Версия за печат

00283-2012-0011

BG-Банско: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Банско, ул. "Никола Вапцаров" № 1, За: Сашка Въчкова - зам. кмет на община Банско, Р. България 2770, Банско, Тел.: 0749 88611, E-mail: obabansko@dir.bg, Факс: 0749 88633

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "Никола Вапцаров" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bansko.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на строително-монтажни работи за изпълнение по проект „КОРЕКЦИЯ НА РЕКА ГЛАЗНЕ В ГРАД БАНСКО - I-ВИ ЕТАП, ОБЩИНА БАНСКО”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Банско
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчка „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „КОРЕКЦИЯ НА РЕКА ГЛАЗНЕ В ГРАД БАНСКО - I-ВИ ЕТАП, ОБЩИНА БАНСКО” предвижда дейности, свързани с корекцията на река Глазне в участък от около 340 метра в района на град Банско, като започва от изградената корекция с подпорни стени над града, като предвидените мероприятия имат за цел недопускане на наводнения в гр. Банско при наличието на екстремни ситуации – пороен дъжд със силно снеготопене в планината.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000, 45240000, 45246000, 45246200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения
Строителни и монтажни работи по регулиране на реки и водни потоци
Работи по защита на речните брегове

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Корекция на река Глазне в град Банско - I-ви етап, община Банско” предвижда дейности, свързани с корекцията на река Глазне в участък от около 340 метра в района на град Банско, като започва от изградената корекция с подпорни стени над града, като предвидените мероприятия имат за цел недопускане на наводнения в гр. Банско при наличието на екстремни ситуации – пороен дъжд със силно снеготопене в планината.

Прогнозна стойност без ДДС
763271 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

