00283-2012-0013

BG-Банско: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Банско, област Благоевград, община Банско, град Банско, площад "Никола Вапцаров" №: 1, За: Сашка Георгиева Въчкова - Зам. Кмет на община Банско, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88611, E-mail: sv_bansko@yahoo.com, Факс: 0749 88633

Място/места за контакт: Сашка Георгиева Въчкова - Зам. Кмет на община Банско

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bansko.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка чрез покупка на лекотоварен автомобил за нуждите на Община Банско – втора употреба”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: община Банско
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка чрез покупка на лекотоварен автомобил за нуждите на Община Банско.Изисквания към автомобила: Двигател и трансмисия – турбо-дизелов с „комън-рейл” система за впръскване на горивото, 6 цилиндров; Работен обем (куб. см) – от 2960 до 3500 куб. см.; 8-степенна автоматична скоростна кутия с възможност за ръчно превключване; понижаващи предавки (демултипликатор), блокаж на централния диференциал; минимална мощност по DIN к.с.- от 250 до 300 к.с.; минимален въртящ момент по DIN Nm –мин. 595 Nm; стандарт за отработени газове – ЕBPO 5; вместимост на резервоара – над 81 литра Шаси – предно и задно окачване – напълно независимо Въздушно окачване с възможност за промяна на клиренса Разод на гориво – Дизел; Комбиниран разход (л/100км) – не повече от 9.00л/100км Емисии на СО2 – Не повече от 240г/км Купе, места, размера: - купе – 5 врати-тип SUV - Брой места – 6+1 - Дължина (мм) – мин. 4820мм - Междуосие (мм) – мин. 2850мм

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка чрез покупка на един брой лекотоварен автомобил – втора употреба.

