане Възложителят извършва документална проверка и проверка на място на СМР за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, базирана на настоящия договор и/или други приложими документи. Всяка документална проверка и проверка на място, се документира надлежно с протокол за извършената проверка, който остава на съхранение при Възложителя до 3 години след приключване на ОП «Регионално развитие». 3.За извършване на плащанията Изпълнителят изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация: Получател: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Адрес: ул.Йордан Радичков №4 ЕИК 000320559, представлявана от Димитранка Замфирова Каменова – Кмет на Община Берковица Получил фактурата: Димитранка Замфирова Каменова Номер на документа, дата, място В описателната им част задължително трябва да е включен и следния текст: ”Разходът е по проект “ Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност ”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 на ОПРР.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът е обединение (консорциум), участниците в обединението трябва да сключат договор/споразумение помежду си. 1. Договорът трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на настоящата обществена поръчка; - съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата; - водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; - водещия член на обединението/консорциума отговаря за изпълнението на обществената поръчка; - обединението/консорциумът е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка и всички членове на обединението са задължени да оста¬нат в него до окончателното изпълнение на поръчката; - всички членове на обединението - консорциума са отговорни заедно и поотделно за качественото изпълнение на поръчката, до края на гаранционния срок съгласно подписания договор за изпълнение па настоящата обществена поръчка, независимо oт срока, за който е създадено обединението. 2. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка. Когато Участникът е обединение/консорциум, но не представи договора/ споразумението за създаването на обединението, или в представения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените условия, или съставът на обединението е променен след подаването на офертата - Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участник, при който са налице едно или повече от следните обстоятеслтва ще бъде отстранен от участие в процедурата: - който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реа- билитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или оси-гурителната система (включително изпиране на пари) по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл.301 - 307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от НК; е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.108а от НК при възлагане на обществени поръчки по чл.3, ал.2 - който е обявен в несъстоятелност; - който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; - при който лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, включително и прокуристите, когато има такива, са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, тази забрана се отнася за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответ¬но територията на държавата, в която се провежда процедурата при Възложител по чл.7, т.2 от ЗОП; - който е сключил договор е лице но чл. 21 или 22 от ЗПУКИ; - който с декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг Участник; - който не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие. - който е в открито производство по несъстоятелност; или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че Участникът е чуждестранно лице се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или Участникът или Участникът с преустановил дейността си; - който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3, ал.2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; - който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; - който има парични задължения към държавата или към община Берковица по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която Участникът е установен. - който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. - който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 1.7. Всеки Участник в процедурата удостоверява отсъствието на посочените обстоятелства в т.1.3, т.1.4, т.1.5 и т.1.6 от този раздел с дек¬ларация в съответствие с правилата, предвидени в чл.47, ал.4 от ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи всички необходими документи за удостоверяване липсата на изброени¬те обстоятелства от съответните компетентни органи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи за подбор(Плик №1) 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от Участника. 2. Документ за регистрация на Участника или декларация с единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от ЗТР, а когато Участник е физическо лице нотариално заверено копие от документ за самоличност.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя като оригинал или копие, заверено от кандидата (с подпис и печат) и в официален превод. 3. Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице. Чуждестранните Участници трябва да представят тези документи и в официален превод. 4. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата; 5.Заверено копие от НАП или ТСБ от отчета за приходи и разходи и от годишния счетоводен баланс за последните три години или някоя от съставните му части, в случай, че не са публикувани в Търговския регистър, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен и в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си; 6. Декларация по чл.50, ал.1, т.3 за общия оборот за последните три години или в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си; 7.Информация за оборота от изпълненени от Участника СМР на обекти, сходни с предмета на обособената позиция за последните три приключили финансови години; 8. Заверено копие от застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 9.Заверено копие от удостоверение за регистрация в Централния проф. регистър на строителя; 10.Заверено копие от валидни сертификати по ISO и OHSAS i и ISO 9001:14000; 11. Декларация по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП за основните договори през последните пет години със същия или сходен предмет с предмета на поръчката; 12.