100


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 7 600 лева. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Гаранцията се представя в една от следните форми: 1. Парична сума внесена по банков път по следната банковата сметка на Възложителя: Титуляр:Община Банско, IBAN: BG 16FINV915084BGN0M1Z5, BIC:FINVBGSF, Банка: „Първа инвестиционна банка” АД. 2. Безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност 90 дни от крайната дата за представяне на офертите.Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава, при условията и в сроковете на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Гаранцията за изпълнение се представя от избрания за изпълнител под формата на парична сума, преведена по горепосочената банкова сметка или под формата на банкова гаранция, към момента на сключване на договора, с валидност съгласно клаузите на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от общата цена по чл. 11, ал. 1 от проекта на договор.Гаранцията за изпълнение се предоставя и освобождава съгласно условията, посочени в проекта на договора.Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обществената поръчка ще се осигури в рамките на изпълнението на проект BG161РО001/4.1-04/2010/030 “Корекция на река Глазне в гр. Банско – І етап, община Банско”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Всички плащания по договора ще се осъществяват по начин и съгласно условията и сроковете, посочени в чл. 11 от проекта на договора, неразделна част от документацията за участие,а именно: 1. авансово плащане, представляващо 30 % от общата цена на договора, в срок до 60 дни след подписването на договора. 2. Междинно плащане за действително изпълнените строително – монтажни работи, представляващо 60 % от общата цена на договора, в срок до 30 дни след представяне на фактура, цялата отчетна документация, в това число, съставен и подписан констативен акт обр. 15 съгласно условията на настоящия договор, както и всички изисквания на Управляващия орган на ОП ”Регионално развитие” 2007-2013 г. 3. Окончателно плащане, представляващо 10 % от общата цена на договора, в срок от 60 дни, при пълно изпълнение на всички предвидени съгласно договора дейности и след представяне на фактура, цялата отчетна документация в това число, съставен и подписан констативен акт обр.15 и издадено разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) съгласно разпоредбите на ЗУТ и съобразно изискванията на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя искане за създаване на юридическо лице. При сключване на договора ще се спазват изискванията на чл.49 от ППЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят ще отстрани от участие в откритата процедура - участник, за който са налични обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, както и обстоятелствата предвидени в чл. 93, ал. 1, букви "б", "в" и "е", чл. 94, буква "б" и чл. 96, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС.За наличието или липса на тези обстоятелства, участникът подава декларация по образец, неразделна част от документацията за участие. - участник, който не е предствил някой от необходимите документи документо по чл. 56 от ЗОП. - участник, който не отговаря на минималните изисквания, посочени в Обявлението и документацията за участие, както и при наличие на другите основания, посочени в ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: А) В плик № 1 се поставят:1. Пълномощно на лицето подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 2.Списък на документите, съдържащи се в фоертата-по обр.3. Административни сведения по образец; 4. За юридически лица и ЕТ:извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.В случай че, в управителните и контролни органи на участника има юридически лица, в офертата си участникът прилага извлечение от Търговския регистър или ЕИК.За физически лица: копие от документа за самоличност.За чуждестранните лица-съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод.5. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 6. Документ за закупена документация за обществена поръчка;7.Документ за гаранция за участие; 8.Доказателства за икономическото и финансово състояние, посочени в т. III.2.2) от обявлението; 9.Доказателства за технически възможности и/или квалификация на участниците посочени в т. III.2.3) от обявлението; 10. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно образците, в документацията; 11. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС – по образец 12.Декларация за използване на подизпълнител/и – по образец. Участникът прилага декларация, независимо дали ще използва или няма да използва подизпълнител/и.В случай че, участник предвижда използването на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочва същите, както и дела на тяхното участие. В тези случаи документите и данните по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени и за всеки от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участникът ще използва подизпълнители, в офертата се прилага декларация за тяхното съгласие, подписана от подизпълнителите; 13.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по образец;14.Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по образец; 15.Декларация за ангажираност и отговорност от член на обединеие – по образец; 16.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП– по образец; 17. Декларация за оглед на обекта-по обр. ; Б) В плик № 2 с надпис: "Предложение за изпълнение на поръчката” се поставят следните документи: 1. Попълнена и подпечатана оферта съгласно образеца, приложен в закупената документация. Подписва се и се подпечатва (на всяка страница) от представляващия/ите дружеството съгласно регистрацията или от упълномощено от него/тях лице/а, като се прилага съответното пълномощно; 2. „Предложение за изпълнение на поръчката” от участника по образец, със съответните приложения съгласно указанията и изискванията на възложителя;В) В Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, участниците представят попълнено ценово предложение с попълнена количествено – стойностна сметка, изготвени съгласно образеците, приложени в документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Годишен финансов отчет на участника за последните 3 (три) приключили финансови години (2009, 2010 и 2011 г.)-копия заверени от дипломиран експерт счетоводител (когато е приложимо). 1.1. Справка-декларация по образец за оборота на участника от договори за извършено строителство/строително – монтажни работи, предмет на настоящата поръчка (работи, свързани с отводняване, корекция на речни корита, изграждане на хидро съоръжения за предотвратяване на наводнения,изграждане на укрепителни съоръжения и др., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2. Документ, издаден от банка или извлечение от банкова сметка, удостоверяващи, че участникът разполага със свободни, оборотни финансови средства или че има осигурен достъп до кредитна линия,към датата на подаване на офертите – участника представя оригинал или заверено копие. 3. Нотариално заверено копие от застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за строеж съответстваща на категорията на строежа, съгласно правилата на Наредбата за задължителното застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен / регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника.