Прогнозна стойност без ДДС
83333 BGN
ІІ.2.2) Опции

Срокът на изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не повече от 30 (тридесет) календарни дни след подписването на договора от двете страни.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена/учредена гаранция за участие в откритата процедура в размер на 833.00 лв. (осемстотин тридесет и три лева) без ДДС.; Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на общината или по сметка на община Банско: IBAN: BG36FINV915033BGN0M1YP; BIC: FINVBGSF, при банка: "Първа инвестиционна банка" АД. В нареждането за плащане следва да бъде записан следния текст: "Гаранция за участие в процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет„Доставка чрез покупка на лекотоварен автомобил за нуждите на Община Банско – втора употреба".Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата.Когато участникът е обединение и представя гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, гаранцията трябва да гарантира изпълнението на определените в нея задължения от участника, а не от отделен член на обединението.Гаранциите за участие се освобождават от възложителя, както следва: на отстранените участници в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;на класираните на първо и второ място участници след сключване на договор за обществена поръчка;на останалите класирани участници в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване.Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка: а)оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти; б)е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка; в)в случаите по буква „а” и „б”, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на общината или по сметка на община Банско: IBAN: BG36FINV915033BGN0M1YP; BIC: FINVBGSF, при банка: "Първа инвестиционна банка" АД, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: "Гаранция за изпълнение на договор с предмет:„Доставка чрез покупка на лекотоварен автомобил за нуждите на Община Банско – втора употреба". Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Банско и със срок на валидност, да покрива срока за изпълнение на услугата. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път или в касата на общината гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането за доставения автомобил ще се извършва по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка след извършване на доставката и подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка и представен платежен документ - фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват споразумение, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; всички членове на обединението / консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя на настоящата поръчка. Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато в споразумението за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Настоящата открита процедура е за възл. на общ. поръчка, при която всички заинтерeсовани лица могат да подадат оферта. Заинтерeсовани лица са български или чуждестранни физ. или юрид. лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия и указания, посочени в документацията за участие. Представят се: 1). Списък на документите (Образец№1).2).Административни сведения за участника (Образец№2) ;3). Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката – попълва се Образец № 3;4).Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 4; 5). Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец № 5; 6).Регистрационни документи на участника:Представя се удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – за юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност;7). Документ за закупена тръжна документация (оригинал или заверено копие от участника;8). Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на платежния документ/вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие;9). Декларации за липсата на обстоятелствата по: чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2а и 5 от ЗОП – попълва се Образец № 6; чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП – попълва се Образец № 7; чл. 47, ал. 5 от ЗОП – попълва се Образец № 8; 10)Документ за регистрация по ЗДДС (ако участника е регистриран по ЗДДС) – представя се заверено копие;11)Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника: - Справка за оборота от извършената дейност от участника за последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си - попълва се Образец №9;12).Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка: - Списък на основните договори с предмет, подобен (сходен) на предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), включително стойностите, датите и получателите - Образец № 10, - Декларация за произхода на предлагания автомобил, - Документ, удостоверяващ, че автомобила е с година на регистрация не по-рано от 01.04.2012г. и е на не повече от 15 000км. пробег , - Списък на обектите Образец №11; 13). Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата;14).Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 12; 15).Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 13;16).Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 14;17).„Предложение за изпълнение на поръчката” – попълва се Образец № 15;18).Ценово предложение(Образец №16); Когато се предвижда участие на подизпълнители, за тях трябва да представят документите съгласно чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 11 от ЗОП; Миним. изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им.Когато участникът е обединение, което не е юрид. лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физ. или юрид. лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствиетоси с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Справка за оборота от извършената дейност от участника за последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си - попълва се Образец № 9 и заверени копия на отчети за приходите и разходите за последните три счетоводни години (2009г., 2010г. и 2011г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;
Минимални изисквания: 1.Участникът да има сумарно за последните 3 (три) календарни години (2009г., 2010г. и 2011г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си) оборот от извършена дейност в размер не по-малко от 200 000.00 (двеста хиляди лева) лева без ДДС. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в настоящата процедура.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на основните договори с предмет, подобен (сходен) на предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), включително стойностите, датите и получателите - Образец № 10; 2. Декларация за произхода на предлагания автомобил. 3.Документ, удостоверяващ, че автомобила е с година на регистрация не по-рано от 01.04.2012г. и е на не повече от 15 000км. пробег – приложено копие на регистрационен талон или еквивалент. 4.Списък на обектите - Образец №11
Минимални изисквания: 1. През последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил договори с предмет, подобен (сходен) на предмета на настоящата поръчка, които да са на обща стойност не по-малка от 83 333.00 лв. (осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева) без ДДС.; За договорите, посочени от участника като договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка задължително се представят: Препоръки (Референции) за добро изпълнение на договорите. В препоръките задължително трябва да са посочени: датата и мястото на изпълнение, наименование и стойност на поръчката, както и дали е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания - представят се заверени от участника копия. 2.Участникът трябва да гарантира произхода на автомобила. 3.Участникът трябва да представи документ за годината на регистрация на автомобила, предложен за доставка – приложено копие на регистрационен талон или еквивалент; 4.Участникът трябва да представи списък с обекти - сервизна база за гаранционна поддръжка за осъществяване на техническото обслужване и ремонт при възникнали неизправности; 5.Участникът трябва да представи Техническа спецификация, отразяваща техническите характеристики/ параметри на лекотоварния автомобил, посочени в Техническите спецификации; 6.Участникът трябва да представи декларация, че при искане от страна на Възложителя ще осигури оглед и демонстация на лекотоварния автомобил;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 20
Показател: Гаранционен срок ; тежест: 20
Показател: Предлагана цена ; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.11.2012 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 24 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 24.00 лв.;Сумата следва да бъде внесена в касата на община Банско или по следната банкова сметка на Общината:IBAN: BG16FINV915084BGN0M1Z5 ; BIC:FINVBGSF;код за вид плащане 447000; при банка:"Първа инвестиционна банка" АД;Документацията за участие може да се закупува и получава до 7 (седем) календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите.Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.Комплект от документацията за участие се получава на адреса на управление на община Банско – гр. Банско, п.к. 2770, площад „Никола Вапцаров” №: 1, партерен етаж, Община Банско, "Фронт офис", след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е платена. Документацията за участие може да бъде изпратена на съответния участник по куриер за негова сметка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.11.2012 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.11.2012 г.  Час: 10:00
Място

община Банско, гр. Банско,Общинска администрация - Банско, площад "Никола Вапцаров" №: 1, етаж 2 - "Ритуална зала".

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отваряне на офертите;РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Процедурата попада в праговете по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП. Обявлението е изпратено по електронен път и от датата на побликуване на обявлението в електронен вид, Възложителя предоставя пълен достъп по електронен път до документацията на посочения интернет адрес - www.bansko.bg в "Конкурси, търгове и обяви" , което обуславя предвидените съкратени срокове.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 120, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното действие, съгласно чл. 120, ал. 6 от ЗОП; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.10.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