Списък на експертите, които ще участват в изпълнението на поръчката и професионална биография, и доказателства за тяхната квалификация, професионален опит и необходима правоспособност за изпълнение на съответната дейност; 13.Декларация за липса на наложени санкции от ДНСК/РДНСК; 14. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 15.Декларация от подизпълнителите по чл.56, ал.1, т.8 16.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта. 17.Срок за валидност на офертите. 18.Декларация от Участника, че приема условията на проекта на договор за обществена поръчка. Предложение за изпълнение на поръчката(Плик №2). 1.Оферта на участника за изпълнение на поръчката, изготвена съгласно образец Приложение №3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Линеен график на дейностите във връзка с изпълнението. 2.Проекто-договор Приложение №20, парафиран от участника на всяка страница и непопълнен. Предлагана цена(Плик №3). Ценовата оферта трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение по приложения към документацията образец Приложение №4 и попълнен образец на КСС за съответната обособена позиция;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: •Заверено от НАП или ТСБ копие от отчета за приходи и разходи и от годишния счетоводен баланс за последните три години (2009, 2010, 2011 г.) или някоя от съставните му части, в случаите когато същите не са публикувани в Търговския регистър и когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е учреден или е започнал дейността си. •Декларация по чл.50, ал.1, т.3 за общия оборот за последните три години (2009, 2010, 2011 г.) или в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение № 13). •Информация за оборота от изпълнени от Участника дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка за последните три приключили финансови години (2009, 2010, 2011 г.) - (Приложение №13). •Заверено копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежите, включени в предмета на поръчката.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е реализирал сумарно за последните три финансово приключени години (2009-2011) или в зависимост от датата на учредяването му, общ оборот от дейността си, равен на трикратния размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която кандидатства, без включен ДДС, а именно: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 1 142 424 лв. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 462 363 лв. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 291 046 лв. 2.Участникът да е реализирал оборот от изпълнение на СМР, сходни с предмета на настоящата поръчка, общо за предходните три финансово приключени години (2009, 2010, 2011 г.) в размер на не по-малко от 50% от общия изискуем оборот за съответната обособена позиция, а именно: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1- 571 212 лв. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2- 231 181 лв. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3- 145 523 лв. 3.Участникът следва да има сключена застраховка “Професионална отговорност”, която да е валидна минимум 60 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите, за строежи, попадащи в обхвата на I-ва група, IV-та категория
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: •Заверено копие на удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя по чл.3 от Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от първа група-четвърта категория (валидно за всички обособени позиции), съгласно чл.137 от ЗУТ. •Заверено от Участника копие от валиден сертификат по ISO 9001:2008 за управление на качеството, издаден под акредитация на национален орган за дейност, сходна с предмета на поръчката, OHSAS 18001 за управление на здравето и безопасността при работа и ISO:14000, за управление на околната среда, или еквивалентни. •Декларация по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП за договорите през последните пет години (2007 - 2011 г.) със същия или сходен предмет с предмета на обществената поръчка •Списък на експертите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка по образец При¬ложение №15 и професионална биография на всеки експерт по образец При¬ложение №16, както и доказателства за тяхната квалификация, професионален опит и необходима правоспособност за изпълнение на съответната дейност – копие от дипломи, сертификати, удостоверения за проектантска правоспособност, трудова и осигурителна книжка, референции от предишни работодатели и изпълнени проекти
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя по чл.3 от Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от първа група-четвърта категория, 2.Участникът трябва да притежава валидни сертификати ISO 9001:2008 за управление на качеството, издаден под акредитация на национален орган за дейност, сходна с предмета на поръчката, OHSAS 18001 за управление на здравето и безопасността при работа и ISO:14000, за управление на околната среда, или еквивалентни. 3.Участникът трябва да е изпълнил и завършил през последните пет години (2007 - 2011 г.) минимум три договора със същия или сходен предмет с предмета на обществената поръчка. 4.Участникът да разполага с екип от физически лица, чрез които ще изпълнява СМР, който да включва съответните специалисти, имащи квалификация и правоспособност за изпълнение на видовете строежи по отделни категории съгласно чл.137, ал.1 ЗУТ, но не по-малко от следните специалисти: 1. Експерт 1 - Технически ръководител, 1.1. да има придобита университетска образователно-квалификационна степен “магистър”-специалност - архитект, строителен инженер (настоящо ССС или еквивалентно), с трудов професионален стаж по специалността най-малко 5 г. 1.2 да е участвал като технически ръководител в минимум сходни 2 проекта. 2. Експерт 2 - ОВК инженер 2.1. да има придобита университетска, образователно-квалификационна степен “магистър”- специалност - отопление и климатизация (настоящо ОВК или еквивалентно), с трудов професионален стаж по специалността най-малко 5 г. 2.2. да е участвал като ОВК инженер в минимум 2 сходни проекта.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена; тежест: 60
Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.12.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 11.3 BGN
Условия и начин на плащане