Минимални изисквания: 1.Оборотът на участника общо от последните 3 (три) приключили финансови години (2009, 2010, 2011 г.) от дейности, сходни с предмета на поръчката, следва да е не по - малко от 700 000 лева без ДДС. Под сходни дейности следва да се разбират дейностите, свързани с отводняване, корекция на речни корита, изграждане на хидро съоръжения за предотвратяване на наводнения, изграждане на укрепителни съоръжения. 2.Участникът трябва да разполага със собствен ресурс и/или с финансов (кредит, кредитна линия, овърдрафт, кридитно улеснение или друго подобно) инструмент, който му позволява да разполага със сумата от 300 000.00 лева. 3. Участникът следва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност на лицето, което ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за строеж съответстваща на категорията на строежа, съгласно правилата на Наредбата за задължителното застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен / регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника. При участие на обединения, които не са юридически лица, това изискване се прилага съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък с договорите за строителство и строително-монтажни работи, изпълнени през последните 5 години(2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.) от участника, придружен от препоръки за добро изпълнение, като тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2. Заверено копие "вярно с оригинала" от участника на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, за четвърта група, първа категория, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007 г. или друго еквивалентно, което да му позволява извършването на строителните работи предмет на настоящата поръчка; 3.Списък на техническите лица. Към списъка участниците трябва да приложат за лицата, упоменати в минималните изисквания, автобиографии (по образец на участника и подписани собственоръчно от съответния експерт) заедно с копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита им (копия на: дипломи за завършено образование; документи, доказващи стажа (опита) на служителя (специалиста), напр. трудови книжки и др.) 4. Заверено от участника копие на документ, удостоверяващ внедрена и прилагана система за управление на качеството, сертифицирана от акредитиран сертификационен орган за съответствие със следните стандарти, или еквивалентни на тях: • стандарт ISO 9001:2008, с обхват подобен на предмета на поръчката; • стандарт OHSAS 18001; • стандарт ISO 14001. Сертификатрйе трябва да са за дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е приключил успешно поне един договор за последните 5 календарни години (2007, 2008, 2009, 2010, 2011г.) за СМР - включващи един или повече компонента, както следва: дейности, свързани с отводняване, корекция на речни корита, изграждане на хидро съоръжения за предотвратяване на наводнения,изграждане на укрепителни съоръжения. 2. Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, и да притежава съответното удоствоерение съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007 г. или друго еквивалентно, което да му позволява извършването на строителните работи предмет на настоящата поръчка. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, достатъчно е един член на обединението/консорциума да има такава регистрация. 3. В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: o Ръководител на обект – строителен инженер, притежаващ съответното образование и не по-малко от 5 (пет) години професионален опит по специалността; o В инженерно-техническия състав, определен за изпълнение на строителството да има определени отговорник по контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве, които да притежават съответните удостоверения и не по-малко от 3 години професионален опит по специалността. 4. Участникът следва да има внедрена и прилагана система за управление на качеството, сертифицирана от акредитиран сертификационен орган за съответствие със следните стандарти: • стандарта ISO 9001:2008, или еквивалентен, с обхват подобен на предмета на поръчката; • Сертификат за внедрена система по здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001, или еквивалентен; • Сертификат за внедрена система по опазване на околната среда ISO 14001, или еквивалентен. Участниците, регистрирани в чужбина, представят еквивалентен документ, съгласно изискванията на чл.49, ал.3 от ЗОП. Сертификатите трябва да е за дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, достатъчно е един член на обединението/консорциума да има такива сертификати.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена ; тежест: 50
Показател: Срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 30
Показател: Гаранционен срок ; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.11.2012 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в Община Банско - от 8.00 часа до 16.00 часа, всеки работен ден. Стойността на документацията е 20лв./двадесет лева/ без ДДС или 24лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й, а именно на Фронт офиса.Начин на плащане на документацията за участие по банков път - на следната сметка на Община Банско Банка:„Първа инвестиционна банка” АД BIC: FINVBGSF IBAN: BG 16FINV915084BGN0M1Z5 Вид плащане: 447000 При поискване, документацията може да бъде изпратена за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.11.2012 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.11.2012 г.  Час: 13:00
Място

Община Банско, гр. Банско, 2770, пл. "Никола Вапцаров" № 1, Заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”

VI.3) Допълнителна информация

Офертите се подават всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа в деловодството на Община Банско - на следния адрес: гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" №1 или чрез куриерска служба или по пощата с обратна разписка. При провеждане на процедурата се прилагат опростените правила по чл.14, ал.3,т.1 от ЗОП

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.10.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