1.Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие чрез плащане в брой на касата на Община Берковица, пл. «Йордан Радичков» 4, или по банков път по сметка на Община Берковица: ОББ АД IBAN BG35UBBS80028413870905 BIC UBBSBGSF вид плащане 447000. Документацията се получава с стая 208 на Община Берковица след представяне на платежен документ, всеки работен ден от 8.30ч до 17.00 ч. При поискване от заинтересовано лице, Възложителят е длъжен да изпрати документацията за негова сметка, на посочен от него адрес, след заплащането й. Документацията може да бъде закупена лично от заинтересованото лице или негов упълномощен представител. При закупуване на Документацията чрез куриерска служба, заинтересованото лице следва да упълномощи лицето, което ще я получи Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Документацията за участие се предоставя на заинтересованото лице след представяне на платежен документ, че документацията е заплатена.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.12.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

360

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.12.2012 г.  Час: 10:30
Място

в сградата на община Берковица, пл. "Й.Радичков № 4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. Договор с номер BG161PO001/4.1-03/2010/069 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект "Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на възложителите по процедура за: 1. възлагане на обществена поръчка, включително чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор; 2. сключване на рамково споразумение; 3. създаване на динамична система за доставки или система за предварителен подбор; 4. конкурс за проект. (2) Решенията по ал. 1 се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. (3) На обжалване по реда на тази глава подлежат и решенията по чл. 119м, ал. 2. (4) На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по ал. 1. (5) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2. публикуването на решението за откриване на процедура по чл. 76, ал. 3 или чл. 86, ал. 3,от ЗОП или на договаряне без обявление; 3. получаване на решението по чл. 79, ал. 12, чл. 83г, ал. 11, чл. 83ж, ал. 1, чл. 88, ал. 11, чл. 93ж, ал. 4, чл. 106, ал. 4 и чл. 119м, ал. 2 от ЗОП 4. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 5. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз. (6) Срокът за обжалване на решението по ал. 5, т. 1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3.от ЗОП (7) Жалбата по ал. 4 се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. (8) Жалба може да се подава от: 1. (всяко заинтересовано лице - в случаите по ал. 5, т. 1, 2 и 5, ал. 6 и 7; 2. всеки заинтересован кандидат в процедурата - в случаите по ал. 5, т. 3 и ал. 7; 3. всеки заинтересован кандидат или участник - в случаите по ал. 5, т. 4 и ал. 7.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.10.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ІІІ ОУ „Иван Вазов”
1) Кратко описание

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ІІІ ОУ „Иван Вазов”-предвижда се ремонт на покрива, подмяна на дограма и поставяне на топлоизолация, ремонт на отплителна инсталация, изграждане на газова отоплителна система, ремонт на електрическата система

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45214200

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища

3) Количество или обем

предвижда се ремонт на покрива, подмяна на дограма и поставяне на топлоизолация, ремонт на отплителна инсталация, изграждане на газова отоплителна система, ремонт на електрическата система

Прогнозна стойност, без ДДС
380808.22 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 180

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пролетна дъга”
1) Кратко описание

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пролетна дъга” - предвижда се подмяна на дограма и поставяне на топлоизолация, ремонт на отплителна инсталация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45214100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини

3) Количество или обем

- предвижда се подмяна на дограма и поставяне на топлоизолация, ремонт на отплителна инсталация.

Прогнозна стойност, без ДДС
154121.1 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 180

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Малина”
1) Кратко описание

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Малина”- предвижда се поставяне на топлоизолация, ремонт на отоплителна инсталация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45214100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини

3) Количество или обем

- предвижда се поставяне на топлоизолация, ремонт на отоплителна инсталация.

Прогнозна стойност, без ДДС
97015.65 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 180